21

Weic Mben^yaa^min Mienh Lorz Auv

1I^saa^laa^en Mienh yiem Mitv^baa houv jienv waac gorngv, “Yie mbuo haaix dauh yaac maiv bungx yie mbuo nyei sieqv bun Mben^yaa^min Mienh longc zoux auv.”
2Zuangx mienh ziouc daaih taux Mbetc^en, zueiz jienv Tin-Hungh nyei nza'hmien taux lungh maanz-hmuangx. Ninh mbuo nyiemv duqv hnyouv mun haic. 3Ninh mbuo gorngv, “O Ziouv, I^saa^laa^en Mienh nyei Tin-Hungh aah! Naaiv nyungc sic weic haaix diuc haih yiem I^saa^laa^en cuotv daaih? Ih hnoi I^saa^laa^en Mienh weic haaix diuc oix zuqc zoqc yietc fingx?”
4Da'nyeic hnoi zuangx baeqc fingx jiez sin nziouv nyei aengx yiem wuov ceix norm ziec-dorngh ziouc fongc horc buov ziec caux ziec weic jiu tong nyei ga'naaiv.
5I^saa^laa^en Mienh laanh naaic laanh, “Yiem I^saa^laa^en nyei fingx-fingx mienh maaih haaix dauh maiv daaih yiem Ziouv nyei nza'hmien?” Weic zuqc ninh mbuo houv jienv ⟨laengz jiex ngaengc waac⟩ gorngv, “Haaix dauh maiv daaih taux Mitv^baa yiem Ziouv nyei nza'hmien nor, wuov dauh ndongc haaix zungv oix zuqc daix daic.”
6I^saa^laa^en Mienh korv-lienh ninh mbuo nyei youz, Mben^yaa^min Mienh. Ninh mbuo gorngv, “Ih hnoi yiem I^saa^laa^en Mienh mbu'ndongx caa yietc fingx mi'aqv. 7Mbuo oix zuqc hnangv haaix nor zoux lorz auv bun zengc njiec wuov deix Mben^yaa^min Mienh longc? Mbuo ziangv jienv Ziouv houv waac gorngv, ‘Yie mbuo haaix dauh yaac maiv bungx yie mbuo nyei sieqv bun Mben^yaa^min Mienh longc zoux auv.’ ” 8Ninh mbuo ziouc laanh naaic laanh, “Maaih haaix fingx I^saa^laa^en Mienh maiv daaih Mitv^baa gapv zunv yiem Ziouv nyei nza'hmien? Mangc maah! Maiv maaih yietc dauh Yaa^mbetc Gi^le^aatc nyei mienh daaih bieqc ciangv gapv zunv nyei wuic.” 9Weic zuqc saauv mienh nyei ziangh hoc ninh mbuo maiv maaih yietc dauh Yaa^mbetc Gi^le^aatc nyei mienh yiem naaic.
10Gapv zunv nyei wuic gu'nyuoz nyei mienh ziouc paaiv yietc waanc i cin dauh mborqv jaax henv nyei baeng yaac jaa waac ninh mbuo, “Oix zuqc longc nzuqc ndaauv daix nzengc Yaa^mbetc Gi^le^aatc nyei mienh, liemh m'sieqv dorn caux fu'jueiv daix nzengc. 11Meih mbuo oix zuqc hnangv naaiv nor zoux. Oix zuqc daix yietc zungv m'jangc dorn, yaac daix dauh dauh caux m'jangc dorn bueix jiex nyei m'sieqv dorn.” 12Yiem Yaa^mbetc Gi^le^aatc, ninh mbuo lorz buatc feix baeqv dauh maiv bueix jiex dorn nyei sieqv-lunx, ziouc dorh wuov deix sieqv taux Kaa^naa^an Deic-Bung, Silo nyei ciangv wuov.
13Yiem wuic gapv zunv nyei mienh ziouc paaiv mienh mingh mbuox yiem Limmon nyei la'bieiv-mbaengx wuov deix Mben^yaa^min Mienh, I^saa^laa^en Mienh oix caux ninh mbuo zoux longx, gorngv horpc. 14Mben^yaa^min Mienh ziouc nzuonx daaih. I^saa^laa^en Mienh zorqv dongh ninh mbuo siex cuotv maengc wuov deix feix baeqv dauh Yaa^mbetc Gi^le^aatc nyei sieqv daaih bun Mben^yaa^min Mienh longc zoux auv, mv baac corc maiv gaux ninh mbuo dauh dauh longc.
15Baeqc fingx weic Mben^yaa^min Mienh haiz hnyouv mun weic zuqc Ziouv zoux bun yiem I^saa^laa^en Mienh mbu'ndongx zoqc yietc fingx mi'aqv. 16Wuic nyei zuangx ⟨mienh gox⟩ gorngv, “Mben^yaa^min Mienh nyei m'sieqv dorn zuqc mietc nzengc mi'aqv. Hnangv naaic, mbuo oix zuqc hnangv haaix nor zoux weic lorz auv bun zengc njiec wuov deix Mben^yaa^min Mienh longc?” 17Ninh mbuo aengx gorngv, “Duqv cuotv singx maengc wuov deix Mben^yaa^min Mienh hnangv haaix zungv oix zuqc maaih mienh nzipc ninh mbuo nyei buonc, weic bun yietc fingx I^saa^laa^en Mienh maiv zutc nzengc. 18Mv baac mbuo maiv haih bungx mbuo nyei sieqv bun ninh mbuo longc zoux auv, weic zuqc I^saa^laa^en Mienh houv jiex waac gorngv, ‘Haaix dauh bungx sieqv bun Mben^yaa^min Mienh longc zoux auv nor, wuov dauh zungv zuqc zioux aqv.’ ” 19Ninh mbuo ziouc gorngv, “Hnamv mangc gaax! Hnyangx-hnyangx yiem Silo maaih norm houc Ziouv nyei zipv, se yiem Mbetc^en nyei baqv bung, yiem Mbetc^en mingh Sekem wuov diuh domh jauv nyei dong bung maengx, Le^mbo^naa nyei naamh bung.”
20Ninh mbuo ziouc njaaux ziangx Mben^yaa^min Mienh, “Gunv mingh bingx jienv a'ngunc huingx gu'nyuoz. 21Zuov mangc jienv, buatc Silo Mienh nyei sieqv cuotv daaih caux jienv cangx heix nyei mienh cangx heix, gunv yiem a'ngunc huingx cuotv daaih. Meih mbuo yietc dauh caangv dauh Silo Mienh nyei sieqv mingh zoux auv ziouc nzuonx Mben^yaa^min Deic aqv. 22Se gorngv wuov deix sieqv nyei die fai muoz-doic daaih gox yie mbuo, yie mbuo manc daaih tengx gorngv mbuox ninh mbuo, ‘Tov mangc deix yie mbuo nyei hmien yaac nqoi eix bun ninh mbuo, weic zuqc mborqv jaax nyei ziangh hoc yie mbuo maiv duqv sieqv gaux ninh mbuo longc zoux auv. Yaac maiv zeiz meih mbuo bungx sieqv bun ninh mbuo. Se gorngv hnangv naaic, ih zanc oix zuqc funx meih mbuo maaih zuiz.’+”
23Mben^yaa^min Mienh ziouc ei jienv zoux. Ziux ninh mbuo nyei soux mouc dauh dauh duqv cangx heix nyei sieqv caangv daaih zoux auv. Ninh mbuo aengx nzuonx mingh yiem ninh mbuo ganh nzipc nyei buonc ndau, aengx siang-ceix jiex zingh ziouc yiem naaic zingh gu'nyuoz.
24Dongh wuov zanc I^saa^laa^en Mienh leih nqoi wuov norm dorngx, gorqv-mienh nzuonx gorqv-mienh nyei fingx caux douh zong mienh. Gorqv-mienh yaac nzuonx gorqv-mienh nzipc nyei buonc ndau.
25Wuov jaax lungh ndiev I^saa^laa^en maiv maaih hungh diex, gorqv-mienh ziux gorqv-mienh ganh nyei hnyouv sueih eix zoux.