21

Klei Bi Mâo Mô̆ kơ Phung Benjamin

1Phung Israel kat asei ti ƀuôn Mispa, “Amâo mâo sa čô hlăm phung drei srăng brei anak mniê ñu dôk ung mô̆ hŏng êkei phung Benjamin ôh.” 2Phung ƀuôn sang hriê kơ ƀuôn Bêthel, leh anăn dôk gŭ tinăn tơl tlam ti anăp Aê Diê. Diñu ur kraih leh anăn hia snăk sơưn. 3Leh anăn diñu lač, “Ơ Yêhôwa, Aê Diê Israel, Si ngă klei anei truh hlăm phung Israel tơl hruê anei kƀah sa găp djuê hlăm phung Israel?” 4Aguah mgi phung ƀuôn sang kgŭ ưm, leh anăn mdơ̆ng sa boh knưl, leh anăn myơr mnơ̆ng myơr čuh leh anăn mnơ̆ng myơr kơ klei êđăp ênang. 5Phung ƀuôn sang Israel lač, “Hlei hlăm jih jang găp djuê Israel amâo nao ôh bi kƀĭn ti anăp Yêhôwa?” Kyuadah diñu ngă leh klei kat asei kơ hlei pô amâo nao ôh kơ Yêhôwa ti ƀuôn Mispa, lač, “Arăng srăng bi mdjiê gơ̆.” 6Phung ƀuôn sang Israel mâo klei pap mñai kơ phung Benjamin ayŏng adei diñu, leh anăn lač, “Hruê anei sa găp djuê luč leh mơ̆ng phung Israel. 7Ya drei srăng ngă čiăng bi mâo mô̆ kơ phung êkei diñu ăt dôk hdĭp, kyuadah drei kat asei leh hŏng Yêhôwa drei amâo srăng brei ôh anak mniê drei jing mô̆ diñu?”
8Diñu lač, “Hlei pô hlăm phung găp djuê Israel amâo đĭ nao ôh kơ Yêhôwa ti ƀuôn Mispa?” Leh anăn nĕ anei, amâo mâo sa čô ôh mơ̆ng ƀuôn Jabes-Galaat hriê kơ anôk bi kƀĭn. 9Kyuadah tơdah arăng ngă klei yap phung ƀuôn sang, nĕ anei amâo mâo ôh sa čô mnuih mơ̆ng phung dôk hlăm ƀuôn Jabes-Galaat dôk bi kƀĭn. 10Snăn phung bi kƀĭn tiŏ nao pluh dua êbâo êkei jhŏng hĭn, leh anăn mtă kơ digơ̆, “Nao bĕ leh anăn bi mdjiê hŏng mta đao gưm phung dôk hlăm ƀuôn Jabes-Galaat, wăt mniê leh anăn wăt phung hđeh. 11Brei diih ngă snei: bi mdjiê jih grăp čô êkei leh anăn grăp čô mniê dôk leh hŏng êkei.” 12Diñu ƀuh hlăm phung dôk hlăm ƀuôn Jabes-Galaat pă êtuh čô mniê êra ka tuôm đih hŏng êkei ôh. Leh anăn diñu atăt digơ̆ kơ wăl ti ƀuôn Silô hlăm čar Kanaan.
13Leh anăn jih jang phung bi kƀĭn mơĭt asăp blŭ kơ phung Benjamin dôk ti anôk boh tâo Rimôn, leh anăn hưn klei êđăp ênang kơ digơ̆. 14Hlăk anăn phung Benjamin wĭt; leh anăn diñu brei kơ digơ̆ mniê diñu pioh hdĭp mơ̆ng phung mniê ƀuôn Jabes-Galaat. Ƀiădah amâo djăp ôh kơ digơ̆. 15Phung ƀuôn sang mâo klei pap mñai kơ phung Benjamin, kyuadah Yêhôwa ngă leh sa anôk êhŏng hlăm phung găp djuê Israel.
16Leh anăn phung khua mduôn hlăm phung bi kƀĭn lač, “Ya drei srăng ngă čiăng bi mâo mô̆ kơ phung ăt dôk, kyuadah phung mniê Benjamin arăng bi mdjiê jih leh?” 17Leh anăn diñu lač, “Brei mâo sa ngăn dưn kơ phung Benjamin ăt dôk hdĭp, čiăng đăm bi luč hĕ ôh sa găp djuê mơ̆ng phung Israel. 18Ƀiădah drei amâo dưi brei ôh anak mniê drei jing mô̆ kơ diñu,” kyuadah phung ƀuôn sang Israel kat asei leh, “Tăm pah hĕ kơ pô brei sa čô mô̆ kơ phung Benjamin.” 19Snăn diñu lač, “Nĕ anei, grăp thŭn mâo sa klei knăm kơ Yêhôwa ti ƀuôn Silô, tĭng dưr ƀuôn Bêthel, tĭng ngŏ êlan đĭ nao mơ̆ng ƀuôn Bêthel truh ti ƀuôn Sičem, leh anăn tĭng dhŭng ƀuôn Lêbôna.” 20Diñu mtă kơ phung Benjamin, lač, “Nao leh anăn dôk kăp bĕ hlăm đang boh kriăk ƀâo, 21leh anăn kăp dlăng tơdah phung anak mniê ƀuôn Silô kbiă nao kơ anôk kdŏ, hlăk anăn kbiă bĕ mơ̆ng đang boh kriăk ƀâo leh anăn grăp čô êkei mă sa čô mô̆ mơ̆ng phung anak mniê ƀuôn Silô, leh anăn nao kơ čar Benjamin. 22Leh anăn tơdah ama amâodah ayŏng diñu hriê kčŭt kơ drei, drei srăng lač kơ diñu, ‘Brei digơ̆ kơ hmei, kyuadah hmei amâo mă ôh sa čô mniê kơ grăp čô êkei êjai bi blah, kăn diih brei digơ̆ kơ diñu rei huĭdah diih jing soh.’ ” 23Phung Benjamin ngă snăn, leh anăn mă mô̆ tui si dŭm čô diñu mơ̆ng phung mniê kdŏ diñu mă mđuĕ. Hlăk anăn diñu wĭt kơ anôk ngăn dưn diñu, lŏ mdơ̆ng ƀuôn, leh anăn dôk tinăn. 24Leh klei anăn phung ƀuôn sang Israel đuĕ mơ̆ng anăn, grăp čô kơ găp djuê leh anăn sang ñu pô, leh anăn grăp čô êkei wĭt kơ anôk ngăn dưn ñu.
25 Ênuk anăn ka mâo mtao ôh hlăm čar Israel; grăp čô ngă tui si ñu mĭn djŏ.