27

Yelemi tug quab

1Thaus Xentekhiya kws yog Yauxiya tug tub chiv ua vaajntxwv kaav Yuta, Yawmsaub has tej lug nuav tuaj rua Yelemi. 2Yawmsaub has le nuav rua kuv tas, “Koj ca le ua tug quab hab txuj hlua muab nruab rua ntawm koj caaj qwb. 3Hab xaa xuv rua Entoo tug vaajntxwv, Mau‑a tug vaajntxwv, cov Aamoo tug vaajntxwv, Thailab tug vaajntxwv hab Xaintoo tug vaajntxwv, yog muab rua puab cov tub teg taw kws tuaj cuag Yuta tug vaajntxwv Xentekhiya huv Yeluxalee. 4Muab tej lug nuav rua cov tub teg tub taw ntawd coj moog rua puab cov vaajntxwv has tas, ‘Yawmsaub tug muaj fwjchim luj kawg nkaus kws yog Yixayee tug Vaajtswv has le nuav tas, “Mej yuav tsum has le nuav rua mej cov vaajntxwv tas, 5Yeej yog kuv ntaag kws swv kuv tug fwjchim luj kawg hab kuv txhais npaab kws muaj zug tswm lub nplajteb hab tuabneeg hab tej tsaj txhu kws nyob huv nplajteb, mas kuv pub rua leejtwg kuj nyob ntawm kuv pum zoo. 6Nwgnuav kuv pub tej tebchaws nuav huvsw rua huv kuv tug tub qhe Nenpukhanexa txhais teg kws ua vaajntxwv huv Npanpiloo, hab kuv pub tej tsaj qus rua nwg ua koom rua nwg. 7Ib tsoom tebchaws suavdawg yuav ua koom rua nwg hab nwg tug tub hab nwg tug xeeb ntxwv, moog txug lub swjhawm kws nwg lub tebchaws poob, mas ntau lub tebchaws hab tej vaajntxwv luj yuav muab nwg ua puab qhev.
8“ ‘ “Tassws yog haiv tuabneeg twg lub tebchaws twg tsw ua koom rua tug Nenpukhanexa nuav kws ua vaajntxwv huv Npanpiloo hab tsw cug caaj qwb kwv vaajntxwv Npanpiloo tug quab, kuv yuav muab nav ntaaj hab kev tshaib nqhes hab mob kis rau txem rua haiv tuabneeg ntawd moog txug thaus kuv swv Nenpukhanexa txhais teg muab puab rhuav taag. 9Vem le nuav tsw xob noog mej cov xwbfwb cev Vaajtswv lug hab mej cov kws has pum tom hauv ntej hab mej cov kws ua npau suav hab mej cov saib swj saib yaig kws has rua mej tas, Mej yuav tsw moog ua koom rua Npanpiloo tug vaajntxwv. 10Tej kws puab cev Vaajtswv lug rua mej hov yog lug cuav xwb, tseed ua rua mej raug coj tswv tawm huv mej lub tebchaws moog deb deb, mas kuv yuav muab mej lawv tawm moog hab mej yuav puam tsuaj. 11Tassws yog haiv tuabneeg twg cug caaj qwb kwv vaajntxwv Npanpiloo tug quab hab ua koom rua nwg, mas kuv yuav tseg puab nyob huv puab lub tebchaws ca ua laj ua teb hab nyob rua huv. Yawmsaub has le nuav ntaag.” ’ ”
12Kuv has rua Yuta tug vaajntxwv Xentekhiya ib yaam nkaus tas, “Ca le cug mej caaj qwb kwv vaajntxwv Npanpiloo tug quab hab ua koom rua nwg hab nwg cov tuabneeg, txhad caj sa nyob. 13Ua caag koj hab koj cov tuabneeg yuav tuag nav ntaaj tuag tshaib hab tuag mob kis lawv le Yawmsaub tau has txug tej tebchaws kws tsw ua koom rua vaajntxwv Npanpiloo? 14Koj tsw xob noog cov xwbfwb cev Vaajtswv lug kws has rua koj tas, ‘Koj yuav tsw ua koom rua vaajntxwv Npanpiloo le,’ vem qhov kws puab cev Vaajtswv lug rua koj le nuav yog ua cuav xwb. 15Yawmsaub has tas, ‘Kuv tub tsw tau khaiv puab los puab laam tuav kuv lub npe cev lug cuav, txhad ua rua kuv muab koj lawv tawm, mas koj hab cov xwbfwb cev Vaajtswv lug rua koj yuav puam tsuaj.’ ”
16Hab kuv kuj has rua cov pov thawj hab cov pejxeem nuav suavdawg tas, “Yawmsaub has le nuav tas, Tsw xob noog mej cov xwbfwb cev Vaajtswv lug tej lug kws cev lug rua mej has tas, ‘Saib maj, tsw ntev luas yuav coj tej pestwj huv Yawmsaub lub tuam tsev kws raug coj moog rua tim Npanpiloo lawm rov qaab lug.’ Qhov kws puab cev Vaajtswv lug le nuav rua mej yog lug cuav xwb. 17Tsw xob noog puab le. Ca le ua koom rua vaajntxwv Npanpiloo txhad caj sa nyob. Ua caag yuav ca lub nroog nuav pob taag nyob do cuas ca? 18Yog puab cov ntawd yog tseem xwbfwb cev Vaajtswv lug hab yog Vaajtswv tej lug nyob huv puab tag, kuj kuas puab taij thov Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus has tas tsw xob kheev tej pestwj kws tseed tshuav nyob huv Yawmsaub lub tuam tsev hab huv vaajntxwv Yuta lub tsev hab huv lub nroog Yeluxalee tawm moog rua Npanpiloo. 19Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus has le nuav txug tej ncej hab lub rhawv dej hab tej ceg txawb hab lwm yaam pestwj kws tshuav nyob huv lub nroog nuav, 20kws vaajntxwv Nenpukhanexa huv Npanpiloo tsw tau coj moog rua thaus nwg nteg Yehauyakhi tug tub Yekhauniya kws yog Yuta tug vaajntxwv hab cov thawj huv Yuta hab cov huv Yeluxalee coj tawm huv Yeluxalee moog rua Npanpiloo. 21Yawmsaub tug muaj fwjchim luj kawg nkaus, kws yog Yixayee tug Vaajtswv, has txug tej pestwj kws tseed tshuav nyob huv Yawmsaub lub tuam tsev hab huv vaajntxwv Yuta lub tsev hab huv lub nroog Yeluxalee le nuav has tas, 22‘Tej pestwj nuav yuav raug muab thauj moog rua Npanpiloo mas yuav nyob hov ntawd txug nub kws kuv xaav txug dua tes kuv le coj rov qaab lug hab muab ca rua huv lub qub chaw nuav.’ Yawmsaub has le nuav ntaag.”