Klei Hưn Mdah

Hră Y-Pôl mơĭt kơ phung đăo ti Ƀuôn Kôlôs, sa boh ƀuôn prŏng hlăm čar Asi tĭng nah ngŏ ƀuôn Êphêsô. Sang Aê Diê anei amâo djŏ Y-Pôl ôh mkŏ mjing, ƀiădah jing giăm hlăm anôk Y-Pôk tuôm mă bruă, jing anôk ñu tuôm tiŏ nao phung găp mă bruă mbĭt hŏng ñu kơ ƀuôn Êphêsô, ƀuôn prŏng čar Asi hlăm ala ƀuôn ala mtao Rôm. Y-Pôl hmư̆ ti ƀuôn Kôlôs mâo phung khua pô mtô soh hlăm sang Aê Diê mtô čiăng mâo klei bi mtlaih brei grăp čô hlăm phung đăo srăng kkuh mpŭ kơ “phung khua kiă kriê hlăm mngăt” leh anăn gưt kơ klei bhiăn mkra leh boh nik ñu klei khăt klĭt, kăm đa mnơ̆ng ƀơ̆ng huă, leh anăn lu klei mkăn.
 Y-Pôl bi kdơ̆ng hŏng klei mtô lač bi čhuai leh anăn bi êdah klei mtô klei sĭt nik kơ Klei Mrâo Mrang Jăk kñăm yuôm hĭn kơ jih jang, anăn jing Khua Yang Yêsu Krist pô mâo klei dưi brei kơ jih jang klei bi mtlaih hŏng klei klă ênŭm; bi klei mtô leh anăn klei ngă mkăn knŏng atăt phung đăo srăng dôk kbưi hŏng Aê Diê. Kyua hlăm Khua Yang Yêsu Krist, Aê Diê hrih mjing leh lăn adiê leh anăn jih jang mnơ̆ng lŏ wĭt kơ Ñu. Klei čang hmăng kơ klei bi mtlaih dưi mâo knŏng hlăm klei bi mguôp hŏng Yang Krist. Mơ̆ng klei đăo yuôm prŏng anei, Y-Pôl mjing atur bi hriăm klei hdĭp kơ phung đăo.
 Brei drei thâo snei, Y-Tisik, pô Y-Pôl yua ba hră anei kơ Sang Aê Diê ti ƀuôn Kôlôs, pô anei nao mbĭt hŏng Y-Ônêsim, sa čô jing mnă Y-Pôl yua ba hră mơĭt kơ Y-Philêmôn.

Jar

Klei hưn bi êdah (1:1-8)
Knuih leh anăn bruă Yang Krist (1:9–2:23)
Klei hdĭp mrâo hlăm Yang Krist (3:1–4:6)
Klah čŭn (4:7-18)