53

  1Leejtwg ntseeg tej kws peb tau has?
   Yawmsaub ua nwg txhais npaab tshwm rua leejtwg?
  2Nwg tug tub qhe luj hlub rua ntawm nwg xubndag
   ib yaam le tug kaug mog,
  hab yaam le tug caag kws hlaav ntsuag
   huv cov aav qhuav tuaj.
  Nwg lub cev ntaaj ntsug
   tsw muaj ib qho zoo nraug kws txaus peb saib,
  hab nwg tsw muaj ib qho zoo
   kws txaus peb ntshaw nwg.
  3Nwg raug tuabneeg saib tsw taug hab muab tso tseg,
   nwg yog ib tug kws pheej raug kev txom nyem nyuaj sab,
   hab txeev muaj mob nkeeg,
  nwg raug saib tsw taug
   yaam le tug kws tej tuabneeg fee plhu,
   hab peb tsw fwm nwg hlo le.
  4Yeej yog nwg rws peb tej mob nkeeg
   hab sau peb tej kev txom nyem nyuaj sab moog,
  txawm le ntawd los peb tseed suav tas nwg raug nplawm,
   yog raug Vaajtswv nplawm
   hab raug kev txom nyem nyuaj sab.
  5Tassws nwg raug mob
   vem yog tim peb tej kev faav xeeb,
   nwg raug ntsoog vem yog tim peb tej kev txhum.
  Txujkev nplawm kws ua rua peb tau nyob kaaj sab lug poob rua sau nwg,
   qhov nwg raug to hov kuj yog khu kuas peb zoo.
  6Peb txhua tug yuam kev yaam le tej yaaj,
   peb txhua tug nyag tig moog taug nyag txujkev,
   mas Yawmsaub muab peb suavdawg lub txem tso rua sau nwg.

  7Nwg raug quab yuam hab raug txom nyem nyuaj sab
   los nwg tsw rua ncauj,
  ib yaam le tug mivnyuas yaaj kws raug coj moog tua,
   hab ib yaam le tug yaaj nyob tuabywv
  ntawm tug kws txav plaub xubndag le caag,
   nwg kuj tsw rua ncauj ib yaam le hov.
  8Nwg raug quab yuam raug txav txem hab raug coj moog.
   Nwg tam tuabneeg leejtwg xaav tas nwg raug muab txav
   ntawm cov tuabneeg caj moog
   hab raug ntaus vem yog tim kuv haiv tuabneeg tej kev faav xeeb?
  9Txawm yog nwg tsw tau ua nruj ua tswv,
   hab nwg lub qhov ncauj tsw tau daag ntxag,
  los luas npaaj nwg lub qhov ntxaa nrug cov tuabneeg limham ua ke,
   hab thaus nwg tuag puab muab log nrug tug nplua nuj.

  10Yeej yog Yawmsaub pum zoo yuav tsoo nwg ntsoog
   hab ua rua nwg raug mob nkeeg.
  Txawm yog nwg muab nwg tug kheej xyeem daws txem,
   los nwg yuav pum nwg caaj ceg
   hab yuav muaj txujsa nyob ntev.
  Tej kws Yawmsaub pum zoo
   yuav vaam meej huv nwg txhais teg.
  11Nwg yuav pum qhov kws nwg tug ntsuj plig
   raug txom nyem tej txaj ntswg
   hab nwg yuav txaus sab,
  kuv tug qhev kws ncaaj nceeg yuav swv nwg txujkev txawj ntse
   ua rua tuabneeg coob coob ua tau tuabneeg ncaaj nceeg,
   hab nwg yuav rws puab tej kev txhum.
  12Kuv txhad yuav pub nwg muaj feem
   nrug cov kws ua hlub ua ke,
  hab nwg yuav nrug cov kws muaj zug
   muaj feem tau tej kws txeeb tau lug,
  tsua qhov nwg tso nwg tug ntsuj plig txug qhov kws tuag
   hab raug muab suav rua huv cov tuabneeg faav xeeb.
  Txawm le ntawd los nwg kuj rws tuabneeg coob coob lub txem,
   hab thov Vaajtswv paab cov tuabneeg kws faav xeeb.