2

Ƀing Ding Kơna Pơjao Pơkŏn Tŭ Ju̱m Paul

1Pluh-pă̱ thŭn tơdơi kơ anŭn, kâo wơ̆t glaĭ pơ plei prŏng Yerusalaim, tal anai kâo nao hrŏm hăng Barnabas. Kâo ăt djă̱ ba Titos mơ̆n nao hrŏm hăng kâo. 2Kâo nao tui hăng tơlơi Ơi Adai hơmâo pơrơđah laih kơ kâo laih anŭn pơruai kơ ƀing gơñu tơlơi pơthâo hiam kơ tơlơi kâo pơtô pơblang amăng ƀing mơnuih Tuai. Samơ̆ kâo kơnơ̆ng bưp hơjăn hăng ƀing kŏng tha đôč yuakơ kâo kiăng kơ ƀing gơñu pơkă nua kơ tơlơi bruă kâo hơmâo ngă laih wơ̆t hăng tơlơi bruă kâo hlak dŏ ngă ră anai. 3Samơ̆ Titos, jing pô nao hrŏm hăng kâo, wơ̆t tơdah ñu jing mơnuih Grek, arăng ƀu pơgŏ̱ ôh kơ ñu kiăng kơ tŭ tơlơi khăt klĭ mơ̆ng ƀing arăng. 4Kâo bưp laih hăng ƀing gơñu hơjăn, yuakơ hơmâo đơđa ƀing đaŏ soh jing ƀing rai laih amăng ƀing gơmơi kiăng kơ ep kơsem kơ tơlơi ƀing gơmơi, jing ƀing đaŏ kơnang amăng Krist Yêsu, jing rơngai hĭ mơ̆ng tơlơi tui gưt kơ tơlơi juăt. Ƀing mơnuih anŭn kiăng kơ pơjing hĭ ƀing gơmơi jing kar hăng ƀing hlŭn, jing ƀing khŏm tui gưt kơ tơlơi juăt dơ̆ng. 5Samơ̆ ƀing gơmơi ƀu lui kơ ƀing gơñu ngă ôh wơ̆t tơdah kơnơ̆ng đơset đôč, kiăng kơ tơlơi pơthâo hiam sĭt ăt tŏ tui jing tŭ yua kơ ƀing gih.
6Bơ kơ ƀing ba akŏ anŭn, jing ƀing mơnuih ƀing nai phrâo gih pơpŭ kar hăng ƀing yom pơphan, tơlơi bruă ƀing gơñu ngă ƀu phara ôh mơ̆ng tơlơi bruă kâo ngă, tui hăng kâo hơmâo ep kơsem laih. Ơi Adai ƀu phat kơđi kơnơ̆ng tui hăng tơlơi bruă ƀing arăng dưi ƀuh đôč ôh. Ƀing ba akŏ yom pơphan anŭn ƀu hơmâo pơthim brơi hơget gĕt ôh kơ tơlơi kâo pơtô pơblang. 7Kơđai glaĭ, ƀing gơñu thâo hluh laih kơ tơlơi Ơi Adai hơmâo pơjao laih kơ kâo kiăng kơ pơtô pơblang tơlơi pơthâo hiam kơ ƀing mơnuih Tuai, tui hăng Ñu hơmâo pơjao laih kơ Pêtrôs kiăng kơ pơtô pơblang kơ ƀing Yehudah. 8Ăt kar hăng Ơi Adai jing pô hlak mă bruă amăng bruă mơnuă Pêtrôs, jing pô ding kơna pơjao kơ ƀing Yehudah, Ñu ăt mă bruă amăng bruă mơnuă kâo hlak ngă jing ding kơna pơjao kơ ƀing mơnuih Tuai mơ̆n. 9Yakơ, Pêtrôs hăng Yôhan, jing ƀing ba akŏ kar hăng tơmĕh sang. Ƀing gơñu mă tơngan gah hơnuă kâo hăng Barnabas kiăng pơrơđah kơ tơlơi ƀing gơñu thâo kơnăl kơ tơlơi Ơi Adai hơmâo khăp pap pơjao laih kơ kâo kiăng kơ ngă. Ƀing gơñu tŭ ư kơ tơlơi ƀing gơmơi khŏm nao pơ ƀing mơnuih Tuai, bơ kơ ƀing gơñu, ƀing gơñu nao pơ ƀing Yehudah yơh. 10Ƀing gơñu kơnơ̆ng rơkâo kơ tơlơi ƀing gơmơi khŏm hơdơr djru nanao kơ ƀing ƀun rin, jing tơlơi kâo kiăng kơ ngă biă mă yơh.

Paul Ƀuăh Kơ Pêtrôs

11Tơdang Pêtrôs truh pơ plei Antiok, kâo ƀuăh kơ ñu ƀơi anăp abih bang ƀing mơnuih pơ anŭn yơh, yuakơ ñu ngă ƀu djơ̆ ôh. 12Hlâo kơ đơđa mơnuih jing ƀing mă bruă hăng Yakơ rai, Pêtrôs juăt ƀơ̆ng huă hrŏm hăng ƀing ayŏng adơi mơnuih Tuai. Samơ̆ tơdang ƀing anŭn truh laih, ñu čơdơ̆ng tơbiă dŏ hơjăn ñu pô mơ̆ng ƀing ayŏng adơi mơnuih Tuai anŭn yuakơ ñu huĭ kơ ƀing ayŏng adơi Yehudah mơ̆ng plei Yerusalaim anŭn. 13Ƀing ayŏng adơi Yehudah pơkŏn ăt ngă tơlơi ƀing gơñu thâo laih jing ƀu djơ̆ kar hăng Pêtrôs ngă laih mơ̆n. Ăt yua mơ̆ng tơlơi bruă ƀing gơñu ngă soh anŭn mơ̆n, Barnabas ăt ngă tui hăng ƀing gơñu ngă laih mơ̆n.
14Tơdang kâo ƀuh ƀing gơñu ƀu ngă tơpă djơ̆ tui hăng tơlơi sĭt tơlơi pơthâo hiam ôh, kâo pơhiăp kơ Pêtrôs ƀơi anăp abih bang ƀing gơñu tui anai, “Ih jing sa čô Yehudah, samơ̆ ih hơdip hơdơ̆ng ih pô kar hăng sa čô mơnuih Tuai laih anŭn ƀu hrup hăng mơnuih Yehudah ôh. Tui anŭn, ră anai ih hlak soh yơh kiăng kơ pơgŏ̱ ƀing mơnuih Tuai hơdip hơdơ̆ng tui hăng tơlơi juăt mơnuih Yehudah!”
15“Ƀing gơmơi jing ƀing Yehudah mơ̆ng tơkeng laih anŭn ƀu djơ̆ jing ƀing Tuai jing ƀing ƀu tui gưt khul tơlơi juăt ƀing Yehudah ôh. 16Ƀing gơmơi thâo krăn kơ tơlơi Ơi Adai ƀu yap kơ sa čô mơnuih jing hĭ tơpă hơnơ̆ng yua mơ̆ng tơlơi tui gưt kơ tơlơi juăt ôh, samơ̆ yua mơ̆ng tơlơi đaŏ kơnang kơ Yang Yêsu Krist yơh. Tui anŭn yơh, ƀing gơmơi, jing ƀing Yehudah, ăt đaŏ kơnang kơ Yang Yêsu Krist kiăng kơ Ơi Adai yap kơ ƀing gơmơi jing tơpă hơnơ̆ng yua mơ̆ng tơlơi đaŏ kơnang kơ Krist ƀu djơ̆ tui gưt kơ tơlơi juăt ôh. Yuakơ tơlơi tui gưt kơ tơlơi juăt sĭt ƀu hơmâo hlơi pô ôh jing mơnuih Ơi Adai či yap tơpă hơnơ̆ng.
17“Tơdang ƀing gơmơi, jing ƀing Yehudah, amoaih kiăng kơ tơlơi Ơi Adai či pơmĭn ƀlơ̆ng kơ tơlơi ƀing gơmơi jing tơpă hơnơ̆ng yuakơ ƀing gơmơi hơmâo tŭ pơgop laih hăng Krist, ƀing gơmơi thâo kơnăl kơ tơlơi gơmơi pô hơmâo ngă soh laih. Samơ̆ tơlơi anŭn ƀu djơ̆ kiăng laĭ kơ tơlơi Krist ngă brơi kơ arăng ngă soh ôh! Sĭt yơh Ñu ƀu ngă tui anŭn ôh! 18Tơdah kâo đaŏ kơnang glaĭ dơ̆ng kơ khul tơlơi juăt jing tơlơi kâo ƀu dưi tui gưt ôh hlâo adih, sĭt kâo pơrơklă kơ tơlơi kâo jing pô ƀu tui gưt tơlơi juăt ôh. 19Anŭn jing kar hăng kâo hơmâo djai hĭ laih gah kơ tơlơi juăt, kiăng kơ kâo dưi hơdip mă bruă kơ Ơi Adai. 20Anŭn jing kar hăng kâo hơmâo tŭ pŏng laih ƀơi kơyâo bơrơkal hrŏm hăng Krist laih anŭn tơlơi anŭn jing kar hăng kâo ƀu hơdip dơ̆ng tah, samơ̆ Krist yơh hơdip amăng kâo. Ră anai hơget tơlơi kâo ngă amăng drơi jan anai, kâo ngă hăng tơlơi đaŏ kơnang kơ Ană Ơi Adai, jing Pô khăp kơ kâo hăng pơsăn hĭ Ñu pô yuakơ kâo. 21Kâo ƀu kiăng pơmĭn ƀlơ̆ng ôh kơ tơlơi Ơi Adai hơmâo ngă laih kơ kâo hăng tơlơi khăp pap jing hĭ đôč đač, yuakơ tơdah Ơi Adai yap kơ arăng jing tơpă hơnơ̆ng yuakơ ƀing gơñu tui gưt tơlơi juăt, sĭt Krist djai pơala anŭn jing hĭ đôč đač yơh!”