27

Ƀing Lŏn Čar Dŏ Gah Yŭ Kơ Tơlơi Dưi Pơtao Prŏng Nebukhadnezzar

1Ƀu sui ôh tơdơi kơ Zidkiyah, ană đah rơkơi Yôsiyahu ngă pơtao lŏn čar Yudah, Yahweh pơhiăp hăng kâo, Yirmeyah. 2Anai yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp hăng kâo, “Pơkra bĕ sa ƀĕ oč mơ̆ng kơyâo hăng khul hrĕ klĭ laih anŭn pioh ƀơi tơkuai ih. 3Ră anai hơmâo ƀing khua pơala mơ̆ng lŏn čar Edôm, Môab hăng Ammôn laih anŭn mơ̆ng plei Tir hăng plei Sidôn rai laih pơ plei prŏng Yerusalaim kiăng kơ bưp Zidkiyah pơtao lŏn čar Yudah. Tui anŭn, brơi bĕ kơ ƀing gơñu ba nao boh hiăp Kâo kơ ƀing pơtao gơñu. 4Brơi bĕ kơ ƀing gơñu pơtă boh hiăp Kâo hăng ruai kơ ƀing pơtao gơñu tui anai, ‘Anai yơh jing tơlơi Yahweh Dưi Kơtang, jing Ơi Adai ƀing Israel, pơhiăp: 5Hăng tơlơi dưi mơyang prŏng prin Kâo laih anŭn hăng tơlơi kơtang tơngan Kâo pô yơh, Kâo pơjing lŏn tơnah, mơnuih mơnam hăng khul hlô mơnơ̆ng amăng lŏn tơnah anŭn. Laih anŭn Kâo ăt jao brơi tơlơi git gai kơ hlơi pô Kâo ruah yơh. 6Kâo jĕ či jao hĭ abih bang anih lŏn gih kơ ding kơna Kâo Nebukhadnezzar, jing pơtao prŏng dêh čar Babilon. Wơ̆t tơdah khul hlô mơnơ̆ng glai Kâo ăt či brơi dŏ gah yŭ tơlơi dưi ñu mơ̆n. 7Abih bang ƀing lŏn čar či dŏ gah yŭ tơlơi dưi ñu, ană đah rơkơi ñu laih anŭn tơčô ñu tơl hrơi mông kơ dêh čar ñu đŭt hĭ. Ƀơi hrơi mông anŭn, lu ƀing lŏn čar laih anŭn ƀing pơtao yom prŏng či blah dưi hĭ kơ dêh čar Babilon yơh. Laih anŭn ƀing Babilon či dŏ gah yŭ tơlơi dưi ƀing gơñu yơh. 8Samơ̆ ră anai, tơdah lŏn čar pă ƀôdah pơtao pă amăng ƀing gih hơngah ƀu kiăng mă bruă kơ Nebukhadnezzar pơtao lŏn čar Babilon ƀôdah tơkui tơkuai gơñu gah yŭ kơ oč ñu ôh, Kâo či pơkơhma̱l hĭ ƀing gơñu hăng tơlơi pơblah, tơlơi ư̆ rơpa laih anŭn tơlơi kli̱n khe̱ng, tơl Kâo pơrai hĭ lŏn čar anŭn hăng tơngan kơtang pơtao Nebukhadnezzar yơh.’ ” Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp pơhaih laih.
9“ ‘Tui anŭn, tơdang hlơi pô amăng ƀing gih laĭ lui hlâo hăng laĭ kơ tơlơi ƀing gih ƀu či dŏ gah yŭ kơ pơtao Babilon ôh, anăm hơmư̆ ôh kơ ƀing gơñu. Anăm hơmư̆ ƀing gơñu ôh wơ̆t tơdah ƀing gơñu jing ƀing laĭ kơ gơñu pô jing ƀing pơrơđah tơlơi pơanăp hăng tơlơi lăng khul gru kơnăl, hăng tơlơi pơblang tơlơi rơpơi, hăng tơlơi pơhiăp hăng atâo djai ƀôdah hăng tơlơi pơhiăp hăng ƀing yang sat. 10Ƀing gơñu laĭ lui hlâo ƀlŏr kơ ƀing gih laih anŭn tơdah ƀing gih hơmư̆ tui ƀing gơñu, Kâo či brơi kơ arăng ba pơđuaĭ hĭ ƀing gih ataih mơ̆ng lŏn čar gih. Kâo či hơngah lui hĭ ƀing gih laih anŭn ƀing gih či răm rơngiă hĭ yơh. 11Samơ̆ tơdah lŏn čar pă či tơkui tơkuai ñu gah yŭ kơ oč pơtao lŏn čar Babilon laih anŭn dŏ gah yŭ kơ tơlơi dưi ñu, Kâo či brơi kơ ƀing ană plei lŏn čar anŭn dŏ amăng anih lŏn pô kiăng kơ jik jăh đang hơma laih anŭn hơdip pơ anih anŭn yơh.’ ” Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp pơhaih laih.
12Giŏng anŭn, Kâo, Yirmeyah, ăt pơhiăp kar kaĭ mơ̆n hăng Zidkiyah pơtao lŏn čar Yudah. Kâo laĭ tui anai, “Tơkui bĕ tơkuai gih gah yŭ oč pơtao Babilon. Tơdah ƀing gih dŏ gah yŭ kơ tơlơi dưi ñu laih anŭn kơ ană plei ñu, tui anŭn ƀing gih či hơdip yơh. 13Yua hơget ih hăng ƀing ană plei ih kiăng kơ djai hĭ yua mơ̆ng tơlơi pơblah, tơlơi ư̆ rơpa laih anŭn tơlơi kli̱n khe̱ng lĕ? Anŭn jing tơlơi Yahweh hơmâo pơkơđiăng laih či truh kơ lŏn čar pă ƀu jao hĭ ôh ñu pô kơ pơtao lŏn čar Babilon. 14Tui anŭn, anăm hơmư̆ tui hơdôm boh hiăp ƀing pô pơala laĭ lui hlâo ƀlŏr hăng ƀing gih yơh tơdang ƀing gơñu laĭ kơ tơlơi ƀing gih ƀu či dŏ gah yŭ tơlơi dưi kơ pơtao lŏn čar Babilon. 15Yahweh pô pơhiăp tui anai, ‘Kâo ƀu pơkiaŏ ƀing gơñu ôh! Ƀing gơñu pơhiăp laĭ lui hlâo ƀlŏr samơ̆ ƀing gơñu laĭ ƀing gơñu pơhiăp amăng anăn Kâo. Hơnŭn yơh, Kâo či brơi kơ arăng mă pơđuaĭ hĭ ƀing gih mơ̆ng anih lŏn gih laih anŭn ƀing gih či răm rơngiă hĭ yơh, anŭn jing ƀing gih hăng ƀing pô pơala jing ƀing pơhiăp laĭ lui hlâo ƀlŏr hăng ƀing gih yơh.’ ”
16Giŏng anŭn, Kâo laĭ kơ ƀing khua ngă yang laih anŭn kơ abih bang ƀing ană plei Yudah tui anai, “Anai yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp: Anăm hơmư̆ tui ƀing pô pơala jing ƀing laĭ lui hlâo ƀlŏr kơ ƀing gih tui anai ôh, ‘Ƀu sui ôh hơdôm dram gơnam mơ̆ng sang yang Yahweh arăng či ba glaĭ mơ̆ng lŏn čar Babilon yơh.’ 17Anăm hơmư̆ tui ƀing gơñu ôh. Dŏ bĕ gah yŭ tơlơi dưi pơtao lŏn čar Babilon laih anŭn ƀing gih či hơdip yơh. Yua hơget ƀing gih kiăng kơ plei prŏng anai jing hĭ răm rai lĕ? 18Tơdah ƀing gơñu jing pô pơala Yahweh sĭt laih anŭn hơmâo boh hiăp mơ̆ng Ñu, brơi bĕ kơ ƀing gơñu kwưh hăng Yahweh Dưi Kơtang kơ tơlơi arăng ƀu či ba pơđuaĭ hĭ ôh pơ lŏn čar Babilon khul dram gơnam dŏ glaĭ amăng sang yang Yahweh laih anŭn amăng sang pơtao pơtao lŏn čar Yudah laih anŭn amăng plei Yerusalaim. 19Anai yơh jing tơlơi Yahweh Dưi Kơtang laĭ kơ tơlơi khul tơmĕh, Brŏng Rơsĭ, khul hip rơdêh wơ̆t hăng khul gơnam pơkŏn jing gơnam dŏ glaĭ amăng plei anŭn, 20jing gơnam Nebukhadnezzar pơtao lŏn čar Babilon ƀu mă pơđuaĭ hĭ ôh tơdang ñu ba pơđuaĭ hĭ Yehôyakhin ană đah rơkơi Yehôyakim pơtao lŏn čar Yudah pơ lŏn čar ataih mơ̆ng plei Yerusalaim, hrŏm hăng abih bang ƀing kơdrưh kơang lŏn čar Yudah wơ̆t hăng plei prŏng Yerusalaim mơ̆n. 21Sĭt yơh, anai yơh jing tơlơi Yahweh Dưi Kơtang, Ơi Adai ƀing Israel, pơhiăp kơ tơlơi khul gơnam dŏ glaĭ amăng sang yang Yahweh laih anŭn amăng sang pơtao pơtao lŏn čar Yudah laih anŭn amăng plei Yerusalaim: 22Hơdôm gơnam anŭn arăng či mă pơđuaĭ hĭ pơ lŏn čar Babilon laih anŭn pơ anih anŭn hơdôm gơnam anŭn ăt či dŏ truh pơ hrơi Kâo či khưp kiăng kơ ba glaĭ hơdôm gơnam anŭn laih anŭn pioh glaĭ pơ anih anai yơh.” Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp pơhaih laih.