27

Yelemis Kwv Ib Tus Quabtwg

1Thaum Xedekiyas tus tub Yauxiyas ua vajntxwv kav tebchaws Yudas tau tsis ntev, tus TSWV hais kom kuv 2muab ntoo txua ua ib tug quab thiab muab ib pluaj hlua tawv khi rau thiab muab khuam rau ntawm kuv cajdab. 3Tus TSWV kom kuv xa xov mus rau tus vajntxwv uas kav tebchaws Edoos, tus vajntxwv uas kav tebchaws Mau-am, tus vajntxwv uas kav tebchaws Amoos, tus vajntxwv uas kav lub nroog Tiles thiab tus vajntxwv uas kav lub nroog Xidoos thiab cov sawvcev uas tuaj cuag Vajntxwv Xedekiyas hauv lub nroog Yeluxalees. 4Tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv uas muaj hwjchim loj kawg nkaus kom kuv mus hais rau lawv, kom lawv coj tus TSWV tej lus mus hais rau lawv cov vajntxwv hais tias, 5“Kuv lub hwjchim thiab lub zog loj zog nchav tsim lub ntiajteb, tsim neeg thiab txhua yam tsiaj uas nyob hauv lub ntiajteb no; kuv yuav pub lub hwjchim ntawd rau tus uas kuv pom zoo. 6Kuv yog tus uas muab txhua haivneeg cob rau kuv tus tubtxib Nenpukajnexales uas ua vajntxwv kav tebchaws Npanpiloos, txawm yog tej tsiaj qus los kuv kom ua nws qhev huv tibsi. 7Txhua haivneeg yuav ua nws qhev, thiab lawv yuav ua nws tus tub thiab nws tus xeebntxwv qhev mus txog lub sijhawm uas nws lub tebchaws poob. Lwm haivneeg thiab tej vajntxwv uas muaj hwjchim yuav kav nws lub tebchaws thiab nws yuav ua lawv qhev.
8“Tiamsis yog muaj ib haivneeg twg lossis ib lub tebchaws twg tsis ua raws li nws txoj kevcai tswjhwm, kuv yuav rau txim rau haivneeg ntawd. Lawv yuav raug hniav ntaj hniav riam tuag, raug kab mob kev nkeeg tuag thiab tuag tshaib tuag nqhis, mus txog hnub uas kuv tso Vajntxwv Nenpukajnexales tuaj tua lawv kom puastsuaj tas. 9Nej tsis txhob mloog nej cov cevlus lossis tus uas khav hais tias nws paub tej uas yuav muaj los yav tomntej, tsis hais npau suav lossis txheev tej neeg uas tuag lawm tej plig lossis ua khawvkoob. Lawv yuav kom nej tsis txhob mus ua vajntxwv Npanpiloos qhev. 10Lawv yuav cevlus dag ntxias nej kom nej raug luag coj mus deb ntawm nej lub tebchaws. Kuv yuav ntiab nej tawm mus kom nej raug kev puastsuaj. 11Tiamsis yog haivneeg twg txaus siab zwm rau tus vajntxwv uas kav tebchaws Npanpiloos thiab ua nws qhev, kuv yuav cia lawv nyob hauv lawv lub tebchaws thiab lawv yuav tau ua lawv tej liaj tej teb. Kuv yog tus TSWV uas hais li ntawd.”
12Kuv hais ib yam li ntawd rau Vajntxwv Xedekiyas uas kav tebchaws Yudas hais tias, “Koj cia li zwm rau tus vajntxwv kav tebchaws Npanpiloos, ua nws thiab nws cov pejxeem qhev, koj thiaj yuav muaj sia nyob. 13Vim li cas koj thiab koj cov pejxeem yuav tuag rau hniav ntaj hniav riam lossis tuag rau kev tshaib kev nqhis lossis tuag rau kab mob kev nkeeg? Tej no yog tej uas tus TSWV hais tias yuav los raug haivneeg uas tsis txaus siab zwm rau tus vajntxwv uas kav tebchaws Npanpiloos. 14Nej tsis txhob mloog cov cevlus uas hais rau nej hais tias tsis txhob mus thawj tus vajntxwv uas kav tebchaws Npanpiloos. Lawv dag nej xwb. 15Tus TSWV hais tias nws tsis tau txib lawv tuaj, lawv tuav nws lub npe dag nej xwb. Yog li ntawd tus TSWV yuav ntiab nej tawm mus, nej thiab cov cevlus uas dag yuav raug tua tuag tas.”
16Kuv thiaj hais rau cov povthawj thiab cov pejxeem raws li tus TSWV tej lus uas hais tias, “Nej tsis txhob mloog cov cevlus uas hais tias tshuav tsis ntev luag yuav coj tej khoom muaj nqis hauv tus TSWV lub Tuamtsev rov tim tebchaws Npanpiloos los. Lawv dag nej xwb. 17Nej tsis txhob mloog lawv tej lus! Cia li zwm rau tus vajntxwv uas kav tebchaws Npanpiloos, nej thiaj yuav muaj sia nyob! Vim li cas yuav cia lub nroog no pob puas tas ua ib pawg? 18Yog hais tias lawv yog cov cevlus tseeb thiab yog kuv hais rau lawv tiag, lawv cia li thov kuv uas yog tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus kom luag tsis txhob coj tej khoom muaj nqis hauv lub Tuamtsev thiab hauv cov Yudas tus vajntxwv lub loog mus rau tebchaws Npanpiloos.”
 (
19-20Thaum Vajntxwv Nenpukajnexales tuaj ntes tau cov Yudas tus Vajntxwv Yehauyakhees uas yog Yehauyakees tus tub, thiab tej thawjcoj hauv tebchaws Yudas thiab hauv lub nroog Yeluxalees mus rau tebchaws Npanpiloos lawm, Nenpukajnexales tseg tej ncej, lub rhawv tooj, cov tsheb txawb thiab lub Tuamtsev qee yam khoom muaj nqis cia xwb.)
21“Nej cia li mloog tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais txog tej khoom muaj nqis uas tseem tshuav hauv lub Tuamtsev thiab hauv cov Yudas tus vajntxwv lub loog uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees: 22Luag yuav coj tej ntawd mus rau tebchaws Npanpiloos thiab yuav nyob tid mus txog hnub uas kuv pom hais tias tsimnyog coj tej ntawd rov los cia rau hauv qhov chaw no dua. Kuv yog tus TSWV uas hais li ntawd.”