1

Dân Y-sơ-ra-ên bị áp bức

1Sau đây là tên các con trai Gia-cốp đã đem gia đình mình theo cha vào Ai-cập:
2Ru-bên, Si-mê-ôn, Lê-vi, Giu-đa,
3Y-sa-ca, Sa-bu-lôn, Bên-gia-min,
4Đan, Nép-ta-li, Gát và A-se.
5Tổng số con cháu Gia-cốp theo ông lúc ấy là bảy mươi, còn Giô-sép đã ở Ai-cập từ trước.
6Giô-sép và các anh em lần lượt qua đời.
7Nhưng con cháu họ sinh sôi nẩy nở rất nhanh chóng, trở thành một dân tộc lớn mạnh, tràn lan khắp vùng.
8Lúc đó, Ai-cập có một vua mới. Vua này không biết gì về Giô-sép cả.
9,10Vua bảo dân mình: "Người Y-sơ-ra-ên có thể còn đông và mạnh hơn dân ta nữa. Nếu ta không khôn khéo đối phó và chận đứng việc tăng gia dân số của họ, một mai chiến tranh bùng nổ, họ sẽ theo địch chống ta rồi kéo nhau đi hết." 11Vậy, người Ai-cập đặt ra cấp cai dịch để đốc thúc việc sưu dịch, bắt người Y-sơ-ra-ên làm việc nặng nhọc, xây thành Phi-thông và Ram-se dùng làm kho của Pha-ra-ôn, vua Ai-cập.
12-14Nhưng càng bị hành hạ, họ càng sinh sôi nảy nở. Người Ai-cập lo hoảng, bắt họ làm việc càng thêm nhọc nhằn, làm cho đời họ đắng cay. Trong công việc nhồi đất, nung gạch và mọi việc đồng áng, họ bị đối xử cách cay nghiệt, bạo tàn.

Âm mưu diệt chủng

15,16Pha-ra-ôn còn căn dặn các cô đỡ của người Hy-bá là Siếp-ra và Phu-a phải giết tất cả các con trai sơ sinh của người Hy-bá, còn con gái thì tha cho sống. 17Nhưng các cô đỡ kính sợ Thượng Đế, bất tuân lệnh vua, không sát hại các con trai sơ sinh nhưng để chúng sống cả. 18,19Vua đòi các cô đỡ đến để cật vấn lý do. Các cô tâu: "Đàn bà Hy-bá sinh nở rất nhanh chóng, không như đàn bà Ai-cập; khi chúng tôi đến nơi, họ đã sinh rồi." 20Thượng Đế ban phước cho các cô đỡ. Còn dân Y-sơ-ra-ên cứ gia tăng, ngày càng đông đúc. 21Và vì các cô đỡ kính sợ Thượng Đế, Ngài cho họ có gia đình phúc hạnh.
22Sau đó, Pha-ra-ôn truyền lệnh cho toàn dân Ai-cập: "Ném tất cả các con trai sơ sinh của người Hy-bá xuống sông, nhưng tha cho con gái được sống!"