2

Cov tubkhai leeg yuav Povlauj

1Tom qaab ntawd kaum plaub xyoos kuv hab Npananpa ib le tau rov moog rua lub nroog Yeluxalee dua ib zag hab coj Titau nrug kuv moog. 2Kuv moog lawv le Vaajtswv qha tshwm rua kuv, hab kuv tau pav txuj xuv zoo kws kuv tau qha rua lwm haiv tuabneeg rua puab noog, tsuas yog pav rua cov kws tseem ceeb noog tuabywv xwb. Kuv ntshai tsaam kuv saamswm dha lossws tub dha dhau lug lawm tsw muaj qaabhau. 3Txawm yog Titau kws nrug kuv nyob yog tuabneeg Kili, los nwg tsw raug muab yuam ua kevcai txav. 4Tassws zaaj nuav tshwm swm lug vem yog muaj cov kwvtij kws ua cuav nyag kev tuaj tshuaj saib qhov kws peb tau nyob ywj pheej huv Yexu Kheto, sub txhad muab tau peb ua qhev. 5Tassws peb tsw yeem swb puab ib nyuas tsoo tee le, sub txuj xuv zoo kws tseeb hov txhad nyob ruaj huv mej moog le. 6Cov tuabneeg kws suav tas puab tseem ceeb hov (txawm yog puab txeev zoo le caag kuj xwj, kuv tsw quav ntsej, Vaajtswv tsw saib leejtwg ntsej muag,) cov tuabneeg kws puab suav tas tseem ceeb hov tsw tau muab ib yaam daabtsw tsaav rua kuv. 7Tassws puab pum tas qhov kws pav txuj xuv zoo rua cov tuabneeg kws tsw ua kevcai txav raug muab cob rua kuv ib yaam le qhov kws pav txuj xuv zoo rua cov kws ua kevcai txav raug muab cob rua Petu, 8vem tas Vaajtswv kws ua num rua huv Petu kuas moog ua tubkhai rua huv cov kws ua kevcai txav, kuj ua num rua huv kuv kuas moog rua huv lwm haiv tuabneeg. 9Thaus Yakaunpau hab Khefa hab Yauhaa kws luas fwm tas yog cov thawj pum Vaajtswv txujkev hlub kws muab pub rua kuv lawm, puab kuj tuav kuv hab Npananpa saab teg xws qha tas sws koom teg ua num, mas peb txhad yuav moog rua huv lwm haiv tuabneeg hab puab cov yuav moog rua huv cov kws ua kevcai txav. 10Puab tsuas yog thov kuas peb ncu txug cov pluag, kuj yog yaam kws kuv kub sab quas lug ua.

Povlauj nrug Petu sws caam

11Thaus Khefa c tuaj txug lub moos Aathi‑au kuv tau nrug nwg sws caam tim ntsej tim muag vem nwg ua txhum muaj txem tag. 12Ua ntej kws cov kws Yakaunpau khaiv tuaj tsw tau tuaj txug, Petu kuj nrug lwm haiv tuabneeg koom noj haus ua ke, tassws thaus puab tuaj txug, nwg txawm thim ncaim moog nyob rua ib caag vem ntshai cov kws coj ua kevcai txav. 13Hab lwm tug Yutai kuj ua tsw ncaaj lawv le nwg, txawm yog Npananpa los nwg kuj ua tsw ncaaj lawv puab kua hab. 14Tassws thaus kuv pum tas puab tsw coj ncaaj lawv nraim qhov tseeb huv txuj xuv zoo, kuv txawm has rua Khefa c taab meeg suavdawg tas, “Koj yog tuabneeg Yutai, los koj tseed ua lub neej lawv le lwm haiv tuabneeg tsw lawv le cov Yutai. Ua caag koj tseed yuam lwm haiv tuabneeg xyum lawv le cov Yutai hab?”

Tuabneeg yuav tsum ntseeg txhad dim

15Peb cov kws yug lug ua Yutai, tsw yog lwm haiv tuabneeg kws muaj txem, 16peb paub tas tsw muaj leejtwg raug suav tas ncaaj nceeg vem xyum lawv le txuj kevcai, tassws yog vem ntseeg Yexu Kheto. Peb kuj ntseeg Yexu Kheto sub peb txhad raug suav tas ncaaj nceeg vem ntseeg Kheto tsw yog vem xyum lawv le txuj kevcai, vem qhov kws xyum lawv le txuj kevcai tsw muaj ib tug twg raug suav tas ncaaj nceeg. 17Tassws thaus peb swv zug nrhav kuas raug suav tas ncaaj nceeg huv Kheto, tsua rov raug suav tas yog tuabneeg txhum, mas Kheto yog tug kws ua kuas muaj txem lov? Tsw yog le ntawd. 18Tassws yog kuv muab tej kws kuv muab rhuav taag lawd tswm dua tshab, kuv kuj qha kuas pum tas kuv ua txhum txuj kevcai. 19Vem txuj kevcai hov kuv tub tuag ntawm txuj kevcai lawm sub kuv txhad muaj txujsa nyob rua ntawm Vaajtswv. 20Kuv raug muab teem nrug Kheto sau khaublig ntoo lawm. Kuv txujsa tsw muaj nyob lawm, tassws Kheto nyob huv kuv. Txujsa kws kuv tseed muaj nyob huv kuv lub cev nuav, yog kuv ua neej nyob ntawm txujkev ntseeg Vaajtswv leej Tub kws hlub kuv hab muab nwg tug kheej thij kuv. 21Kuv tsw mom txaj mom ntswg Vaajtswv txujkev hlub. Yog xyum lawv le txuj kevcai raug suav tas ncaaj nceeg, Kheto kuj tuag dawb tsw muaj nuj nqes.