TI-MỘ-THƯ (I)

1

1Phao-lô làm sứ đồ của Chúa Cứu Thế theo lệnh Thượng Đế, Đấng giải cứu chúng ta, và Chúa Cứu Thế Giê-xu, niềm hy vọng của chúng ta,
2Mến gửi Ti-mộ-thư, con thân yêu trong đức tin.
Cầu xin Thượng Đế là Cha và Cửu Chúa Giê-xu, Chúa chúng ta ban cho con ân phúc, tình thương và bình an.

Giáo sư giả

3,4Như ta đã dặn con khi ta lên đường qua xứ Ma-xê-đoan, con phải ở lại Ê-phê-sô để ngăn chặn những người truyền bá tà giáo. Con đừng cho họ phổ biến những chuyện hoang đường, gia phả huyền hoặc về các thiên sứ, vì chỉ gây tranh cãi vô ích chứ chẳng giúp ai tin Chúa. 5Mục đích chức vụ con là gây dựng tình thương bắt nguồn từ tấm lòng thánh khiết, lương tâm trong sạch và đức tin chân thật.
6Vài người đi sai mục đích ấy và theo đuổi những cuộc cãi cọ, nói xàm vô ích. 7Họ muốn làm thầy dạy luật mà không hiểu điều mình nói và tin tưởng. 8Chúng ta biết luật pháp có giá trị nếu người ta áp dụng đúng. 9Luật pháp được thiết lập không vì người công chính, nhưng vì người phạm pháp, phản nghịch, bất kính, gian ác, vô đạo, phạm thượng, giết cha mẹ, giết người, 10vì người gian dâm, tình dục đồng giới, bắt cóc buôn người, thế gian, nói dối, và làm những việc chống nghịch Phúc âm. 11Phúc âm vinh quang do Thượng Đế hạnh phúc ủy thác cho ta phổ biến khắp nơi.

Lòng nhân từ của Chúa

12Cảm tạ Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta! Ngài đã ban cho ta năng lực làm việc và chọn ta phục vụ Ngài vì xét thấy lòng trung thành của ta. 13Trước kia, ta là người phạm thượng, tàn bạo, khủng bố người theo Chúa, nhưng Chúa còn thương xót vì ta không hiểu điều mình làm khi chưa tin nhận Ngài. 14Chúa đổ ân phúc dồi dào, ban cho ta đức tin và lòng yêu thương trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.
15Đây là lời trung thực, đáng được mọi người tin nhận: Chúa Cứu Thế Giê-xu đã xuống trần gian để cứu vớt người tội lỗi. Trong những người được cứu, ta nặng tội nhất. 16Nhưng Chúa rộng lòng thương ta, kẻ xấu xa nhất, để chứng tỏ lòng kiên nhẫn vô hạn của Ngài, và dùng ta làm gương cho người khác tin Ngài để được sống vĩnh cửu. 17Nguyện Vua muôn đời, bất diệt, vô hình, là Thượng Đế duy nhất được vinh dự và vinh quang đời đời vô cùng! Thành tâm sở nguyện!

Trách nhiệm của Ti-mộ-thư

18,19Ti-mộ-thư con, theo lời tiên tri về con ngày trước, ta truyền lệnh cho con: hãy chiến đấu anh dũng, giữ vững đức tin và lương tâm trong sạch. Đã có người không giữ lương tâm trong sạch nên đức tin bị chìm đắm, 20như Hy-mê-nê và Á-lịch-sơn chẳng hạn. Ta đã giao họ cho Sa-tan hình phạt, để họ học tập đừng phạm thượng nữa.