53

1Cov neeg sawvdaws teb hais tias,
  “Leejtwg yuav ntseeg tej uas peb tau hais?
  Leejtwg yuav pom hais tias tej no
   yog tus TSWV txhais tes ua?
  2Twb yog tus TSWV pom zoo kom
   nws tus tubtxib loj hlob
  ib yam li tsob ntoo uas nrhau cag tuaj
   ntawm thaj av qhuav.
  Nws lub cev ntaj ntsug tsis zoo nraug,
   peb thiaj tsis nyiam nws;
  nws tsis muaj ib qho zoo txaus nyiam,
   peb thiaj tsis ntshaw nws.
  3Peb saib tsis taus nws thiab muab
   nws tso povtseg,
  nws raug kev txomnyem thiab nyiaj rawv txojkev mob;
  tsis muaj leejtwg yuav tig saib nws.
  Peb tsis quavntsej nws ib yam li nws tsis tsimtxiaj dabtsi.

  4“Tiamsis nws ris peb tej kev txomnyem
   thiab ris peb tej kev mob kev nkeeg,
  txawm yog nws pab peb npaum li
   ntawd los peb tseem hais tias
  qhov uas nws raug kev txomnyem twb yog Vajtswv
   rau txim rau nws.
  5Twb yog vim peb tej kev txhaum
   nws thiaj raug ntaus nqaij ntuag ntshav nrog,
  twb yog vim tej kev phem uas peb
   ua, nws thiaj raug nplawm.
  Qhov uas nws raug txim txomnyem ntsuav,
   yog pab kom peb tau nyob kaj siab lug,
  nws raug nplawm twb yog kho kom
   peb tej kev mob kev nkeeg zoo.
  6Peb txhua tus zoo li tej yaj uas
   yuam kev lawm;
  peb sawvdaws nyias mus nyias ib
   txojkev raws li nyias lub siab nyiam,
  tiamsis tus TSWV muab peb lub
   txim uas tsimnyog peb raug tso rau nws ris.

  7“Nws raug tsimtxom thiab nws ntxhov siab kawg,
  tiamsis nws muaj lub siab mos siab
   muag, nws tsis hais ib los li.
  Nws zoo ib yam li tus yaj uas luag cab mus tua,
  thiab zoo ib yam li tus yaj uas luag tabtom muab txiav plaub
   los nws twb tsis quaj ib suab li.
  8Nws raug ntes, raug tsimtxom thiab raug coj mus tua povtseg
  los tsis muaj leejtwg quav ntsej nws li.
  Twb yog vim peb sawvdaws lub txim,
   nws thiaj raug tua tuag.
  9Txawm yog nws yeej tsis tau ua ib
   qho txhaum
  thiab nws lub qhovncauj yeej tsis tau
   hais ib lo lus dag li
  los lawv cia li muab nws coj mus faus
   nrog cov neeg txhaum
  thiab faus rau hauv tus txivneej uas
   npluanuj lub qhov ntxa.”

  10Tus TSWV hais tias,
  “Kuv yeej pom zoo cia nws raug kev
   txomnyem.
  Nws tuag thiaj theej tau neeg lub
   txhoj thiab zam tau neeg lub txim.
  Yog li ntawd nws yuav pom nws tej
   xeebntxwv;
  nws yuav muaj sia nyob ntev, thiab
   nws yuav ua kom kuv tes haujlwm tiav.
  11Tom qab uas nws raug kev txomnyem dhau lawm,
  nws yuav rov muaj kev zoo siab dua
   ntxiv;
  nws yuav paub hais tias txojkev
   txomnyem uas nws raug tsis nkim nws lub zog.
  Kuv tus tubtxib ncaj ncees uas kuv txaus siab,
  yuav ris coob leej ntau tus lub txim,
  vim tej uas nws ua ntawd, kuv thiaj
   zam lawv lub txim.
  12Yog li ntawd, kuv yuav pub koob meej rau nws;
  nws yuav tau nrog cov neeg uas ua
   tus loj thiab muaj hwjchim nyob;
  nws txaus siab tso nws txojsia tseg,
   nws los nrog cov neeg txhaum nyob;
  nws ris sawvdaws lub txim thiab
   thov tus Tswv zam lawv lub txim.”