17

Yêsu Iâu Laĭ Kơ Ñu Pô

1Tơdơi kơ Yêsu pơhiăp giŏng laih tơlơi anŭn, Ñu angak đĭ pơ adai hăng iâu laĭ tui anai:
“Ơ Ama ăh, hrơi mông hơmâo truh laih kơ Kâo, jing Ană Ih, kiăng kơ tŭ gleh tơnap laih anŭn djai. Pơpŭ pơyom kơ Kâo bĕ tơdang Kâo ngă tui anŭn, kiăng kơ Kâo dưi pơpŭ pơyom kơ Ih.
2Ih hơmâo jao brơi laih tơlơi dưi kơ Kâo kiăng kơ git gai abih bang mơnuih mơnam tui anŭn Kâo dưi djru brơi kơ ƀing hlơi pô Ih hơmâo pha brơi laih kơ Kâo kiăng kơ hơdip hlŏng lar hăng Kâo. 3Anai yơh jing hiư̆m mơnuih mơnam dưi hơdip hlŏng lar: Ƀing gơñu khŏm thâo krăn Ih, kơnơ̆ng hơjăn Ih đôč yơh jing Ơi Adai sĭt, laih anŭn Kâo, jing Yêsu Krist, jing Pô Ih hơmâo pơkiaŏ rai laih. 4Kâo hơmâo pơpŭ pơyom laih Ih ƀơi lŏn tơnah anai, hăng tơlơi ngă pơgiŏng hĭ tơlơi bruă Ih hơmâo pơđar laih kơ Kâo kiăng kơ ngă. 5Bơ kơ ră anai, Ơ Ama hơi, rơkâo kơ Ih pơpŭ pơyom bĕ Kâo ƀơi anăp Ih hăng tơlơi ngă brơi kơ Kâo jing yom prŏng tơdang Kâo dŏ laih hăng Ih hlâo kơ boh lŏn tơnah anai čơdơ̆ng hơmâo.”

Yêsu Iâu Laĭ Kơ Ƀing Ding Kơna Ñu

6“Kâo hơmâo pơrơđah laih Ih kơ ƀing mơnuih Ih hơmâo jao brơi laih kơ Kâo mơ̆ng tŏng krah ƀing mơnuih hơdip amăng lŏn tơnah anai. Ƀing gơñu jing ƀing lŏm kơ Ih laih. Ih jao ƀing gơñu kơ Kâo laih anŭn ƀing gơñu hơmâo gưt tui laih boh hiăp Ih. 7Ră anai ƀing gơñu thâo krăn kơ tơlơi abih bang tơlơi bruă hăng khul boh hiăp Ih hơmâo pơtă laih kơ Kâo kiăng kơ ngă jing le̱ng kơ mơ̆ng Ih soh sel yơh, 8yuakơ Kâo hơmâo pơhiăp laih hăng ƀing gơñu hơdôm boh hiăp Ih hơmâo pơhiăp laih hăng Kâo laih anŭn ƀing gơñu đaŏ laih kơ hơdôm boh hiăp anŭn. Ƀing gơñu thâo krăn sĭt kơ tơlơi Kâo hơmâo rai laih mơ̆ng Ih, laih anŭn đaŏ kơnang kơ tơlơi Ih hơmâo pơkiaŏ rai laih Kâo. 9Kâo iâu laĭ brơi kơ ƀing gơñu. Kâo ƀu iâu laĭ brơi kơ ƀing mơnuih pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Ih ôh, samơ̆ Kâo iâu laĭ brơi kơ ƀing mơnuih Ih hơmâo jao brơi laih kơ Kâo, yuakơ ƀing gơñu jing ƀing lŏm kơ Ih laih. 10Abih bang ƀing ding kơna Kâo hơmâo jing lŏm kơ Ih soh sel, laih anŭn abih bang ƀing hlơi pô lŏm kơ Ih ăt lŏm kơ Kâo mơ̆n. Laih anŭn ƀing gơñu hơmâo pơrơđah laih kơ ƀing arăng hiư̆m yom prŏng Kâo jing yơh. 11Kâo ƀu či dŏ amăng lŏn tơnah anai sui dơ̆ng tah, samơ̆ ƀing gơñu ăt dŏ amăng lŏn tơnah anai laih anŭn Kâo či glaĭ pơ Ih. Ơ Ama rơgoh hiam hơi, Ih jing kơtang mơyang, ăt kar kaĭ mơ̆n, Ih hơmâo djru brơi laih kơ Kâo jing kơtang mơyang, kơtang mơyang biă mă yơh wai pơgang brơi kơ ƀing gơñu, kiăng kơ ƀing gơñu dưi jing pơgop sa hăng tơdruă kar hăng tơlơi Ih hăng Kâo pơgop sa laih yơh. 12Tơdang Kâo ăt dŏ hrŏm hăng ƀing gơñu, Kâo pô wai pơgang ƀing gơñu kơtang mơyang kar hăng Ih hơmâo djru brơi laih kơ Kâo kiăng kơ ngă. Ƀu hơmâo hlơi pô ôh rơngiă hĭ kơnơ̆ng sa čô răm rơngiă hĭ kiăng kơ pơkrĕp truh tui hăng Hră Ơi Adai hơmâo čih laih.
13“Ră anai Kâo či glaĭ pơ Ih, samơ̆ Kâo laĭ hơdôm tơlơi anŭn tơdang Kâo ăt dŏ amăng lŏn tơnah anai, kiăng kơ ƀing gơñu dưi tŭ mơak mơai kar hăng Kâo hơmâo tŭ mơak mơai yơh. 14Kâo hơmâo pơhiăp laih boh hiăp Ih hăng ƀing gơñu laih anŭn ƀing mơnuih pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Ih hơmâo pơrơmut hĭ laih ƀing gơñu, yuakơ ƀing gơñu ƀu lŏm kơ ƀing pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Ih ôh kar hăng Kâo ƀu lŏm kơ ƀing pơkơdơ̆ng anŭn ôh. 15Kâo ƀu iâu laĭ kơ Ih mă pơđuaĭ hĭ ƀing gơñu mơ̆ng lŏn tơnah ôh, samơ̆ rơkâo kơ Ih pơgang brơi ƀing gơñu mơ̆ng Satan, jing pô sat ƀai. 16Ƀing gơñu ƀu lŏm kơ ƀing mơnuih pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Ih ôh, kar hăng Kâo, jing Pô ƀu lŏm ôh kơ ƀing mơnuih pơkơdơ̆ng anŭn. 17Ngă brơi bĕ kơ ƀing ding kơna Kâo mă bruă kơ Ih sĭt. Hơget tơlơi Ih pơhiăp jing sĭt yơh. 18Kar hăng Ih hơmâo pơkiaŏ laih Kâo rai pơ lŏn tơnah anai, Kâo ăt pơkiaŏ laih ƀing gơñu nao amăng lŏn tơnah mơ̆n. 19Yuakơ ƀing gơñu yơh Kâo jao hĭ Kâo pô, tui anŭn ƀing gơñu ăt jing hĭ jao pô hlo̱m ƀo̱m kơ Ih mơ̆n.”

Yêsu Iâu Laĭ Kơ Abih Bang Ƀing Đaŏ

20“Kâo iâu laĭ ƀu djơ̆ kơnơ̆ng kơ ƀing gơñu đôč ôh. Kâo ăt iâu laĭ kơ ƀing hlơi pô či đaŏ kơnang kơ Kâo mơ̆ng tơlơi hơmư̆ boh hiăp ƀing gơñu pơtô pơblang mơ̆n, 21kiăng kơ abih bang ƀing gơñu jing hĭ pơgop sa, Ơ Ama ăh, kar hăng Ih tŭ pơgop sa hăng Kâo laih anŭn Kâo tŭ pơgop sa hăng Ih yơh. Kwưh kiăng kơ ƀing gơñu ăt či pơgop sa hăng Ƀing Ta kiăng kơ mơnuih mơnam amăng lŏn tơnah dưi đaŏ kơnang kơ tơlơi Ih hơmâo pơkiaŏ rai laih Kâo. 22Kâo hơmâo pơpŭ pơyom laih kơ ƀing ding kơna Kâo kar hăng Ih hơmâo pơpŭ pơyom laih kơ Kâo, kiăng kơ ƀing gơñu dưi jing pơgop sa kar hăng Ƀing Ta jing pơgop sa tui anai: 23Kâo tŭ pơgop sa hăng ƀing gơñu laih anŭn Ih tŭ pơgop sa hăng Kâo. Kwưh kiăng kơ ƀing gơñu dưi jing hĭ pơgop sa hlo̱m ƀo̱m kiăng kơ mơnuih mơnam amăng lŏn tơnah thâo krăn kơ tơlơi Ih pơkiaŏ rai laih Kâo laih anŭn hơmâo khăp laih kơ ƀing gơñu kar hăng Ih hơmâo khăp laih kơ Kâo.
24“Ơ Ama hơi, Kâo kiăng kơ ƀing hlơi pô Ih hơmâo jao laih kơ Kâo anŭn dŏ hăng Kâo pơpă anih Kâo dŏ, laih anŭn kiăng kơ thâo hiư̆m yom prŏng Kâo jing, kar hăng Ih ngă brơi laih kơ Kâo jing hĭ yom prŏng yuakơ Ih khăp laih kơ Kâo hlâo kơ tơlơi hrih pơjing rai lŏn tơnah anai.
25“Ơ Ama tơpă hơnơ̆ng ăh, wơ̆t tơdah ƀing pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Ih ƀu thâo krăn ôh Ih, samơ̆ Kâo thâo krăn Ih laih anŭn ƀing ding kơna Kâo thâo krăn kơ tơlơi Ih yơh jing Pô hơmâo pơkiaŏ rai laih Kâo. 26Kâo hơmâo pơrơđah laih Ih kơ ƀing gơñu laih anŭn ăt či ngă tui anŭn dơ̆ng mơ̆n, kiăng kơ tơlơi ƀing gơñu dưi khăp kơ ƀing arăng kar hăng Ih hơmâo khăp laih kơ Kâo, laih anŭn kơ tơlơi Kâo pô dưi tŭ pơgop sa hăng ƀing gơñu.”