7

E^saa^laa Taux Ye^lu^saa^lem Zingh

1Naaiv deix sic jiex liuz, nqa'haav camv-hnyangx Aan^taa^se^sitv zoux jienv Besie hungh nyei hnyangx-daauh, E^saa^laa daaih taux Ye^lu^saa^lem Zingh. E^saa^laa zoux Se^lai^aa nyei dorn, Se^lai^aa zoux Aa^saa^li^yaa nyei dorn, Aa^saa^li^yaa zoux Hin^ki^yaa nyei dorn, 2Hin^ki^yaa zoux Sanlum nyei dorn, Sanlum zoux Saax^ndokc nyei dorn, Saax^ndokc zoux Aa^hi^tupv nyei dorn, 3Aa^hi^tupv zoux Aa^maa^li^yaa nyei dorn, Aa^maa^li^yaa zoux Aa^saa^li^yaa nyei dorn, Aa^saa^li^yaa zoux Me^laa^yotv nyei dorn, 4Maa^laa^yotv zoux Se^laa^hi^yaa nyei dorn, Se^laa^hi^yaa zoux Utc^si nyei dorn, Utc^si zoux Mbukc^ki nyei dorn, 5Mbukc^ki zoux Aa^mbi^qu^waa nyei dorn, Aa^mbi^qu^waa zoux Fi^ne^hatc nyei dorn, Fi^ne^hatc zoux E^le^aa^saa nyei dorn, E^le^aa^saa zoux Aalon ⟨domh sai mienh⟩ nyei dorn. 6Dongh naaiv dauh E^saa^laa yiem Mbaa^mbi^lon mingh Ye^lu^saa^lem. Ninh zoux fin-saeng, hiuv duqv toux Ziouv, I^saa^laa^en Mienh nyei Tin-Hungh, jiu bun ⟨domh sai mienh⟩Ziouv, E^saa^laa nyei Tin-Hungh, caux E^saa^laa yiem, hungh diex ziouc ziux ninh tov nyei nyungc-nyungc jiu bun ninh. 7Aan^taa^se^sitv zoux hungh da'cietv hnyangx wuov hnyangx, maaih deix I^saa^laa^en Mienh, sai mienh, ⟨domh sai mienh⟩ baaux nzung nyei mienh, zuov gaengh nyei mienh caux zaangc Tin-Hungh nyei biauv nyei bou, duqv caux jienv mingh Ye^lu^saa^lem.
8Aan^taa^se^sitv zoux hungh da'cietv hnyangx hmz hlaax, E^saa^laa mingh taux Ye^lu^saa^lem mi'aqv. 9Wuov hnyangx zih hlaax saeng-yietv E^saa^laa yiem Mbaa^mbi^lon cuotv jauv. Hmz hlaax saeng-yietv ziouc taux Ye^lu^saa^lem weic zuqc Tin-Hungh za'gengh caux ninh yiem. 10E^saa^laa longc hnyouv hoqc longx Ziouv nyei Leiz-Latc yaac ei jienv zoux. Ninh aengx njaaux wuov deix leiz-latc caux leiz I^saa^laa^en Mienh.

Aan^taa^se^sitv Hungh Fiev Bun E^saa^laa Nyei Sou

11Naaiv se Aan^taa^se^sitv Hungh jiu bun E^saa^laa nyei sou. E^saa^laa zoux sai mienh yaac zoux fin-saeng, hiuv duqv toux Ziouv jiu bun I^saa^laa^en Mienh nyei lingc caux leiz. 12Sou hnangv naaiv nor fiev.
Yie, Aan^taa^se^sitv, maanc hungh nyei hungh,
Bun taux E^saa^laa sai mienh, njaaux lungh zaangc Tin-Hungh nyei Leiz-Latc nyei fin-saeng.
13Ih zanc yie njiec lingc gorngv yiem yie nyei guoqv, da'faanh haaix dauh I^saa^laa^en Mienh, fai sai mienh fai Lewi Mienh maaih hnyouv oix mingh Ye^lu^saa^lem nor, caux meih mingh duqv nyei. 14Hungh diex caux ninh nyei siec dauh caangh laangh nyei mienh cai meih mingh zaah naaic Yu^ndaa Deic caux Ye^lu^saa^lem Zingh nyei mienh gan meih nyei Tin-Hungh nyei Leiz-Latc, dongh jiu bun meih nyei Leiz-Latc, zeiz fai maiv zeiz? 15Meih yaac oix zuqc dorh yie, hungh diex, caux yie nyei caangh laangh mienh cuotv fim fongc horc nyei jiem nyaanh mingh bun yiem Ye^lu^saa^lem, I^saa^ laa^en Mienh nyei Tin-Hungh. 16Aengx dorh jienv yiem Mbaa^mbi^lon Saengv haih siou duqv daaih nyei yietc zungv jiem nyaanh. Yaac dorh baeqc fingx caux sai mienh cuotv fim fongc horc nyei ga'naaiv bun yiem Ye^lu^saa^lem, ninh mbuo nyei Tin-Hungh nyei biauv. 17Meih oix zuqc za'gengh longc naaiv deix nyaanh maaiz ngongh gouv, ba'gi yungh gouv, ba'gi yungh dorn, caux yietc njiec ziec nyei laangh ziqc caux ciev ziec nyei ga'naaiv. Meih oix zuqc yiem Ye^lu^saa^lem, meih mbuo nyei Tin-Hungh nyei biauv nyei ziec-dorngh ziec.
18Zengc njiec nyei jiem nyaanh, meih caux meih nyei gorx-youz buatc horpc zuqc hnangv haaix nor longc, gunv hnangv wuov nor longc aqv, ziux meih mbuo nyei Tin-Hungh nyei eix. 19Yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv longc fu-sux Tin-Hungh nyei yietc zungv jaa-sic jiu bun meih mi'aqv. Meih oix zuqc dorh mingh Ye^lu^saa^lem fungx bun Tin-Hungh. 20Se gorngv yiem meih nyei Tin-Hungh nyei biauv corc maaih haaix nyungc qiemx zuqc longc yaac oix zuqc lorz nor, gunv longc hungh diex nyei nyaanh maaiz oc.
21Ih zanc yie, Aan^taa^se^sitv Hungh, njiec lingc mbuox Yu^fe^ditc Ndaaih mba'hnoi ndortv maengx nyei goux nyaanh nyei zuangx jien, oix zuqc ziepc zuoqv nyei tengx E^saa^laa sai mienh, njaaux lungh zaangc Tin-Hungh nyei Leiz-Latc nyei fin-saeng. Ninh tov haaix nyungc oix zuqc bun. 22Dingc ziangx haih bun duqv taux nyei nyaanh i cin yietc baeqv joih, mbiauh witv yietc cin yietc baeqv tongv, a'ngunc diuv i waanc i cin gorngc, ga'lanv youh i waanc i cin gorngc. Nzauv maiv maaih soux mouc. 23Da'faanh lungh zaangc Tin-Hungh hnangv haaix nor paaiv, oix zuqc hnangv wuov nor zoux weic lungh zaangc Tin-Hungh nyei biauv, weic bun ninh maiv nouz hungh diex caux zuangx hungh dorn nyei guoqv. 24Yie yaac oix bun meih mbuo hiuv duqv meih mbuo maiv maaih leiz siou haaix dauh sai mienh, Lewi Mienh, baaux nzung nyei mienh, zuov gaengh nyei mienh, zoux zaangc Tin-Hungh nyei biauv nyei bou fai yiem wuov norm biauv zoux haaix nyungc gong nyei mienh nyei korx-zinh fai nzou-zinh.
25E^saa^laa aac, meih oix zuqc longc Tin-Hungh ceix bun meih nyei cong-mengh, orn gunv sic jien caux siemv zuiz jien gunv Yu^fe^ditc Ndaaih mba'hnoi ndortv maengx nyei baeqc fingx, da'faanh hiuv duqv meih nyei Tin-Hungh nyei leiz-latc wuov deix mienh. Haaix dauh maiv hiuv naaiv deix leiz-latc meih mbuo yaac oix zuqc njaaux. 26Se gorngv haaix dauh maiv gan meih nyei Tin-Hungh nyei leiz-latc, yaac maiv muangx hungh diex nyei lingc nor, ndongc haaix zungv oix zuqc dingc zuiz zuqc daix daic, fai zunc cuotv deic-bung, fai zorqv nzengc ninh mbuo nyei zinh zoih, fai wuonx jienv loh.

E^saa^laa Ceng Tin-Hungh

27E^saa^laa gorngv, “Ceng Ziouv, yie mbuo nyei ong-taaix nyei Tin-Hungh, bun hungh diex nyei eix nqoi, hnangv naaiv nor taaih zaangc Ziouv nyei biauv yiem wuov Ye^lu^saa^lem. 28Ziouv ceix en bun yie duqv hungh diex caux hungh diex nyei caangh laangh mienh caux maaih hungh lingc, maaih hatc maaz nyei domh jien a'hneiv yie. Weic zuqc Ziouv, yie nyei Tin-Hungh, caux yie yiem, yie cingx daaih bungx laangc nyei heuc I^saa^laa^en Mienh nyei bieiv zeiv gapv zunv caux jienv yie mingh Ye^lu^saa^lem aqv.”