17

Chúa cầu nguyện cho các môn đệ

1Sau khi dạy dỗ xong, Chúa Giê-xu ngước mắt lên trời cầu nguyện: “Thưa Cha, giờ đã điểm, xin Cha bày tỏ vinh quang Con để Con làm rạng rỡ vinh quang Cha. 2Cha đã trao cho Con uy quyền trên cả nhân loại, để Con ban sự sống vĩnh cửu cho những người Cha đã giao thác. 3Họ được sống vĩnh cửu khi nhận biết Cha là Chân thần duy nhất và nhìn nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu là Sứ giả của Cha. 4Con đã làm rạng rỡ vinh quang Cha trên đất, hoàn tất mọi việc Cha ủy thác. 5Thưa Cha, giờ đây xin Cha làm sáng tỏ vinh quang Con trước mặt Cha, là vinh quang chung của Cha và Con trước khi sáng tạo trời đất.
6“Con đã giãi bày Danh Cha cho những người Cha chọn giữa thế gian và giao thác cho Con. Thật ra, họ thuộc về Cha và Cha giao họ cho Con. Họ luôn luôn vâng giữ lời Cha. 7Họ biết rõ mọi điều Con có đều do Cha cho. 8Vì Cha dạy Con điều gì, Con cũng truyền cho họ, và họ nhận cả. Họ biết chắc chắn Con đến từ nơi Cha và tin rằng Cha đã sai Con xuống đời. 9Giờ đây, Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng Con cầu xin cho những người Cha đã giao thác, vì họ vẫn thuộc về Cha. 10Mọi người của Con đều thuộc về Cha cũng như mọi người của Cha đều thuộc về Con. Họ chính là vinh quang của Con. 11Con sắp từ giã thế gian để trở về với Cha, nhưng họ vẫn còn ở lại. Thưa Cha Chí Thánh, xin lấy Danh Cha bảo vệ những người Cha giao cho Con để họ đồng tâm hợp nhất như Cha với Con. 12Trong thời gian sống với họ, Con luôn luôn bảo vệ, che chở họ trong Danh Cha. Mọi người Cha giao thác, Con đều bảo vệ an toàn, ngoại trừ một người ngoan cố đi vào con đường chết, đúng như Thánh Kinh đã chép.
13“Con sắp về với Cha, nhưng khi còn ở đây, Con cho họ biết những điều này để lòng họ được tràn ngập niềm vui của Con.
14“Con đã truyền lời Cha cho họ, nên người đời thù ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian cũng như Con không thuộc về thế gian. 15Con không cầu xin Cha rút họ ra khỏi thế gian, nhưng xin Cha giữ họ khỏi điều gian ác. 16Họ không thuộc về thế gian cũng như Con không thuộc về thế gian. 17Xin Cha dùng Chân lý thánh hóa họ. Lời Cha chính là Chân lý. 18Như Con là Sứ giả Cha sai xuống đời, họ cũng là sứ giả Con sai đi khắp thế giới. 19Con đã sống thánh thiện theo Lời Cha để họ được thánh hóa nhờ Chân lý.
20“Không những Con cầu xin cho họ, Con còn cầu xin cho những người sẽ tin Con nhờ lời chứng của họ. 21Xin Cha cho các môn đệ mới cũ đều hợp nhất, cũng như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, và họ ở trong chúng ta, để nhân loại biết Con là Sứ giả của Cha.
22“Con đã cho họ vinh quang Cha cho Con, để họ hợp nhất như Cha và Con. 23Con ở trong họ và Cha ở trong Con để giúp họ hoàn toàn hợp nhất. Nhờ đó nhân loại biết Con là Sứ giả của Cha, và Cha yêu họ như Cha đã yêu Con.
24“Thưa Cha, Con muốn Con ở đâu, những người Cha giao cho Con cũng ở đó để họ chiêm ngưỡng vinh quang Cha đã cho Con, vì Cha đã yêu Con trước khi sáng tạo trời đất.
25“Thưa Cha Chí Công, thế gian không biết Cha, nhưng Con biết Cha và họ cũng biết Cha đã sai Con xuống đời. 26Con đã trình bày Danh Cha cho họ, Con sẽ giải bày thêm nữa để họ nhận được tình yêu của Cha, là tình Cha yêu Con, và để Con sống trong lòng họ.”