17

Yexu tej lug thov

1Thaus Yexu has tej ntawd taag lawm, nwg txawm tsaa muag saib sau ntuj hab has tas, “Au leej Txwv, txug swjhawm lawm. Thov ua rua koj leej Tub tau koob meej ci ntsaa ab, sub leej Tub txhad ua rua leej Txwv tau koob meej, 2tsua qhov koj pub fwjchim rua leej Tub kaav taag nrho ib tsoom tuabneeg suavdawg, sub leej Tub txhad pub txujsa ib txhws tsw kawg rua txhua tug kws koj muab cob rua nwg. 3Txujsa ib txhws tsw kawg yog le nuav, yog qhov kws puab paub koj kws yog tug Vaajtswv tuab leeg kws yog tug tseem Tswv, hab paub Yexu Kheto kws koj khaiv lug.
4“Kuv ua rua koj tau koob meej rua huv nplajteb tsua qhov kuv ua tej num kws koj muab cob rua kuv ua lawd tav. 5Leej Txwv, nwgnuav thov koj ua rua kuv tau koob meej taab meeg ntawm koj lub xubndag, yog lub koob meej kws kuv nrug koj muaj ua ntej kws tsw tau muaj lub nplajteb nuav lug.
6“Kuv qha koj lub npe rua cov tuabneeg kws koj pub rua kuv huv lub nplajteb paub. Puab yeej yog koj le lawm, hab koj muab puab pub rua kuv hab puab tuav rawv koj tej lug. 7Nwgnuav puab paub tas txhua yaam kws koj muab pub rua kuv yog lug ntawm koj lug, 8tsua qhov tej lug kws koj muab rua kuv, kuv tub muab rua puab hab puab tub txais lawm, hab puab paub tseeb tas kuv lug ntawm koj lug hab puab ntseeg tas koj khaiv kuv lug. 9Kuv thov koj paab puab. Kuv tsw thov koj paab lub nplajteb tassws thov paab cov tuabneeg kws koj muab pub rua kuv, tsua qhov puab yog koj le. 10Txhua tug kws yog kuv le kuj yog koj le, hab txhua tug kws yog koj le kuj yog kuv le, hab kuv tau koob meej ntawm puab.
11“Nwgnuav kuv yuav tsw nyob huv lub nplajteb nuav lawm, tassws puab tseed nyob huv lub nplajteb nuav. Kuv saamswm yuav lug cuag koj. Au leej Txwv kws dawb huv, thov koj tsom kwm puab ca rua huv koj lub npe kws koj muab rua kuv sub puab txhad koom ib lub sab ib yaam le koj hab kuv. 12Thaus kuv tseed nrug puab nyob kuv tsom kwm puab huv koj lub npe kws koj pub rua kuv. Kuv zuv puab ca, tsw muaj ib tug puam tsuaj tsuas yog tug kws tshwj tseg rua kev puam tsuaj xwb sub txhad tav lawv le Vaajtswv txujlug.
13“Nwgnuav kuv saamswm yuav lug cuag koj. Kuv has tej nuav rua huv lub nplajteb sub puab txhad tau kuv le kev xyiv faab kawg nkaus. 14Kuv tub muab koj tej lug cob rua puab lawm. Lub nplajteb ntxub puab vem puab tsw yog nplajteb le ib yaam le kuv tsw yog nplajteb le. 15Kuv tsw tau thov koj coj puab tawm huv lub nplajteb moog, tassws thov koj tsom kwm puab dim ntawm tug kws Phem. 16Puab tsw yog nplajteb le ib yaam le kuv tsw yog nplajteb le. 17Thov koj muab txujkev tseeb cais tsaa puab kuas dawb huv. Koj tej lug yeej yog txujkev tseeb. 18Koj khaiv kuv lug rua huv lub nplajteb le caag, kuv kuj khaiv puab moog rua huv lub nplajteb ib yaam le ntawd. 19Kuv muab kuv tug kheej cais kuas dawb huv vem yog saib rua puab, sub puab txhad raug muab cais tsaa kuas dawb huv lawv le txujkev tseeb.
20“Tsw yog kuv thov paab puab cov nuav xwb, tassws thov paab cov kws yuav ntseeg kuv, vem tej lug kws puab qha, 21sub puab txhua tug txhad koom ua ib lub sab, ib yaam le leej Txwv koj nyob huv kuv hab kuv nyob huv koj, puab txhad nyob huv ib ob leeg sub lub nplajteb txhad ntseeg tas koj khaiv kuv lug. 22Lub koob meej kws koj pub rua kuv, kuv muab cob rua puab lawm sub puab txhad koom ua ib lub sab ib yaam le ib ob leeg koom ua tuab tug. 23Kuv nyob huv puab hab koj nyob huv kuv sub puab txhad koom tau ua ib lub sab, lub nplajteb txhad paub tas koj khaiv kuv lug hab koj hlub puab ib yaam le koj hlub kuv.
24“Au leej Txwv, kuv xaav kuas cov tuabneeg kws koj muab pub rua kuv yuav nrug kuv nyob huv lub chaw kws kuv nyob ntawd, sub puab txhad pum lub koob meej ci ntsaa ab kws koj pub rua kuv vem koj hlub kuv ua ntej kws tsw tau tswm lub nplajteb. 25Au leej Txwv kws ncaaj nceeg, lub nplajteb tsw paub koj, tassws kuv paub koj hab cov tuabneeg nuav paub tas koj khaiv kuv lug. 26Kuv tub qha koj lub npe rua puab paub lawm hab kuv tseed yuav qha rua puab paub hab, sub txujkev hlub kws koj hlub kuv txhad nyob huv puab hab kuv nyob huv puab.”