17

Yesu Weic Ninh Ganh Daux Gaux

1Yesu gorngv liuz naaiv deix waac, ninh cau hmien mangc gu'nguaaic lungh yaac gorngv,
“Aa Die aah! Ziangh hoc taux aqv. Tov bun mienh taaih yie, meih nyei Dorn, yie ziouc haih bun mienh taaih Die.
2Die bun yie maaih hatc maaz gunv maanc mienh yie cingx daaih haih bun dongh Die bun yie wuov deix duqv yietc liuz nyei maengc. 3Yietc liuz nyei maengc se dongh naaiv aqv. Se ninh mbuo hiuv duqv meih, nduqc dauh zien Tin-Hungh. Yaac hiuv duqv yie, Yesu Giduc, dongh Die paaiv daaih wuov dauh. 4Yie yiem naaiv baamh gen taaih Die, weic zuqc yie zoux ziangx Die paaiv yie zoux nyei gong. 5Aa Die aah! Tov Die bun yie ih zanc yiem Die nyei nza'hmien aengx taaih yie zoux hlo, hnangv zinh ndaangc maiv gaengh zeix lungh zeix ndau Die taaih yie zoux hlo wuov nor.

Yesu Weic Ninh Nyei Sai-Gorx Mbuo Daux Gaux

6“Yiem baamh gen, Die bun yie wuov deix mienh, yie bun ninh mbuo hiuv duqv meih. Ninh mbuo m'daaih meih nyei mienh mv baac Die jiu bun yie. Ninh mbuo yaac ei jienv Die nyei waac. 7Ih zanc ninh mbuo hiuv duqv dongh Die ceix bun yie nyei nyungc-nyungc, yietc zungv yiem Die daaih. 8Die mbuox yie wuov deix waac, yie yaac mbuox ninh mbuo mi'aqv. Ninh mbuo yaac longx-longx nyei zipv. Ninh mbuo hiuv duqv yie za'gengh yiem Die daaih yaac sienx Die ganh paaiv yie daaih. 9Yie tengx ninh mbuo daux gaux. Maiv zeiz tengx maanc mienh daux gaux. Yie tengx Die bun yie wuov deix mienh daux gaux hnangv, weic zuqc ninh mbuo benx Die nyei. 10Yie maaih nyei yietc zungv se Die nyei. Die maaih nyei yietc zungv se yie nyei. Yie yaac weic naaiv deix mienh duqv njang-laangc. 11Ih zanc yie oix nzuonx Die wuov, maiv yiem naaiv baamh gen aqv. Mv baac naaiv deix mienh corc yiem naaiv baamh gen. Cing-Nzengc nyei Zaangc Diex aah! Tov meih longc meih maaih hatc maaz nyei mbuox, dongh Die ceix bun yie nyei mbuox, beu jienv ninh mbuo, bun ninh mbuo dongh diuc hnyouv, hnangv Die caux yie dongh diuc hnyouv wuov nor. 12Yie corc caux ninh mbuo yiem nyei ziangh hoc, yie longc Die maaih hatc maaz nyei mbuox, dongh Die bun yie wuov norm mbuox, beu jienv ninh mbuo. Yie goux ninh mbuo, maiv bun haaix dauh laaih zitc, cuotv liuz dingc ziangx zuqc mietc wuov dauh. Ninh zuqc mietc weic bun sic cuotv daaih doix Ging-Sou nyei waac.
13“Ih zanc yie oix nzuonx Die wuov, mv baac yie corc yiem jienv naaiv baamh gen yie hnangv naaiv nor gorngv weic bun naaiv deix mienh maaih yie nyei njien-youh orn-lorqc. 14Yie zorqv Die nyei waac jiu bun ninh mbuo mi'aqv. Baamh mienh yaac nzorng ninh mbuo weic zuqc ninh mbuo maiv guei baamh gen, hnangv yie maiv guei baamh gen nor. 15Yie maiv tov Die dorh ninh mbuo cuotv baamh gen. Mv baac yie tov Die beu jienv ninh mbuo, bun ninh mbuo biaux ndutv hiuang orqv wuov dauh. 16Ninh mbuo maiv guei baamh gen, hnangv yie maiv guei baamh gen nor. 17Tov Die longc meih nyei zien leiz bun ninh mbuo cing-nzengc daaih. Meih nyei waac se zien leiz. 18Die hnangv haaix nor paaiv yie daaih yiem baamh gen, yie yaac hnangv wuov nor paaiv ninh mbuo yiem baamh gen. 19Yie weic ninh mbuo zorqv yie ganh fungx bun Die weic bun ninh mbuo zien-zien benx Die nyei cing-nzengc mienh.

Yesu Weic Sienx Yesu Nyei Zuangx Mienh Daux Gaux

20“Yie maiv daan tengx naaiv deix daux gaux hnangv. Yie yaac weic naaiv deix mienh oix zunh nyei doz sienx yie wuov deix yietc zungv daux gaux. 21Tov Die bun ninh mbuo dongh diuc hnyouv. Aa Die aah! Tov bun ninh mbuo caux mbuo juangc maengc ziangh, hnangv Die caux yie juangc maengc ziangh nor. Baamh mienh ziouc sienx Die paaiv yie daaih. 22Die ceix bun yie nyei njang-laangc yie ceix bun ninh mbuo mi'aqv, weic bun ninh mbuo dongh diuc hnyouv, hnangv Die caux yie dongh diuc hnyouv nor. 23Yie caux ninh mbuo juangc maengc ziangh hnangv Die caux yie juangc maengc ziangh nor, weic oix bun ninh mbuo yietc zungv za'gengh dongh diuc hnyouv nzengc. Lungh ndiev mienh ziouc hiuv duqv Die paaiv yie daaih, yaac hiuv duqv Die hnamv ninh mbuo hnangv Die hnamv yie nor.
24“Aa Die aah! Die bun yie naaiv deix mienh, yie yiem haaix yie yaac oix ninh mbuo caux yie yiem wuov, ninh mbuo ziouc duqv buatc meih bun yie nyei njang-laangc, dongh maiv gaengh zeix lungh zeix ndau wuov zanc meih hnamv yie ziouc bun daaih nyei njang-laangc.
25“Baengh fim nyei Die aah! Baamh mienh maiv hiuv duqv Die, mv baac yie hiuv nyei. Sienx yie naaiv deix mienh yaac hiuv duqv Die paaiv yie daaih. 26Yie bun ninh mbuo hiuv duqv meih, yaac oix bun ninh mbuo hiuv jienv mingh weic bun ninh mbuo hnamv mienh hnangv Die hnamv yie nor, yaac bun yie caux ninh mbuo juangc maengc ziangh.”