27

Klei Bi Hmô hŏng Giê Knông

1 Hlăm ênuk mphŭn dơ̆ng Y-Sêđêkia anak êkei Y-Jôsia mtao Yuđa kiă kriê, Yêhôwa blŭ kơ Y-Yêrêmi snei: 2Snei Yêhôwa lač kơ kâo, “Mkra bĕ kơ ih pô klei klĭt leh anăn giê knông, leh anăn bi mđua kă ti kkuê ih pô. 3Mơĭt hră kơ mtao čar Êđôm, mtao čar Môap, mtao phung anak êkei Y-Amôn, mtao čar Tir, leh anăn mtao čar Sidôn hŏng phung dĭng ktang hriê leh kơ ƀuôn Yêrusalem nao leh kơ Y-Sêđêkia mtao Yuđa. 4Brei diñu djă ba kơ phung khua diñu klei mtă anei: Snei Yêhôwa kơ phung kahan, Aê Diê Israel lač: klei anei brei diih lač kơ phung khua diih: 5‘Kâo yơh hŏng klei myang prŏng kâo leh anăn hŏng kngan kâo yơr leh mjing leh lăn ala mbĭt hŏng phung mnuih leh anăn hlô mnơ̆ng dôk ti rŏng lăn ala, leh anăn kâo jao lăn ala kơ hlei pô kâo mĭn djŏ. 6Ară anei kâo jao leh jih jang čar anei hlăm kngan Y-Nebukatnetsar mtao čar Ƀaƀilôn, dĭng buăl kâo, leh anăn msĕ mơh kâo jao kơ ñu jih jang hlô dliê brei mă bruă kơ ñu. 7Jih jang găp djuê mnuih srăng mă bruă kơ ñu leh anăn kơ anak êkei ñu leh anăn kơ čô ñu, tơl ênuk knhal tuč truh kơ čar ñu; hlăk anăn lu găp djuê mnuih leh anăn phung mtao prŏng srăng mjing ñu hlŭn kơ digơ̆.
8Ƀiădah tơdah mâo găp djuê mnuih amâodah ƀuôn ala mtao amâo srăng mă bruă ôh kơ Y-Nebukatnetsar mtao Ƀaƀilôn, leh anăn amâo đua knông mtao Ƀaƀilôn ôh, kâo srăng bi kmhal găp djuê mnuih anăn hŏng đao gưm, hŏng klei ư̆ êpa, leh anăn klei ruă tưp, Yêhôwa lač, tơl kâo bi rai leh čar anăn hŏng kngan ñu. 9Snăn đăm dôk hmư̆ ôh kơ phung khua pô hưn êlâo diih, phung mdian diih, phung mblang klei êpei diih, phung ksiêm mtŭ, amâodah phung mjâo diih, diñu lač kơ diih, Diih amâo srăng mă bruă kơ mtao Ƀaƀilôn ôh. 10Klei diñu hưn êlâo anăn kơ diih jing klei luar, ƀiădah boh sĭt arăng srăng đoh ba diih kbiă mơ̆ng čar diih pô kơ anôk kbưi, leh anăn kâo srăng suôt diih, leh anăn diih srăng rai tuč. 11Ƀiădah tơdah mâo găp djuê mnuih srăng đua knông mtao čar Ƀaƀilôn leh anăn mă bruă kơ ñu, kâo srăng lui brei gơ̆ dôk ti čar gơ̆ pô, čiăng buh pla leh anăn dôk tinăn,’ Yêhôwa lač.”
12Kâo blŭ msĕ snăn mơh kơ Y-Sêđêkia mtao Yuđa: “Đua bĕ knông mtao Ƀaƀilôn, leh anăn mă bruă kơ ñu leh anăn kơ phung ƀuôn sang ñu, leh anăn dôk hdĭp. 13Si ngă ih leh anăn phung ƀuôn sang ih srăng djiê hŏng đao gưm, klei ư̆ êpa, leh anăn klei ruă tưp, tui si Yêhôwa blŭ leh djŏ kơ găp djuê mnuih amâo srăng mă bruă ôh kơ mtao Ƀaƀilôn? 14Đăm dôk hmư̆ ôh klei phung khua pô hưn êlâo lač kơ ih snei, ‘Ih amâo srăng mă bruă ôh kơ mtao Ƀaƀilôn,’ kyuadah diñu hưn klei luar kơ ih. 15‘Kâo amâo tuôm tiŏ nao diñu ôh,’ Yêhôwa lač, ‘ƀiădah diñu hưn êlâo hlăm anăn kâo hŏng klei luar, snăn boh sĭt kâo srăng suôt diih mơ̆ng čar leh anăn diih srăng rai tuč, ih leh anăn phung khua pô hưn êlâo dôk hưn êlâo kơ ih.’ ”
16Leh anăn kâo blŭ kơ phung khua ngă yang leh anăn kơ jih jang phung ƀuôn sang anei, lač, “Snei Yêhôwa lač: Đăm dôk hmư̆ ôh klei phung khua pô hưn êlâo diih dôk hưn êlâo kơ diih lač, ‘Nĕ anei, ăt dôk ƀiă arăng srăng lŏ ba wĭt mơ̆ng ƀuôn Ƀaƀilôn mnơ̆ng yua hlăm sang Yêhôwa,’ kyuadah jing klei luar diñu hưn êlâo kơ diih. 17Đăm dôk hmư̆ diñu ôh; mă bruă bĕ kơ mtao Ƀaƀilôn leh anăn dôk hdĭp. Ya yuôm ƀuôn prŏng anei jing hĕ ênguôl? 18Tơdah diñu jing phung khua pô hưn êlâo, leh anăn tơdah klei Yêhôwa blŭ dôk mbĭt hŏng diñu, snăn brei diñu wah lač kơ Yêhôwa kơ phung kahan, čiăng kơ mnơ̆ng yua ăt dôk hlăm sang Yêhôwa, hlăm sang mtao Yuđa, leh anăn hlăm ƀuôn Yêrusalem arăng amâo mă ba ôh kơ čar Ƀaƀilôn. 19Kyuadah snei Yêhôwa kơ phung kahan lač djŏ kơ kmeh, kơ êa ksĭ, kơ mnơ̆ng krơ̆ng ñu, leh anăn kơ čhiên mngan ăt dôk hlăm ƀuôn anei, 20Y-Nebukatnetsar mtao Ƀaƀilôn amâo mă ba ôh hlăk ñu đoh ba mơ̆ng ƀuôn Yêrusalem truh kơ ƀuôn Ƀaƀilôn Y-Jêhôyakin anak êkei Y-Jêhôyakim mtao Yuđa, leh anăn jih jang phung khua čar Yuđa leh anăn ƀuôn Yêrusalem — 21snei Yêhôwa kơ phung kahan Aê Diê Israel lač djŏ kơ čhiên mngan ăt dôk hlăm sang Yêhôwa, hlăm sang mtao Yuđa, leh anăn hlăm ƀuôn Yêrusalem: 22‘Arăng srăng mă ba mnơ̆ng anăn kơ ƀuôn Ƀaƀilôn leh anăn mnơ̆ng anăn srăng dôk tinăn tơl truh hruê kâo hdơr mĭn kơ digơ̆,’ Yêhôwa lač, ‘leh anăn kâo srăng mă ba mnơ̆ng anăn wĭt leh anăn lŏ dưm digơ̆ hlăm anôk anei.’ ”