10

Ba'gi Yungh Laatc Nyei Waac-Beiv

1Yesu gorngv, “Yie gorngv zien mbuox meih mbuo, haaix dauh bieqc ba'gi yungh laatc, maiv yangh laatc gaengh bieqc, kungx nyorng yangh ganh norm dorngx bieqc, ninh zoux janx-zaqc nimc yungh, caangv yungh hnangv. 2Mv baac yangh gaengh bieqc wuov dauh se goux ba'gi yungh nyei mienh. 3Zuov gaengh nyei mienh tengx ninh koi gaengh. Ba'gi yungh yaac muangx ninh nyei qiex. Ninh ei dauh dauh ba'gi yungh nyei mbuox ziaaux, ziouc dorh ninh mbuo cuotv laatc mingh. 4Bungx ninh ganh nyei ba'gi yungh cuotv nzengc daaih, ninh mingh ndaangc. Ba'gi yungh yaac gan jienv ninh mingh weic zuqc ninh mbuo zieqv duqv ninh nyei qiex. 5Ganh dauh mienh yungh maiv gan. Kungx oix biaux hnangv, weic zuqc zieqv maiv duqv ninh nyei qiex.” 6Yesu gorngv naaiv diuh waac-beiv mbuox ninh mbuo mv baac ninh mbuo maiv mengh baeqc eix leiz.

Yesu Se Goux Ba'gi Yungh Longx Nyei Ziouv

7Yesu ziouc aengx gorngv mbuox ninh mbuo, “Yie gorngv zien mbuox meih mbuo, yie se naaiv deix ba'gi yungh nyei laatc gaengh. 8Daaih ndaangc yie wuov deix yietc zungv zoux janx-zaqc nimc yungh, caangv yungh hnangv. Mv baac ba'gi yungh maiv muangx ninh mbuo. 9Yie se laatc gaengh. Haaix dauh yangh yie naaiv dauh gaengh bieqc oix duqv njoux yaac bieqc bieqc cuotv-cuotv lorz nyanc. 10Janx-zaqc daaih kungx oix nimc, oix daix, oix mietc, mv baac yie daaih weic bun baamh mienh duqv ziangh maengc, zungv oix bun ninh mbuo duqv dunh yunh nyei maengc.
11“Yie se goux ba'gi yungh longx nyei ziouv. Goux ba'gi yungh longx wuov dauh nyunc weic ba'gi yungh siev ninh nyei maengc. 12Cingv daaih nyei gong-mienh maiv zeiz zien goux ba'gi yungh nyei ziouv. Ba'gi yungh yaac maiv zeiz ninh ganh nyei. Buatc hieh juv daaih ziouc guangc jienv biaux. Hieh juv ziouc betv, haeqv ba'gi yungh guanh biaux nzaanx nzengc. 13Cingv daaih nyei gong-mienh biaux mi'aqv, weic zuqc mienh cingv ninh hnangv, ninh maiv nzauh yungh.
14“Yie se goux ba'gi yungh longx nyei ziouv. Yie hiuv duqv yie nyei ba'gi yungh, yie nyei ba'gi yungh yaac hiuv duqv yie, 15hnangv Zaangc Diex hiuv duqv yie, yie yaac hiuv duqv Zaangc Diex. Yie yaac weic naaiv deix yungh siev yie nyei maengc. 16Yie aengx ganh maaih ba'gi yungh, se maiv zeiz yiem naaiv norm laatc nyei ba'gi yungh. Yie oix zuqc dorh ninh mbuo daaih. Ninh mbuo ziouc muangx yie nyei qiex, yaac caux naaiv deix benx yietc guanh, maaih yietc dauh ziouv goux ninh mbuo hnangv.
17“Zaangc Diex hnamv yie weic zuqc yie siev yie ganh nyei maengc daic. Yie siev yie nyei maengc weic aengx duqv maengc nzuonx. 18Maiv maaih haaix dauh zorqv yie nyei maengc, yie ganh siev yie nyei maengc. Yie maaih leiz siev yie nyei maengc yaac maaih leiz aengx duqv yie nyei maengc nzuonx. Yie nyei Die paaiv yie hnangv naaiv nor zoux.”
19Laaix naaiv deix waac Yiutai Mienh aengx bun nqoi mi'aqv. 20Maaih camv nyei gorngv, “Ninh zuqc mienv muoqv. Ninh butv ndin mi'aqv. Muangx ninh nyei waac zoux haaix nyungc laeh!”
21Mv baac maaih deix gorngv, “Haaix dauh zuqc mienv muoqv maiv haih gorngv naaiv nyungc waac lorqc. Mienv haih bun m'zing maengh nyei mienh mangc duqv buatc nyei?”

Yiutai Mienh Nqemh Yesu

22Wuov zanc yiem Ye^lu^saa^lem Zingh jiex ⟨Houc Zaangc Tin-Hungh nyei Biauv nyei Zipv⟩ se dong-gen hnoi. 23Yesu yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv, Saa^lo^morn nyei bingx laangh dorngx, jiex mingh jiex daaih nyei. 24Yiutai Mienh daaih gapv zunv ninh wuov yaac naaic, “Meih oix bun yie mbuo hnyouv lunc taux haaix zanc? Se gorngv meih za'gengh Giduc, mbuox zaqc yie mbuo maah!”
25Yesu dau, “Yie mbuox jiex meih mbuo, meih mbuo yaac maiv sienx ni! Yie dengv yie nyei Die nyei mbuox zoux mbuoqc horngh nyei sic. Wuov deix sic tengx yie zoux zorng-zengx. 26Mv baac meih mbuo maiv sienx weic zuqc meih mbuo maiv zeiz yie nyei ba'gi yungh. 27Yie nyei ba'gi yungh muangx yie nyei qiex. Yie yaac hiuv duqv ninh mbuo, ninh mbuo yaac gan jienv yie mingh. 28Yie bun ninh mbuo maaih yietc liuz nyei maengc, yietc liuz maiv zuqc daic. Ninh mbuo yiem yie nyei buoz, maiv maaih haaix dauh haih caangv duqv cuotv. 29Yie nyei Die zorqv ninh mbuo jiu bun yie. Die yaac gauh hlo jiex maanc muotc. Ninh mbuo yiem yie nyei Die nyei buoz, maiv maaih haaix dauh haih caangv duqv cuotv. 30Yie caux yie nyei Die benx yietc dauh hnangv.”
31Yiutai Mienh aengx zorqv la'bieiv oix zong Yesu haic aqv. 32Yesu mbuox ninh mbuo, “Yie ei yie nyei Die paaiv yie zoux kuv sic camv nyei bun meih mbuo buatc. Laaix haaix nzunc kuv sic meih mbuo zorqv la'bieiv oix zong yie daic?”
33Ninh mbuo dau, “Yie mbuo maiv zeiz laaix meih zoux nyei kuv sic oix zong meih, se laaix meih ki Tin-Hungh. Meih se baamh mienh hnangv mv baac ceng meih ganh zoux Tin-Hungh.”
34Yesu dau, “Meih mbuo ganh nyei Leiz-Latc fiev jienv gorngv naaiv joux waac maiv zeiz? ‘Yie gorngv, meih mbuo se zienh.’ 35Mbuo hiuv duqv Ging-Sou nyei waac yietc liuz maiv haih goiv yienc. Se gorngv zipv Tin-Hungh nyei waac wuov deix mienh Tin-Hungh heuc zienh nor, 36wuov nyungc, Zaangc Diex ginv daaih paaiv njiec baamh gen wuov dauh ni? Yie gorngv yie zoux Tin-Hungh nyei Dorn, meih mbuo weic haaix diuc gorngv yie ki Tin-Hungh? 37Se gorngv yie maiv ei yie nyei Die nyei za'eix zoux nor, maiv dungx sienx yie. 38Mv baac se gorngv yie ei jienv zoux, maiv gunv meih mbuo maiv sienx yie, meih mbuo corc oix zuqc sienx yie zoux nyei sic. Meih mbuo ziouc haih hiuv duqv Zaangc Diex yiem yie gu'nyuoz. Yie yaac yiem Zaangc Diex gu'nyuoz.”
39Wuov deix mienh aengx oix zorqv Yesu, mv baac Yesu yiem ninh mbuo nyei buoz-ndiev biaux cuotv mi'aqv.
40Yesu aengx nzuonx wuov ngaanc ziqc Jor^ndaen Ndaaih, dongh zinh ndaangc Yo^han tengx mienh jiex wuom nyei leiz wuov norm dorngx, yiem caamx wuov. 41Maaih mienh camv nyei daaih lorz ninh. Ninh mbuo gorngv, “Yo^han maiv zoux jiex haaix nyungc mbuoqc horngh nyei jangx-hoc. Mv baac Yo^han gorngv haaix nyungc taux naaiv laanh mienh yietc zungv se zien nyei.” 42Yiem wuov maaih mienh camv nyei ziouc sienx Yesu.