27

Lời tiên tri về Nê-bu-cát-nết-sa

1Năm dầu triều vua Sê-đê-kia, con trai Giô-sia, nước Giu-đa, Chúa bảo Giê-rê-mi những lời này: 2“Chúa phán: Con hãy làm cho mình một cái ách có giây buộc và mang vào cổ. 3Con hãy thuật sứ điệp này cho các đại sứ của Ê-đôm, Mô-áp, Am-môn, Ty-rơ, Si-đôn mới đến Giê-ru-sa-lem để chuyển về cho năm vua ấy: 4Chúa Hằng Hữu Toàn năng, Chân Thần của Y-sơ-ra-ên phán: 5Chính Ta đã dùng quyền năng vĩ đại và cánh tay uy quyền sáng tạo địa cầu với loài người và thú vật khắp đất nên Ta muốn cho ai tùy ý. 6Nay Ta giao tất cả đất nước các ngươi vào tay Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-luân, đầy tớ Ta. Ta cho người luôn cả các thú rừng để phục dịch người. 7Tất cả các dân tộc này phải phục dịch Nê-bu-cát-nết-sa và con cháu người. Hết thời hạn Ta đã định, đến phiên dân tộc người sẽ làm nô lệ cho mấy cường quốc và mấy đại đế.
8“Nhưng nếu quốc gia nào không chịu phục dịch Nê-bu-cát-nết-sa, không chịu mang ách của vua Ba-by-luân, sẽ bị Ta trừng phạt; quốc gia ấy sẽ bị nạn chiến tranh, đói kém, dịch hạch cho đến khi bị Nê-bu-cát-nết-sa tiêu diệt. 9Vì thế, đừng nghe lời các tiên tri, thầy bói, thầy đoán mộng, thầy chiêm tinh, hoặc thầy phù thủy của các ngươi. Họ cứ trấn an các ngươi: "Không đời nào vua và đồng bào bị vua Ba-by-luân chiến thắng đâu!" 10Đó là một lời tiên tri giả dối, nếu các ngươi nghe lời họ sẽ bị hậu quả tai hại vô cùng: các ngươi sẽ bị lưu đày biệt xứ. Ta sẽ trục xuất các ngươi và các ngươi sẽ bị diệt vong. 11Nhưng quốc gia nào sẵn lòng dầu phục vua Ba-by-luân, Ta sẽ cho nhân dân ấy được an cư lạc nghiệp tại quê cha đất tổ. Chúa Hằng Hữu phán vậy."

Cuộc lưu đày và hồi hương

12Tôi cũng nói với vua Sê-đê-kia một sứ điệp tương tự: "Xin vua đầu phục vua và dân Ba-by-luân để vua khỏi chết. 13Tại sao vua và nhân dân chịu chết vì chiến tranh, đói kém, dịch hạch như các dân tộc không đầu phục vua Ba-by-luân, đúng theo lời Chúa đã cảnh cáo? 14Xin vua đừng nghe lời các tiên tri thường quả quyết: "Không đời nào vua bị vua Ba-by-luân chiến thắng đâu!" Đó là một lời tiên tri giả dối. 15Chúa phán: "Ta không bao giờ sai họ nói tiên tri, nhưng họ nhân danh Ta nói tiên tri giả dối; hậu quả là Ta phải trục xuất các ngươi ra khỏi đất nước, cả vua lẫn các tiên tri, và các ngươi sẽ bị diệt vong."
16Tôi cũng bảo các thầy tế lễ và nhân dân Giu-đa: "Chúa Hằng Hữu phán: Đừng nghe lời các tiên tri đang quả quyết với đồng bào rằng các khí dụng, bảo vật trong Đền thờ đã bị quân Ba-by-luân cướp đi chẳng bao lâu sẽ được trả lại. Đó là một lòi tiên tri giả dối. 17Đừng nghe lời các tiên tri ấy, nhưng hãy đầu phục vua Ba-by-luân, đồng bào sẽ thoát chết. Tại sao đồng bào đưa thủ đô này vào cảnh tàn phá tiêu điều? 18Nếu họ là tiên tri thật, nếu họ thật sự có lời Chúa, hãy bảo họ cầu thay với Chúa Toàn năng, để các khí dụng, bảo vật còn sót trong Đền thờ, trong cung vua và tại thủ đô Giê-ru-sa-lem khỏi bị đem qua Ba-by-luân nữa! 19Vì Chúa Toàn năng đã phán về các cột trụ, các biển đồng, các chân đèn và các bảo vật còn sót lại trong thành phố 20mà Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-luân chưa chở đi trong ngày Giê-cô-nia, con trai Giê-hô- gia-kim, vua Giu-đa và các nhà lãnh đạo Giu-đa và Giê-ru-sa-lem bị lưu đày. 21Chúa Toàn năng, Chân Thần cùa Y-sơ-ra-ên phán: Tất cả các khí dụng, bảo vật còn sót lại trong Đền thờ, trong cung vua và tại Giê-ru-sa-lem 22cũng sẽ bị đem hết qua Ba-by-luân và giữ tại đó cho đến ngày Ta ấn định. Đến ngày ấy, các khí dụng, bảo vật ấy mới được Ta đem về nơi này.