1

1Sau khi vua A-háp qua đời, người Mô-áp nổi dậy chống Y-sơ-ra-ên dành độc lập.
2Một ngày nọ tại kinh đô Sa-ma-ri, vua A-cha-xia ngã từ thang gác xuống, thương tích trầm trọng. Vua sai sứ đi cầu thần Ba-anh Xê-bụt ở Éc-rôn xem thử mình có khỏi bệnh không.
3Lúc ấy, thiên sứ của Chúa Hằng Hữu bảo tiên tri Ê-li, người Tích-bê đi đón các sứ của vua Sa-ma-ri và bảo họ: "Y-sơ-ra-ên không có Thượng Đế hay sao mà lại phải đi cầu Ba-anh Xê-bụt ở Éc-rôn? 4Bởi thế, Chúa Hằng Hữu phán: 'A-cha-xia phải nằm liệt giường cho đến chết,'" Ê-li vâng lời ra đi.
5Nghe xong những lời của Ê-li, các sứ quay về. Vua hỏi: "Tại sao trở về?" 6Họ đáp: "Có một người đón đường chúng tôi, bảo trở về tâu với vua như sau: 'Chúa Hằng Hữu phán: Y-sơ-ra-ên không có Thượng Đế hay sao, mà phải đi cầu Ba-anh Xê-bụt ở Éc-rôn? Bởi thế ngươi sẽ không rời giường bệnh, nhưng phải chết.'" 7Vua hỏi: "Người đón các ngươi trông như thế nào?" 8Họ đáp: "Người ấy mặc áo xù lông, thắt lưng bằng giây da." Vua nói: "Đấy là Ê-li, người Tích-bê."
9Vua sai một sĩ quan dẫn năm mươi lính đi bắt Ê-li. Lúc ấy ông đang ngồi trên một đỉnh đồi. Sĩ quan gọi: "Người của Thượng Đế ơi! Vua bảo ông đi xuống!" 10Nhưng Ê-li đáp: "Nếu tôi là người của Thượng Đế, lửa trời tất sẽ thiêu đốt ông và lính của ông." Thế là có lửa từ trời rơi xuống thiêu họ.
11Vua lại sai một sĩ quan dẫn năm mươi người lính khác đến. Sĩ quan nói: "Người của Thượng Đế ơi! Vua ra lệnh bảo ông xuống ngay!" 12Ê-li đáp: Nếu tôi là người của Thượng Đế, lửa trời sẽ thiêu đốt ông và lính của ông." Lửa của Thượng Đế từ trời rơi xuống thiêu họ luôn.
13Vua lại sai một sĩ quan thứ ba với năm mươi lính khác đi. Đến nơi, sĩ quan quỳ xuống trước Ê-li, khẩn khoản: "Người của Thượng Đế ơi! Xin ông tha mạng tôi và mạng của năm mươi người đầy tớ ông đây. 14Lửa từ trời đã thiêu sạch hai toán trước, nhưng bây giờ, xin tha mạng chúng tôi.
15Thiên sứ của Chúa Hằng Hữu nói với Ê-li: "Xuống với người ấy đi, đừng sợ." Ông xuống, đi với sĩ quan đến gặp vua. 16Ê-li nói với A-cha-xia: "Chúa Hằng Hữu phán: 'Vì ngươi sai sứ đi cầu thần Ba-anh Xê-bụt ở Éc-rôn (Y-sơ-ra-ên không có Thượng Đế để cầu hỏi sao?) nên ngươi sẽ không rời khỏi giường bệnh, nhưng phải chết."'
17Vậy, A-cha-xia chết, đúng theo lời Chúa Hằng Hữu dùng Ê-li tuyên phán. Vì A-cha-xia không có con trai, nên em vua là Giô-ram lên ngôi kế vị vào năm thứ hai đời Giô-ram con Giô-sa-phát vua Giu-đa. 18Các công việc khác của A-cha-xia đều được chép trong sách lịch sử các vua Y-sơ-ra-ên.