27

Ye^le^mi Longc Ndiangx-Gaaz Zoux Nyungc Zeiv

1Yu^ndaa hungh, Yo^si^yaa, nyei dorn, Se^nde^ki^yaa, jiez gorn zoux hungh gunv wuov zanc, Ye^le^mi duqv zipv naaiv joux Ziouv nyei waac. 2Ziouv hnangv naaiv gorngv mbuox yie, “Oix zuqc longc hlaang caux ndiangx zoux norm ⟨ndiangx-gaaz⟩ yaac gaaz jienv meih ganh nyei jaang. 3Oix zuqc bun waac mingh mbuox E^ndom nyei hungh, Mo^apc nyei hungh, Ammon Mienh nyei hungh, Tailaqv nyei hungh caux Sai^ndorn nyei hungh. Yaac oix zuqc bangc daaih Ye^lu^saa^lem lorz Yu^ndaa hungh, Se^nde^ki^yaa, wuov deix gong-zoh fungx mingh. 4Oix zuqc paaiv ninh mbuo zorqv naaiv deix waac mbuox ninh mbuo nyei ziouv. Oix zuqc gorngv, ‘Nernh Jiex nyei Ziouv, I^saa^laa^en nyei Tin-Hungh, hnangv naaiv nor gorngv, “Oix zuqc zorqv naaiv deix waac gorngv bun meih mbuo nyei ziouv muangx. 5‘Se yie longc yie henv haic nyei qaqv yaac sung jienv yie nyei buoz zeix cuotv lungh ndiev caux yiem lungh ndiev nyei mienh caux saeng-kuv hieh zoih. Ziux yie mangc, horpc zuqc bun haaix dauh, yie jiu bun wuov dauh aqv. 6Ih zanc yie zorqv naaiv deix yietc zungv deic-bung jiu bun yiem yie nyei bou, Mbaa^mbi^lon nyei hungh, Ne^mbu^katv^netv^saa, nyei buoz-ndiev. Yie yaac zorqv lomc-huaang nyei hieh zoih jiu bun ninh weic fu-sux ninh. 7Maanc guoqv mienh oix zuqc fu-sux ninh caux ninh nyei dorn, ninh nyei fun taux ninh nyei buonv-guoqv dingc daaih nyei hnoi-nyieqc buangv. Taux wuov zanc ziex guoqv mienh caux domh hungh diex ziouc bun ninh zuqc zoux ninh mbuo nyei nouh.
8“ ‘+“Mv baac se gorngv haaix fingx, haaix guoqv mienh maiv fu-sux naaiv dauh Mbaa^mbi^lon hungh, Ne^mbu^katv^netv^saa, yaac maiv kangv gaaz Mbaa^mbi^lon hungh nyei ndiangx-gaaz, yie ziouc longc nzuqc ndaauv, ngorc hnaangx nyei jauv, caux wuon-baengc dingc ninh mbuo nyei zuiz, zuov taux yie longc Mbaa^mbi^lon hungh nyei buoz mietc nzengc ninh mbuo.” Naaiv se Ziouv gorngv nyei waac. 9Weic naaiv maiv dungx muangx meih mbuo nyei douc waac mienh, mbouv guaax mienh, mbeix mbeix mienh, mangc maengc mienh fai zoux faatv mienh. Ninh mbuo mbuox meih mbuo, ‘Meih mbuo maiv zeiz oix zuqc fu-sux Mbaa^mbi^lon hungh.’ 10Ninh mbuo douc daaih mbuox meih mbuo nyei waac se jaav nyei. Se gorngv meih mbuo muangx nor, meih mbuo ziouc zuqc suiv mingh leih ganh nyei deic-bung go. Yie yaac oix zunc meih mbuo cuotv mingh, meih mbuo ziouc zuqc mietc. 11Mv baac haaix guoqv mienh mbuoqc Mbaa^mbi^lon hungh gunv yaac fu-sux ninh, yie ziouc bun yiem ganh nyei deic-bung zoux lingh deic yaac yiem jienv naaic. Ziouv hnangv naaiv gorngv.”+’+”
12Yie fih hnangv nyei gorngv mbuox Yu^ndaa hungh, Se^nde^ki^yaa, “Meih mbuo oix zuqc mbuoqc Mbaa^mbi^lon hungh gunv, yaac fu-sux ninh caux ninh nyei baeqc fingx, meih mbuo ziouc duqv ziangh jienv. 13Meih caux meih nyei baeqc fingx weic haaix diuc oix zuqc nzuqc ndaauv, zuqc ngorc hnaangx, zuqc wuon-baengc daic? Ziouv gorngv haaix guoqv mienh maiv fu-sux Mbaa^mbi^lon hungh oix zuqc buangh naaiv deix sic. 14Maiv dungx muangx wuov deix douc waac mienh gorngv mbuox meih mbuo nyei waac. Ninh mbuo gorngv, “Meih mbuo maiv zuqc fu-sux Mbaa^mbi^lon hungh.” Weic zuqc ninh mbuo douc daaih mbuox meih mbuo nyei waac se gorngv-baeqc nyei waac hnangv. 15Ziouv gorngv, ‘Yie maiv paaiv ninh mbuo, mv baac ninh mbuo dengv yie nyei mbuox douc jaav nyei waac. Se gorngv meih mbuo sienx ninh mbuo, yie ziouc zunc meih mbuo caux douc waac mbuox meih mbuo wuov deix douc waac mienh cuotv mingh. Meih mbuo ziouc zuqc mietc nzengc.’+”
16Yie aengx gorngv mbuox sai mienh caux naaiv deix zuangx baeqc fingx, “Ziouv hnangv naaiv gorngv, ‘Maiv dungx muangx meih mbuo nyei douc waac mienh douc daaih mbuox meih mbuo nyei waac.’ Ninh mbuo douc waac gorngv, ‘Ziouv nyei biauv nyei jaa-sic maiv lauh oix yiem Mbaa^mbi^lon dorh nzuonx daaih.’ Weic zuqc ninh mbuo douc daaih mbuox meih mbuo nyei waac se gorngv-baeqc nyei waac. 17Maiv dungx muangx ninh mbuo. Oix zuqc fu-sux Mbaa^mbi^lon hungh ziouc duqv ziangh jienv. Naaiv norm zingh weic haaix diuc oix zuqc benx zingh huaang? 18Se gorngv ninh mbuo se douc waac mienh, ninh mbuo yaac za'gengh maaih Ziouv nyei waac, gunv bun ninh mbuo tov Nernh Jiex nyei Ziouv bun yiem zaangc Ziouv nyei biauv nyei jaa-sic, caux Yu^ndaa hungh nyei dinc nyei jaa-sic, caux yiem Ye^lu^saa^lem zengc njiec nyei jaa-sic, maiv zuqc dorh mingh Mbaa^mbi^lon. 19Weic zuqc Nernh Jiex nyei Ziouv hnangv naaiv gorngv taux wuov deix domh ndiouh, caux domh bunh, caux don bunh nyei ga'naaiv, caux yiem naaiv norm zingh zengc njiec nyei jaa-sic, 20dongh Mbaa^mbi^lon hungh, Ne^mbu^katv^netv^saa, maiv caangv mingh doix ninh yiem Ye^lu^saa^lem zorqv Yu^ndaa nyei hungh, Ye^ho^yaa^kim nyei dorn, Ye^ko^ni^yaa, caux yiem Yu^ndaa, caux Ye^lu^saa^lem yietc zungv zoux hlo nyei mienh, guaatv mingh Mbaa^mbi^lon. 21Nernh Jiex nyei Ziouv, I^saa^laa^en nyei Tin-Hungh, hnangv naaiv gorngv taux yiem zaangc Ziouv nyei biauv, yiem Yu^ndaa hungh nyei dinc caux Ye^lu^saa^lem zengc njiec nyei jaa-sic.” 22Ziouv gorngv, “Naaiv deix jaa-sic oix zuqc zorqv mingh an jienv Mbaa^mbi^lon zuov yie jangx nyei ziangh hoc taux, yie ziouc zorqv naaiv deix jaa-sic dorh nzuonx daaih an jienv naaiv norm dorngx hnangv loz wuov nor.