25

Thŭn Sabat leh anăn Thŭn Jubili

1 Yêhôwa lač kơ Y-Môis ti dlông čư̆ Sinai, 2“Lač bĕ kơ phung ƀuôn sang Israel, ‘Tơdah diih mŭt hlăm čar kâo brei kơ diih, lăn srăng mdei sa sabat kơ Yêhôwa. 3Êjai năm thŭn ih srăng buh pla hma ih, êjai năm thŭn ih srăng khăt mkra phŭn boh kriăk ƀâo ih leh anăn pĕ boh gơ̆. 4Ƀiădah thŭn tal kjuh srăng jing thŭn sabat, klei mdei mâo klei mpŭ kơ lăn, sa sabat kơ Yêhôwa; ih amâo dưi buh pla ôh hma ih amâodah khăt mkra phŭn boh kriăk ƀâo ih. 5Ih amâo dưi puôt wiă ôh mnơ̆ng čăt hjăn hlăm hma ih, leh anăn ih amâo srăng pĕ ôh boh kriăk ƀâo mơ̆ng phŭn boh kriăk ƀâo ih amâo tuôm khăt mkra; gơ̆ srăng jing sa thŭn mdei mâo klei mpŭ kơ lăn. 6Thŭn sabat kơ lăn srăng brei mnơ̆ng ƀơ̆ng huă kơ diih, kơ ih pô, kơ phung hlŭn ih êkei leh anăn mniê, kơ dĭng buăl ih mưn leh anăn kơ pô jưh bhiâo dôk mbĭt hŏng ih; 7kơ êmô biăp ih leh anăn kơ hlô dliê dôk hlăm lăn ih; jih jang boh mơ̆ng lăn ih pioh jing mnơ̆ng ƀơ̆ng huă.’
8‘Brei ih yap kjuh thŭn sabat, kjuh bliư̆ kjuh thŭn, snăn kjuh thŭn sabat srăng jing pă pluh dua păn thŭn. 9Hruê pluh mlan tal kjuh brei ih ayŭ ki kraih snăk; ti hruê klei bi doh klei soh brei diih ayŭ ki tar ƀar čar diih. 10Leh anăn diih srăng pioh brei thŭn tal êma pluh, leh anăn hưn klei êngiê hlăm tar ƀar kơ jih jang mnuih dôk hlăm čar; gơ̆ srăng jing kơ diih thŭn jubili, tơdah grăp čô diih srăng lŏ wĭt kơ lăn hma ñu pô, leh anăn grăp čô diih srăng lŏ wĭt kơ găp djuê ñu pô. 11Thŭn tal êma pluh srăng jing thŭn jubili kơ diih; hlăk anăn diih amâo dưi buh pla amâodah puôt wiă ôh ya mnơ̆ng čăt hjăn gơ̆, kăn pĕ rei boh kriăk ƀâo mơ̆ng phŭn ih amâo tuôm khăt mkra. 12Kyuadah jing thŭn jubili; thŭn anăn srăng jing doh jăk kơ diih; diih srăng ƀơ̆ng ya mnơ̆ng mâo mơ̆ng hma diih.’
13‘Hlăm thŭn jubili anei grăp čô srăng lŏ wĭt kơ lăn hma ñu pô. 14Tơdah ih čhĭ kơ pô riêng gah ih, amâodah tơdah ih blei mơ̆ng pô riêng gah ih, đăm brei diih bi msoh hdơ̆ng diih ôh. 15Tui si dŭm thŭn leh thŭn jubili, ih srăng blei mơ̆ng pô riêng gah ih, leh anăn ñu srăng čhĭ kơ ih tui si dŭm thŭn mâo yan puôt wiă.
16Tơdah lu thŭn adôk ih srăng bi mđĭ ênoh, leh anăn tơdah ƀiă thŭn adôk ih srăng bi hrŏ ênoh, kyuadah ñu čhĭ kơ ih tui si dŭm mâo yan puôt wiă. 17Đăm bi msoh hdơ̆ng diih pô ôh, ƀiădah brei ih huĭ mpŭ kơ Aê Diê ih; kyuadah kâo jing Yêhôwa Aê Diê diih.
18Kyuanăn brei diih ngă tui hlue klei bhiăn kâo, leh anăn djă pioh klei kâo mtă leh anăn ngă tui hlue digơ̆; snăn yơh diih srăng dôk hlăm čar hŏng klei hơĭt. 19Lăn srăng brei boh gơ̆, diih srăng ƀơ̆ng huă tơl trei, leh anăn diih srăng dôk hlăm čar hŏng klei hơĭt. 20Tơdah diih lač, “Ya hmei srăng ƀơ̆ng thŭn tal kjuh tơdah hmei amâo dưi buh pla amâodah puôt wiă ôh?” 21kâo srăng tuh brei klei jăk jĭn kơ diih thŭn tal năm, čiăng kơ lăn dưi brei boh kơ tlâo thŭn. 22Tơdah diih buh pla ti thŭn tal sa păn, diih srăng ƀơ̆ng boh hđăp; tơl truh ti thŭn tal dua păn, tơl lŏ truh yan puôt wiă, diih srăng ƀơ̆ng boh hđăp. 23Arăng amâo dưi čhĭ lăn hlŏng lar ôh, kyuadah lăn jing dŏ kâo; kyuadah diih jing phung tue leh anăn phung dôk jưh mbĭt hŏng kâo. 24Hlăm tar ƀar čar diih srăng mâo, brei diih mkra klei bhiăn bi tui lăn anăn.
25Tơdah ayŏng adei ih jing ƀun, leh anăn čhĭ sa kdriêk lăn ñu, pô jing găp djuê ñu giăm srăng hriê leh anăn bi tui ya ayŏng adei ñu čhĭ leh. 26Tơdah sa čô mnuih amâo mâo ôh pô dưi bi tui dŏ anăn, leh anăn ñu pô truh kơ klei čăt đĭ tơl mâo djăp dưi bi tui dŏ anăn, 27brei ñu yap thŭn mơ̆ng ñu čhĭ leh anăn lŏ tla tơl ênŭm ênoh mnuih anăn blei leh gơ̆, leh anăn ñu srăng lŏ wĭt kơ lăn ñu. 28Ƀiădah tơdah ñu amâo dưi djăp ôh mnơ̆ng bi tui gơ̆, snăn mnơ̆ng ñu čhĭ leh srăng dôk hlăm kngan pô blei tơl truh thŭn jubili; ti thŭn jubili arăng srăng bi wĭt lăn, leh anăn ñu srăng wĭt kơ lăn ñu.
29Tơdah sa čô mnuih čhĭ sa boh sang dôk hlăm ƀuôn mâo mnư̆, ñu dưi bi tui sang anăn hlăm sa thŭn leh ñu čhĭ gơ̆; hlăm jih sa thŭn mâo klei dưi bi tui gơ̆. 30Tơdah arăng amâo bi tui sang anăn êjai jih sa thŭn anăn, sang dôk hlăm ƀuôn mâo mnư̆ srăng bi sĭt nanao kơ pô blei leh gơ̆ hlăm jih jang ênuk ñu; arăng amâo srăng bi wĭt gơ̆ ôh hlăm thŭn jubili. 31Ƀiădah sang hlăm ƀuôn điêt amâo mâo mnư̆ jŭm dar arăng srăng yap mbĭt hŏng hma hlăm dliê; arăng dưi bi tui, leh anăn lŏ bi wĭt digơ̆ hlăm thŭn jubili. 32Ƀiădah bi kơ ƀuôn phung Lêwi, sang hlăm ƀuôn jing dŏ diñu, phung Lêwi dưi bi tui êla diñu čiăng. 33Tơdah sa čô hlăm phung Lêwi amâo yua klei ñu dưi bi tui, snăn sang arăng čhĭ leh hlăm ƀuôn prŏng jing dŏ diñu, arăng srăng bi wĭt hlăm thŭn jubili; kyuadah sang hlăm ƀuôn prŏng phung Lêwi jing dŏ diñu ti krah phung ƀuôn sang Israel. 34Ƀiădah kdrăn rơ̆k phung Lêwi jŭm ƀuôn prŏng diñu arăng amâo dưi čhĭ ôh, kyuadah dŏ anăn jing dŏ diñu nanao.’
35 ‘Tơdah ayŏng adei ih dôk mbĭt hŏng ih jing ƀun leh anăn amâo dưi čiêm rông ñu pô ôh, brei ih čiêm rông ñu; ñu srăng dôk mbĭt hŏng ih msĕ si sa čô tue leh anăn sa čô dôk jưh. 36Đăm ƀơ̆ng mnga amâodah mă ngăn dleh mơ̆ng ñu ôh, ƀiădah huĭ mpŭ bĕ kơ Aê Diê ih; čiăng kơ ayŏng adei ih dưi dôk hdĭp giăm ih. 37 Đăm brei ñu čan prăk ih kyua ih čiăng ƀơ̆ng mnga, amâodah brei ñu huă ƀơ̆ng dŏ ih kyua ih čiăng ƀơ̆ng ngăn ôh. 38Kâo jing Yêhôwa Aê Diê diih, pô atăt diih kbiă leh mơ̆ng čar Êjip čiăng brei kơ diih čar Kanaan, leh anăn čiăng jing Aê Diê diih.’
39 ‘Tơdah ayŏng adei ih dôk giăm ih jing ƀun, leh anăn čhĭ ñu pô kơ ih, ih amâo dưi yua ñu msĕ si hlŭn ôh. 40Ñu srăng dôk mbĭt hŏng ih msĕ si sa čô dĭng buăl mưn leh anăn msĕ si sa čô dôk jưh. Ñu srăng dôk mă bruă kơ ih truh ti thŭn jubili. 41Thŭn anăn ñu srăng kbiă đuĕ mơ̆ng ih, ñu wăt phung anak mbĭt hŏng ñu, leh anăn ñu srăng lŏ wĭt kơ găp djuê ñu pô hlăm lăn phung aê ñu. 42Kyuadah diñu jing phung dĭng buăl kâo, phung kâo atăt kbiă leh mơ̆ng čar Êjip; arăng amâo dưi čhĭ diñu msĕ si hlŭn ôh. 43Đăm brei ih jing khua ñu hŏng klei khăng ôh, ƀiădah brei ih huĭ mpŭ kơ Aê Diê ih. 44Bi kơ hlŭn êkei leh anăn mniê ih dưi mâo, diih dưi blei phung hlŭn êkei mniê mơ̆ng phung găp djuê mnuih jŭm dar diih. 45Diih dưi blei mơh mơ̆ng phung tue dôk jưh mbĭt hŏng diih leh anăn găp djuê diñu dôk mbĭt hŏng diih arăng kkiêng leh hlăm čar diih; leh anăn diñu dưi jing dŏ diih. 46Diih dưi brei phung anak êkei diih dưn diñu, jing ngăn dưn hlŏng lar; diih dưi mjing diñu hlŭn. Ƀiădah diih amâo dưi jing khua kơ phung ayŏng adei diih phung ƀuôn sang Israel, sa čô anei kiă kriê sa čô mkăn hŏng klei khăng.
47Tơdah sa čô tue amâodah sa čô dôk jưh mbĭt hŏng ih jing mdrŏng, leh anăn ayŏng adei ih giăm ñu jing ƀun leh anăn čhĭ gơ̆ pô kơ tue amâodah kơ pô dôk jưh bhiâo mbĭt hŏng ih, amâodah kơ sa čô găp djuê tue anăn, 48leh gơ̆ čhĭ gơ̆ pô arăng dưi bi tui gơ̆; sa čô hlăm phung ayŏng adei gơ̆ dưi bi tui gơ̆, 49amâodah amiêt awa, amâodah dam knai dưi bi tui gơ̆, amâodah sa čô hlăm phung găp djuê gơ̆ giăm dưi bi tui gơ̆; amâodah tơdah gơ̆ hriê kơ mdrŏng gơ̆ dưi bi tui gơ̆ pô. 50Gơ̆ srăng yap mbĭt hŏng pô blei gơ̆ mơ̆ng thŭn gơ̆ čhĭ gơ̆ pô kơ ñu tơl truh thŭn jubili; leh anăn ênoh bi tui gơ̆ srăng jing tui si dŭm thŭn; arăng srăng yap thŭn gơ̆ dôk mbĭt hŏng pô blei gơ̆ msĕ si thŭn sa čô dĭng buăl mưn. 51Tơdah adôk lu thŭn, gơ̆ srăng bi wĭt mơ̆ng ênoh arăng blei gơ̆ jing ênoh bi tui gơ̆. 52Tơdah adôk ƀiă thŭn tơl truh thŭn jubili, gơ̆ srăng yap mbĭt hŏng ñu; tui si thŭn ăt dôk gơ̆ mă bruă gơ̆ srăng bi wĭt prăk kơ klei bi tui. 53Gơ̆ srăng jing msĕ si sa čô mnuih mă bruă mưn thŭn kơ ñu. Ñu amâo srăng jing khua gơ̆ hŏng klei khăng ti anăp ală ih. 54Tơdah gơ̆ amâo mâo klei bi tui msĕ snăn, arăng srăng bi wĭt gơ̆ hlăm thŭn jubili, gơ̆ wăt phung anak mbĭt hŏng gơ̆. 55Kyuadah phung ƀuôn sang Israel jing phung dĭng buăl kơ kâo, diñu jing phung dĭng buăl kâo phung kâo atăt bi kbiă leh mơ̆ng čar Êjip. Kâo jing Yêhôwa Aê Diê diih.’ ”