1

1Kâo, Paul, jing ding kơna pơjao Krist Yêsu, yuakơ Ơi Adai ruah laih kâo kiăng kơ ră ruai kơ arăng kơ tơlơi Ñu ƀuăn kiăng kơ ngă kơ arăng hơdip hlŏng lar jing ƀing đaŏ kơnang kơ Krist Yêsu yơh.
2Kâo mơit hră anai kơ Timothe, jing pô kar hăng ană kâo khăp biă mă tui anai:
 Kâo rơkâo kơ Ơi Adai Ama laih anŭn Krist Yêsu Khua Yang ta či khăp pap hăng pap brơi kơ ih laih anŭn ngă kơ ih jing rơnŭk rơno̱m amăng pran jua ih.

Tơlơi Pơtrŭt Pơđu̱r Kiăng Kơ Mă Bruă Tŏng Ten Kơ Ơi Adai

3Kâo bơni kơ Ơi Adai, jing Pô kâo kơkuh pơpŭ tui hăng ƀing ơi adon kâo ngă laih, kâo mă bruă kơ Ñu hăng pran jua tơpă rơgoh, tơdang hrơi hăng mlam yơh kâo hơdơr nanao iâu laĭ kơ ih. 4Kâo hơdơr kơ tơlơi ih hia tơdang ƀing gơmơi kiăng kơ bưp ih biă mă, kiăng kơ kâo či hơ̆k mơak biă mă. 5Kâo ăt hơdơr laih mơ̆n kơ tơlơi ih đaŏ kơnang sĭt amăng Yang Yêsu, jing kar hăng yă ih HʼLôis, giŏng anŭn kar hăng amĭ ih HʼEunikê đaŏ kơnang laih kơ Ñu, laih anŭn kâo thâo sĭt ră anai ih ăt đaŏ kơnang kơ Ñu mơ̆n. 6Yuakơ tơhơnal tơlơi anŭn yơh, kâo pơhơdơr kơ ih ngă nanao bĕ tui hăng tơlơi Ơi Adai jao brơi hăng pơdưi laih kơ ih kiăng kơ ngă, tơdang kâo iâu laĭ ăh laih tơngan kâo ƀơi ih. 7Ơi Adai ƀu pơhuĭ kơ ƀing ta kiăng kơ mă bruă kơ Ñu ôh, samơ̆ Ñu pơkơtang brơi kơ ƀing ta, djru brơi kơ ƀing ta kiăng kơ khăp kơ arăng laih anŭn kiăng pơkhư̆ hĭ ta pô yơh.
8Tui anŭn yơh, anăm mlâo ôh kiăng kơ ngă gơ̆ng jơlan kơ tơlơi Khua Yang ta, ƀôdah mlâo yuakơ kâo jing mơnă Ñu. Samơ̆ kâo rơkâo kơ ih tŭ gleh tơnap kar hăng kâo ngă yuakơ ih pơtô pơblang tơlơi pơthâo hiam, jing yua mơ̆ng Ơi Adai pơdưi ih kiăng kơ tŭ gleh tơnap yơh. 9Ơi Adai yơh jing Pô hơmâo pơklaih hĭ laih ƀing ta laih anŭn iâu mă laih ƀing ta jing hĭ rơgoh hiam. Ñu iâu laih ƀing ta ƀu djơ̆ yuakơ ƀing ta hơmâo ngă laih tơlơi bruă hiam klă ôh, samơ̆ hlâo kơ čơdơ̆ng hơmâo rai hrơi mông, Ñu pơkra laih hơdră kiăng ngă hiam kơ ƀing ta yuakơ tơlơi Krist Yêsu ngă brơi laih kơ ƀing ta. 10Ră anai Ơi Adai hơmâo pơrơđah laih hơdră Ñu mơ̆ng tơlơi Pô Pơklaih ta pơƀuh rai, Ñu jing Krist Yêsu, jing Pô hơmâo pơdưi hĭ laih ƀing ta kiăng kơ hơdip hlŏng lar tơdơi kơ ƀing ta djai, yuakơ ƀing ta hơmâo đaŏ kơnang laih kơ tơlơi pơthâo hiam Ơi Adai pơrơđah laih kơ tơlơi Ñu. 11Ơi Adai hơmâo ruah mă laih kâo kiăng kơ jing pô pơtô pơblang tơlơi pơthâo hiam, laih anŭn ăt jing pô ding kơna pơjao laih anŭn pô nai pơtô mơ̆n. 12Anŭn yơh jing tơhơnal tơlơi yua hơget kâo tŭ gleh tơnap kar hăng kâo hlak tŭ ră anai. Samơ̆ kâo ƀu mlâo ôh yuakơ kâo thâo krăn hlơi pô kâo hơmâo đaŏ kơnang laih, laih anŭn kâo tŭ pơkơjăp sĭt kơ tơlơi Ñu dưi răng wai brơi tơlơi kâo hơmâo jao brơi laih kơ Ñu kơ hrơi anŭn tơdang Ñu trŭn rai dơ̆ng.
13Hơget tơlơi ih hơmư̆ laih mơ̆ng kâo, djă̱ pioh bĕ tơlơi pơhơmutu ih kơ tơlơi pơtô pơhrăm sĭt, tui hăng ih ăt tŏ tui đaŏ kơnang kơ Krist Yêsu hăng khăp kơ ƀing arăng. 14Răng wai bĕ boh hiăp hiam klă Ơi Adai hơmâo jao laih kơ ih. Anŭn jing brơi bĕ kơ Yang Bơngăt Hiam jing Pô hơdip amăng ƀing ta răng wai brơi kơ boh hiăp anŭn.
15Ih thâo laih kơ tơlơi rĭm čô mơnuih dŏ pơ kwar Asia hơmâo đuaĭ lui hĭ laih kâo, wơ̆t hăng Phugelos hăng Hermogenês mơ̆n.
16Kâo rơkâo kơ Khua Yang kiăng kơ pap kơ sang anŏ Onêsiphoros, yuakơ ñu juăt pơalum kâo laih anŭn ƀu mlâo ôh kơ tơlơi kâo dŏ amăng sang mơnă. 17Kơđai glaĭ, tơdang ñu dŏ pơ plei Rôm, ñu gir hơduah kâo biă mă tơl ñu hơduah ƀuh kâo yơh. 18Kâo rơkâo kơ Khua Yang pap mơñai brơi kơ ñu amăng hrơi anŭn tơdang Ñu phat kơđi mơnuih! Ih thâo krăn rơđah yơh amăng lu hơdră jơlan biă mă ñu djru kơ kâo tơdang kâo dŏ pơ plei Ephesos.