GIÓP

1

1Tại xứ Út-xơ, có ông Gióp, một người trọn lành và ngay thẳng, kính sợ Thượng Đế và xa lánh tội ác. 2Ông sinh 7 trai 3 gái. Tài sản ông gồm 7.000 cừu, 3.000 lạc đà, 500 cặp bò, 500 lừa cái. Tôi tớ ông rất đông. Ông là nhân vật nổi tiếng nhất ở Đông phương.
3-4Các con trai ông thường thay phiên đãi tiệc tại nhà riêng để mời anh chị em mình ăn uống. 5Sau các ngày tiệc tùng, Gióp sai gọi các con về để tẩy thanh. Ông thức dậy sớm dâng tế lễ thiêu cho mỗi người, vì bảo rằng: "Biết đâu con cái tôi phạm tội và âm thầm khước từ Thượng Đế trong lòng!" Gióp thường làm việc ấy.
6Một hôm, các thiên thần đến chầu Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Sa-tan cũng đến. 7Chúa Hằng Hữu hỏi Sa-tan: "Ngươi ở đâu đến?"
"Tôi ngao du trên địa cầu đi tới đi lui khắp nơi." Chúa hỏi tiếp:
8Ngươi có thấy Gióp, tôi tớ Ta không? Khắp thế giới không ai bằng Gióp, trọn lành và ngay thẳng, kính sợ Thượng Đế và xa lánh điều ác."
9Sa-tan đáp: "Chúa hậu đãi Gióp như thế, lẽ nào ông không kính sợ. 10Chúa làm hàng rào bảo vệ mạng sống, nhà cửa, tài sản; Chúa ban phúc lành cho công việc, gia đình tài sản khắp đất. 11Bây giờ Chúa thử đưa tay hủy hoại tài sản, ông ấy sẽ nguyền rủa Chúa ngay!"
12Chúa Hằng Hữu bảo Sa-tan: "Ta giao tất cả những gì thuộc về nó vào tay ngươi, nhưng đừng động vào người nó!" Sa-tan liền đi.
13Một hôm, các con Gióp đang dự tiệc trong nhà anh cả chúng, 14bỗng nhiên, một đầy tớ đến báo tin cho Gióp: "Đàn bò đang cày, đàn lừa đang ăn cỏ, 15thì dân Sê-ba tiến công, cướp hết bò lừa, và dùng gươm giết sạch các tôi tớ ông đang chăn bầy, chỉ một mình con thoát chết, chạy về báo cáo cho ông đây!"
16Người này chưa nói xong, một dầy tớ khác chạy đến báo cáo: "Một ngọn lửa của Thượng Đế từ trời rơi xuống đốt chết cả bầy cừu và các mục đồng, chỉ một mình con thoát chết về đây!"
17Người ấy chưa dứt, một đầy tớ khác đến thưa: "Ba đội quân Canh-đê đã đánh cướp hết lạc đà, giết sạch nô bộc, chỉ có một mình con trốn thoát!"
18Người ấy còn đang nói, một đầy tớ khác chạy đến hớt hải: "Các cô, các cậu đang dự tiệc trong nhà cậu cả, 19bỗng một trận cuồng phong ngoài sa mạc thổi đến, quật vào bốn góc nhà. Nhà sập xuống đè chết mọi người, chỉ còn một mình con sống sót!..."
20Gióp đứng dậy, xé áo, cạo đầu, rồi quỳ xuống đất thờ lạy Thượng Đế, 21Ông thưa với Ngài: "Con chỉ có hai bàn tay trắng khi lọt lòng mẹ, nay cũng trắng tay mà về. Chúa cho con mọi sự, nay Chúa lại lấy đi. Con xin ca ngợi Danh Chúa!"
22Trong suốt các tai họa ấy, Gióp không phạm tội hay oán trách Chúa.