2

Baulo Mingh Ye^lu^saa^lem Zingh Lorz Gong-Zoh Mbuo

1Nqa'haav ziepc feix hnyangx yie caux Mbaa^naa^mbatc aengx mingh Ye^lu^saa^lem Zingh yaac dorh Tidatc caux jienv mingh. 2Yie mingh Ye^lu^saa^lem weic zuqc Tin-Hungh laauc yaangh bun yie hiuv duqv oix zuqc mingh. Yiem wuov yie zorqv yie zunh bun Janx nyei kuv fienx lengc jeiv gorngv mengh mbuox zoux hlo wuov deix muangx. Yie hnangv naaiv zoux weic zuqc nzauh heix yie zinh ndaangc zoux nyei gong caux ih zanc zoux nyei gong ndortv. 3Tidatc yaac caux yie mingh. Maiv gunv ninh se Janx-Gikc, ninh maiv zuqc ninh mbuo aapv ⟨jiex gaatv nyei leiz⟩ 4hnangv maaih deix jaav gorx-youz oix ninh jiex nor. Naaiv deix mienh bingx jienv bieqc daaih weic zaah mangc gaax, yie mbuo sienx Giduc Yesu duqv zoux bungx nqoi nyei mienh hnangv haaix nor. Ninh mbuo oix bun yie mbuo zuqc zoux nouh. 5Mv baac yie mbuo oix weic meih mbuo beu jienv kuv fienx nyei zien leiz ziouc ngaengc jienv, yietc dangh maiv suei. 6Aengx maaih dongh buatc hnangv zoux hlo nyei wuov deix. (Ninh mbuo zoux jiex haaix nyungc mienh yie maiv gunv aqv, weic zuqc Tin-Hungh maiv mangc haaix dauh nyei hmien.) Wuov deix zoux hlo nyei mienh yaac maiv jaa tipv haaix nyungc waac yie. 7Daaux nzuonx ninh mbuo zieqv duqv Tin-Hungh paaiv yie zunh kuv fienx bun Janx hnangv ninh paaiv Bide zunh kuv fienx bun Yiutai Mienh wuov nor. 8Weic zuqc Tin-Hungh yiem yie nyei hnyouv zoux gong bun yie zoux ⟨jiex gaatv nyei leiz⟩ tengx maanc fingx Janx hnangv bun Bide zoux gong-zoh tengx Yiutai Mienh wuov nor. 9Yaagorpc, Bide caux Yo^han, dongh maaih mengh hoc zoux bieiv wuov deix, zieqv duqv Tin-Hungh ceix en bun yie zoux naaiv nyungc gong. Ninh mbuo ziouc nanv yie caux Mbaa^naa^mbatc nyei mbiaauc jieqv buoz zoux jangx-hoc bun cing yie mbuo caux ninh mbuo juangc gong zoux, ziouc dongh hnyouv dingc Mbaa^naa^mbatc caux yie oix zuqc mingh zunh kuv fienx bun Janx. Ninh mbuo mingh zunh bun Yiutai Mienh. 10Ninh mbuo kungx oix yie mbuo jangx jienv mienh jomc mienh. Naaiv deix jauv yie m'daaih maaih hnyouv zoux aqv.

Baulo Dorng Zuangx Gorngv Bide

11Bide daaih taux An^ti^okc Zingh wuov zanc, yie doix hmien gorngv ninh weic zuqc ninh za'gengh zoux dorngc. 12Yaagorpc paaiv daaih nyei mienh maiv gaengh taux, Bide zanc-zanc caux Janx juangc nyanc juangc hopv. Mv baac wuov deix mienh daaih taux, ninh ziouc simv nqoi, maiv caux Janx aqv, weic zuqc ninh gamh nziex oix aapv Janx jiex gaatv nyei leiz wuov deix mienh. 13Yiem wuov sienx Yesu nyei Yiutai Mienh ziouc gan jienv Bide zoux jaav. Liemh Mbaa^naa^mbatc yaac gan jienv ninh mbuo fih hnangv nyei zoux.
14Yie buatc ninh mbuo yangh maiv ziangx kuv fienx nyei zien leiz ziouc dorng jienv zuangx mienh mbuox Bide, “Meih zoux Yiutai Mienh, mv baac meih hnangv Janx nor yiem, maiv hnangv Yiutai Mienh. Wuov nyungc, meih fungc haih aapv Janx gan Yiutai Mienh nyei leiz?

Yiutai Mienh Caux Janx Weic Sienx Yesu Duqv Njoux

15“Yie mbuo cuotv seix daaih zoux Yiutai Mienh, maiv zeiz dongh mienh heuc, ‘baamz zuiz nyei Janx.’ 16Mv baac yie mbuo hiuv duqv mienh maiv zeiz gan leiz-latc cingx duqv caux Tin-Hungh horpc hnyouv, se weic sienx kaux Yesu Giduc hnangv. Yie mbuo yaac sienx liuz Giduc Yesu weic bun yie mbuo weic sienx Giduc maiv zeiz weic gan leiz-latc duqv caux Tin-Hungh horpc hnyouv. Weic zuqc maiv maaih haaix dauh haih gan leiz-latc duqv caux Tin-Hungh horpc hnyouv.
17“Se gorngv yie mbuo qaqv lorz oix kaux Giduc duqv caux Tin-Hungh horpc hnyouv mv baac corc zoux zuiz-mienh nor, wuov nyungc, Giduc bun mienh baamz zuiz fai? Zungv maiv zeiz. 18Se gorngv yie aengx ceix jiez dongh zinh ndaangc yie caeqv guangc nyei, yie ziouc bun cing yie zoux baamz leiz-latc nyei mienh. 19Gorngv taux leiz-latc nor, yie dorngx daic mi'aqv, se leiz-latc ganh bun yie zuqc daic ziouc bun yie weic Tin-Hungh duqv ziangh jienv. 20Yie caux Giduc juangc ding ziepc nzaangc jaax daic cingx daaih ih zanc ziangh jienv wuov dauh se maiv zeiz yie, se Giduc yiem yie gu'nyuoz ziangh jienv. Yie ih zanc ziangh nyei maengc yie duqv ziangh weic zuqc yie sienx Tin-Hungh nyei Dorn, dongh hnamv yie yaac weic yie siev maengc wuov dauh. 21Yie maiv nqemh Tin-Hungh nyei en. Se gorngv mienh haih gan leiz-latc duqv caux Tin-Hungh horpc hnyouv nor, Giduc daic se maiv lamh longc.”