17

Nau Brah Yêsu Mbơh Sơm

1Jêh Brah Yêsu ngơi nau nây, Păng n'gơr klơ trôk jêh ri lah: "Ơ Mbơ̆ mông tât jêh, dăn may ăn nau chrêk rmah ma Kon may, pô nây Kon đơi ăn nau chrêk rmah ma may. 2Tâm ban ma Mbơ̆ hŏ ăn jêh nau dơi ma Kon, dơi chiă uănh lĕ rngôch bunuyh, gay ma Păng dơi ăn nau rêh n'ho ro ma lĕ rngôch, đơ phung may ăn jêh ma Păng. 3Jêh ri pô aơ nau rêh n'ho ro jêng nau gĭt năl Mbơ̆, knŏng du huê may jêng Brah Ndu ngăn, jêh ri Nơm may njuăl jêh, jêng Yêsu Krist. 4Gâp hŏ tâm rnê jêh nau chrêk rmah Mbơ̆ tâm neh ntu, ƀư lôch jêh kan Mbơ̆ ăn gâp ƀư. 5Ơ Mbơ̆, aƀaơ dăn may ăn nau chrêk rmah ma gâp jêng nau chrêk rmah ma gâp hŏ geh jêh ndrel ma may nơm saơm ê lor njêng trôk neh.
6"Gâp hŏ tâm mpơl jêh amoh may jao ma gâp ta neh ntu, khân păng jêng ndơ may jêh ri may ăn khân păng ma gâp, jêh ri khân păng hŏ djôt prăp nau may ngơi. 7Aƀaơ khân păng hŏ gĭt jêh lĕ rngôch nau may ăn ma gâp jêng nau luh tă bơh may dadê. 8Yorlah gâp hŏ ăn jêh ma khân păng nau ngơi may hŏ ăn ma gâp, jêh ri khân păng gĭt nanê̆ gâp luh tă bơh may, khân păng chroh ma gâp jêng Nơm may njuăl. 9Ma khân păng yơh gâp mbơh sơm an, gâp mâu mbơh sơm an ma neh ntu ôh, ƀiălah ma phung may ăn jêh ma gâp, yorlah khân păng jêng phung may. 10Jêh ri lĕ rngôch phung gâp jêng phung may, jêh ri phung may jêng phung gâp lĕ, jêh ri gâp geh nau chrêk rmah tâm khân păng. 11Gâp mâu hôm gŭ ta neh ntu ôh, ƀiălah khân păng gŭ ta neh ntu, jêh ri gâp hăn sĭt ma may, Ơ Mbơ̆ Kloh Ueh ơi, mât uănh tâm amoh may, đơ phung may hŏ ăn jêh ma gâp, gay ma khân păng jêng nguay tâm ban ma he. 12Rnôk gâp gŭ ndrel ma khân păng ta neh ntu aơ, gâp mât uănh khân păng tâm amoh may nơm, jêh ri đơ phung khân păng mâu geh roh ôh, knŏng êng du huê roh, nây jêng di tĭng nau hŏ nchih jêh. 13Aƀaơ gâp hăn ma may, gay ma nuih n'hâm khân păng bêng ler ma nau răm rhơn. 14Gâp hŏ ăn jêh nau may ngơi ma khân păng, jêh ri neh ntu tâm rmot ma khân păng, yor khân păng mâu jêng phung neh ntu, nâm bu gâp mâu jêng bunuyh neh ntu tâm ban lĕ. 15Gâp mâu dăn ma may sŏk khân păng bơh neh ntu ôh, ƀiălah tâm rklaih khân păng bơh nơm tih mhĭk. 16Khân păng mâu jêng phung neh ntu ôh, tâm ban ma gâp mâu lĕ jêng phung neh ntu. 17Dăn Mbơ̆ sŏk nau ngăn ƀư kloh khân păng, nau Mbơ̆ ngơi jêng nau ngăn. 18Tâm ban Mbơ̆ hŏ njuăl gâp jêh văch ta neh ntu aơ, pôri lĕ gâp njuăl khân păng tâm neh ntu. 19Jêh ri yor khân păng gâp ƀư kloh jêh gâp Nơm, gay ma khân păng jêng kloh tâm ban lĕ.
20"Gâp mâu mbơh sơm knŏng êng ma phung aơ ôh, ƀiălah gâp mbơh sơm nđâp ma phung mra chroh ma gâp đŏng yor nau khân păng nti lah. 21Gay ma lĕ rngôch jêng nguay, nâm bu Mbơ̆ gŭ tâm Kon, may gŭ tâm gâp jêh ri tâm ban gâp gŭ tâm Mbơ̆. Tâm ban lĕ ăn khân păng jêng nguay tâm he, gay ma neh ntu chroh ma may hŏ njuăl jêh gâp. 22Gâp ăn jêh ma khân păng nau chrêk rmah may ăn jêh ma gâp, gay ma khân păng jêng nguay tâm ban ma he jêng nguay. 23Gâp gŭ tâm khân păng jêh ri may gŭ tâm gâp, gay ma ŭch ngăn khân păng jêng nguay, jêh ri ăn neh ntu gĭt Mbơ̆ njuăl jêh gâp, jêh ri Mbơ̆ rŏng jêh ma khân păng tâm ban ma Mbơ̆ rŏng jêh ma gâp. 24Ơ Mbơ̆, gâp ŭch lĕ rngôch phung may hŏ ăn jêh ma gâp gŭ ndrel ma gâp ta ntŭk gâp gŭ, pô nây khân păng dơi saơ nau chrêk rmah may ăn jêh ma gâp, yorlah Mbơ̆ hŏ rŏng jêh ma Kon ê lor nau ntơm njêng neh ntu. 25Ơ Mbơ̆, Nơm sŏng ơi, neh ntu mâu gĭt năl may ôh, ƀiălah gâp gĭt năl jêh may, jêh ri phung aơ hŏ gĭt jêh Mbơ̆ njuăl gâp. 26Gâp mbơh jêh ăn khân păng gĭt năl amoh may, jêh ri gâp mra mbơh đŏng, gay ma nau may mra rŏng ăn jêh ma gâp dơi gŭ tâm khân păng jêh ri gâp nơm gŭ tâm khân păng lĕ."