21

1Tại Mích-ba, người Y-sơ-ra-ên có thề không gả con gái mình cho người Bên-gia-min. 2Nhưng khi đến Bê-tên lần này, nhân dân ngồi đấy, khóc lóc kêu la thật đắng cay cho đến tối, trước sự chứng giám của Thượng Đế. 3Họ than: "Lạy Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế của Y-sơ-ra-ên! Vì đâu xui khiến cho việc này xảy ra, làm cho Y-sơ-ra-ên thiếu mất một đại tộc?" 4Hôm sau, họ dậy sớm, xây lên một bàn thờ rồi dâng lễ thiêu và lễ vật thù ân. 5Sau đó, họ hỏi nhau: "Có ai vắng mặt trong cuộc đại hội Mích-ba không?" Vì họ đã thề rằng ai không đến dự đại hội này phải bị xử tử. 6Người Y-sơ-ra-ên cứ ân hận, thương tiếc anh em mình, là người Bên-gia-min. Họ nhắc đi nhắc lại: "Y-sơ-ra-ên mất đi một đại tộc rồi! 7Tìm đâu ra vợ cho những người Bên-gia-min sống sót, vì chúng ta đã thề trước Chúa sẽ không gả con gái cho họ."
8,9Họ lại điều tra xem thử ai đã không đi dự đại hội Mích-ba, cuối cùng họ biết được tất cả người Gia-be xứ Ga-la-át đều vắng mặt. 10-12Vậy họ sai 12.000 quân tinh nhuệ ra đi, với nhiệm vụ diệt trừ người Gia-be Ga-la-át, cả đàn ông, đàn bà và trẻ con, ngoại trừ gái tân. Các chiến sĩ tìm được bốn trăm gái tân, dẫn về trại ở Si-lô.
13Người Y-sơ-ra-ên sai sứ đi giảng hòa với những người Bên-gia-min trốn ở vùng Đá Rim-môn. 14Khi những người này trở về, được người Y-sơ-ra-ên đem các cô gái ở Gia-be Ga-la-át gả cho làm vợ. Tuy nhiên, số các cô không đủ cho người Bên-gia-min còn lại này. 15Vì thế, người Y-sơ-ra-ên lại xót thương người Bên-gia-min, vì Chúa đã làm cho một đại tộc bị khiếm khuyết.
16Các trưởng lão Y-sơ-ra-ên lên tiếng: "Chúng ta phải làm sao kiếm vợ cho 200 người Bên-gia-min còn lại, vì đàn bà trong đại tộc này chết hết rồi. 17Người Bên-gia-min phải truyền hậu tự, nếu không, một đại tộc của Y-sơ-ra-ên sẽ bị diệt chủng. 18Nhưng ngặt một điều, chúng ta không gả con gái mình cho họ được, vì Y-sơ-ra-ên đã thề hễ ai gả con cho người Bên-gia-min đều phải bị nguyền rủa." 19Đắn đo mãi, họ tìm ra được một kế: mỗi năm có ngày lễ tại Si-lô, ở phía bắc Bê-tên, nam Lê-bô-na, dọc phía đông đường cái chạy từ Bê-tên đến Si¬-chem. 20Họ bảo những người Bên-gia-min này: "Các anh đi ẩn mình trong vườn nho, 21chờ đến khi những cô gái Si-lô ra khiêu vũ, mỗi người chạy ra bắt một cô đem về làm vợ. 22Khi phụ huynh của họ khiếu nại với chúng tôi, chúng tôi sẽ nói: "Xin vì chúng tôi làm ơn cho họ. Chúng tôi đã cố gắng tìm vợ cho họ, nhưng vẫn không đủ. Trường hợp này, anh em không mắc tội gì cả vì không tự ý đem gả con gái cho họ." 23Số người Bên-gia-min này làm theo chỉ thị, bắt các cô gái khiêu vũ trong ngày lễ đem về quê mình. Họ xây lại các thành để ở. 24Người Y-sơ-ra-ên ai nấy quay về nhà mình.
25Thuở ấy, Y-sơ-ra-ên chưa có vua, nên ai nấy cứ làm theo điều mình cho là phải.