53

  1Leejtwg ntseeg tej uas peb tau hais?
   Yawmsaub ua nws txhais npab
   tshwm rau leejtwg?
  2Nws tus tub qhe loj hlob rau ntawm
   nws xubntiag ib yam li tus kaus mos,
  thiab yam li tus cag uas hlav ntsuag
   hauv cov av qhuav tuaj.
  Nws lub cev ntaj ntsug tsis muaj
   ib qho zoo nraug uas txaus peb saib,
  thiab nws tsis muaj ib qho zoo
   uas txaus peb ntshaw nws.
  3Nws raug neeg saib tsis taus
   thiab muab tso tseg,
  nws yog ib tug uas pheej raug
   kev txom nyem nyuaj siab,
   thiab txeev muaj mob nkeeg,
  nws raug saib tsis taus
   yam li tus uas tej neeg fee plhu,
   thiab peb tsis hwm nws kiag li.
  4Yeej yog nws ris peb tej mob nkeeg
   thiab sau peb tej kev
   txom nyem nyuaj siab mus,
  txawm li ntawd los peb tseem suav tias
   nws raug nplawm, yog raug Vajtswv nplawm
   thiab raug kev txom nyem nyuaj siab.
  5Tiamsis nws raug mob
   vim yog tim peb tej kev fav xeeb,
  nws raug ntsoog
   vim yog tim peb tej kev txhaum.
  Txojkev nplawm uas ua rau peb
   tau nyob kaj siab lug poob rau saum nws,
  qhov nws raug to ntawd
   kuj yog kho kom peb zoo.
  6Peb txhua tus yuam kev yam li tej yaj,
   peb txhua tus nyias tig mus taug nyias txojkev,
  mas Yawmsaub muab peb sawvdaws l
   ub txim tso rau saum nws.

  7Nws raug quab yuam thiab raug
   txom nyem nyuaj siab los nws tsis rua ncauj,
  ib yam li tus menyuam yaj
   uas raug coj mus tua,
  thiab ib yam li tus yaj nyob twjywm
   ntawm tus uas txiav plaub xubntiag li cas,
   nws kuj tsis rua ncauj ib yam li ntawd.
  8Nws raug quab yuam raug txiav txim
   thiab raug coj mus.
  Nws tiam neeg leejtwg xav tias nws raug
   muab txiav ntawm cov neeg ciaj mus
  thiab raug ntaus
   vim yog tim kuv haiv neeg tej kev fav xeeb?
  9Txawm yog nws tsis tau ua nruj ua tsiv,
   thiab nws lub qhov ncauj tsis tau dag ntxias,
  los luag npaj nws lub qhov ntxa
   nrog cov neeg limhiam ua ke,
  thiab thaum nws tuag
   lawv muab log nrog tus nplua nuj.

  10Yeej yog Yawmsaub pom zoo
   yuav tsoo nws ntsoog
   thiab ua rau nws raug mob nkeeg.
  Txawm yog nws muab nws tus kheej
   xyeem daws txim,
  los nws yuav pom nws caj ces
   thiab yuav muaj txojsia nyob ntev.
  Tej uas Yawmsaub pom zoo
   yuav vam meej hauv nws txhais tes.
  11Nws yuav pom qhov uas nws tus ntsuj plig
   raug txom nyem tej txiaj ntsig
   thiab nws yuav txaus siab,
  kuv tus qhev uas ncaj ncees
   yuav siv nws txojkev txawj ntse
  ua rau neeg coob coob
   ua tau neeg ncaj ncees,
   thiab nws yuav ris lawv tej kev txhaum.
  12Kuv thiaj yuav pub nws muaj feem
   nrog cov uas ua hlob ua ke,
  thiab nws yuav nrog cov uas muaj zog
   muaj feem tau tej uas txeeb tau los,
  rau qhov nws tso nws tus ntsuj plig
   txog qhov uas tuag thiab raug muab suav
   rau hauv cov neeg fav xeeb.
  Txawm li ntawd los nws kuj ris
   neeg coob coob lub txim, thiab thov
   Vajtswv pab cov neeg uas fav xeeb.