17

Yêsu Wah Lač Kyua Phung Ƀĭng Kna Ñu

1Tơdah Yêsu blŭ leh klei anăn, Ñu angưi ală phă adiê leh anăn lač, “Ơ Ama, mông truh leh; bi guh kơang bĕ Anak Ih, čiăng kơ Anak dưi bi guh kơang Ih; 2kyuadah Ih brei leh kơ Ñu klei dưi kiă kriê jih jang mnuih, čiăng kơ Ñu dưi brei klei hdĭp hlŏng lar kơ jih jang phung Ih brei leh kơ Ñu. 3Leh anăn anei jing klei hdĭp hlŏng lar: čiăng kơ diñu thâo kral Ih, knŏng hjăn Ih jing Aê Diê sĭt, leh anăn Yêsu Krist Pô Ih tiŏ hriê leh. 4Kâo bi guh kơang Ih leh ti lăn ala hŏng klei kâo ngă bi jih leh bruă Ih brei kâo ngă. 5Ară anei, Ơ Ama, bi guh kơang kâo ti anăp Ih hŏng klei guh kơang kâo mâo leh mbĭt hŏng Ih êlâo kơ klei hrih lăn ala.
6Kâo bi êdah anăn Ih leh kơ phung mnuih Ih brei leh kơ kâo mơ̆ng lăn ala. Diñu jing phung Ih, leh anăn Ih brei diñu leh kơ kâo, leh anăn diñu djă pioh leh klei Ih blŭ. 7Ară anei diñu thâo leh kơ jih jang klei Ih brei leh kơ kâo kbiă mơ̆ng Ih. 8Kyuadah kâo brei leh kơ diñu klei blŭ Ih brei leh kơ kâo, leh anăn diñu mă tŭ leh klei blŭ anăn, leh anăn diñu thâo sĭt nik kơ kâo kbiă hriê mơ̆ng Ih. Leh anăn diñu đăo kơ Ih tiŏ hriê kâo leh. 9Kâo wah lač brei kơ diñu. Kâo amâo wah lač brei kơ lăn ala ôh, ƀiădah kơ phung Ih brei leh kơ kâo, kyuadah diñu jing phung Ih. 10Jih jang phung kâo jing phung Ih, leh anăn phung Ih jing phung kâo, leh anăn kâo mâo klei guh kơang hlăm diñu. 11Ară anei kâo amâo lŏ dôk hlăm lăn ala ôh, ƀiădah diñu dôk hlăm lăn ala, leh anăn kâo wĭt kơ Ih. Ơ Ama Doh Jăk, răng kriê diñu hlăm anăn Ih, anăn Ih brei leh kơ kâo, čiăng kơ diñu jing sa, msĕ si drei jing sa. 12Êjai kâo dôk mbĭt hŏng diñu, kâo răng kriê diñu hlăm anăn Ih, anăn Ih brei leh kơ kâo. Kâo kiă kriê diñu leh, leh anăn amâo mâo sa čô hlăm phung diñu luč ôh, knŏng anak kơ klei luč, čiăng bi sĭt Klei Aê Diê Blŭ čih leh. 13Ƀiădah ară anei kâo wĭt kơ Ih. Kâo lač klei anei hlăm lăn ala, čiăng kơ klei hơ̆k mơak kâo dưi bi sĭt hlăm ai tiê diñu. 14Kâo brei leh klei Ih blŭ kơ diñu. Lăn ala bi êmut kơ diñu leh, kyuadah diñu amâo jing phung lăn ala ôh, msĕ si kâo amâo jing phung lăn ala ôh. 15Kâo amâo akâo kơ Ih mă ba diñu kbiă mơ̆ng lăn ala ôh, ƀiădah čiăng kơ Ih kiă kriê diñu mơ̆ng pô jhat. 16Diñu amâo jing phung lăn ala ôh, msĕ si kâo amâo jing phung lăn ala ôh. 17Bi doh jăk diñu hŏng klei sĭt nik; klei Ih blŭ jing klei sĭt nik. 18Msĕ si Ih tiŏ hriê leh kâo hlăm lăn ala, msĕ snăn mơh kâo tiŏ nao leh diñu hlăm lăn ala. 19Leh anăn kyua diñu kâo bi doh kâo pô, čiăng kơ diñu msĕ mơh mâo klei bi doh hlăm klei sĭt nik.
20Kâo amâo wah lač knŏng kơ phung anei ôh, ƀiădah kâo wah lač msĕ mơh kơ phung srăng đăo kơ kâo kyua klei diñu hưn, 21čiăng kơ jih jang diñu jing sa; msĕ si Ih, Ơ Ama, dôk hlăm kâo, leh anăn kâo dôk hlăm Ih, čiăng kơ diñu msĕ mơh dôk hlăm drei; čiăng kơ lăn ala dưi đăo kơ Ih tiŏ hriê leh kâo. 22Kâo brei leh kơ diñu klei guh kơang Ih brei leh kơ kâo, čiăng kơ diñu dưi jing sa msĕ si drei jing sa; 23kâo hlăm diñu, leh anăn Ih hlăm kâo, čiăng kơ diñu dưi jing sa sĭt nik, čiăng kơ lăn ala dưi thâo kơ Ih tiŏ hriê leh kâo, leh anăn kơ Ih khăp leh kơ diñu msĕ si Ih khăp leh kơ kâo. 24Ơ Ama, kâo čiăng kơ phung Ih brei leh kơ kâo msĕ mơh dưi dôk mbĭt hŏng kâo ti anôk kâo dôk, čiăng kơ diñu ƀuh klei guh kơang kâo, Ih brei leh kơ kâo kyua Ih khăp leh kơ kâo êlâo kơ klei hrih lăn ala. 25Ơ Ama Pô Kpă, lăn ala amâo tuôm thâo kral Ih ôh, ƀiădah kâo thâo kral Ih leh. Leh anăn phung anei thâo kơ Ih tiŏ hriê kâo leh. 26Kâo brei leh diñu thâo kral anăn Ih leh, leh anăn kâo srăng lŏ brei diñu thâo kral anăn Ih, čiăng kơ klei Ih khăp leh kơ kâo dưi dôk hlăm diñu, leh anăn kâo dưi dôk hlăm diñu mơh.”