25

Xyoo Xanpatau kws su

(Kc. 15:1-11)

1Yawmsaub has rua Mauxe sau lub roob Xinai tas, 2“Ca le has rua cov Yixayee tas, ‘Thaus mej txeem moog rua huv lub tebchaws kws kuv pub rua mej hov, mas ca lub tebchaws muaj xyoo Xanpatau kws su rua Yawmsaub. 3Mej yuav cog qoob cog loos rua mej tej teb rau xyoo hab taav tej txwv maab hab sau qoob loos rau xyoo. 4Tassws xyoo kws xyaa mas ca ua xyoo Xanpatau kws lub tebchaws su tug tug, yog xyoo Xanpatau rua Yawmsaub. Mej tsw xob cog qoob loos rua huv mej tej teb, tsw xob taav txwv maab huv mej tej vaaj. 5Tej qoob loos kws nwg tuaj nwg mej tsw xob hlais tsw xob sau, tej txwv maab kws mej tsw tau taav tsw tau tu mej tsw xob de. Ca ua xyoo kws lub tebchaws su tug tug. 6Xyoo Xanpatau hov lub tebchaws tseed yuav tshwm tau qoob loos rua mej noj, pub rua mej hab rua mej tej tub qhe nkauj qhev hab rua mej tej tub zug hab pub rua tej tuabneeg lwm tebchaws kws nrug mej nyob. 7Hab tej qoob loos kws tshwm huv lub tebchaws huvsw mas pub rua mej tej tsaj txhu hab tej tsaj qus noj.’ ”

Xyoo Zoo Sab kws thim txhua yaam rov qaab

8“ ‘Mej yuav tsum suav xyaa tug xyaa xyoo txhad yog plaub caug cuaj xyoos rua mej. 9Mej yuav tshuab raaj kub yaaj nrov kuas thoob tebchaws rua nub xab kaum lub xyaa hli, yuav tshuab raaj kub yaaj kuas thoob tebchaws rua nub kws ua kevcai ntxuav kev txhum txem. 10Mej yuav tsum fwm xyoo kws tswb caug hov ua xyoo kws dawb huv hab yuav tshaaj tawm kev thaaj yeeb rua ib tsoom tuabneeg thoob mej lub tebchaws, ua xyoo Zoo Sab kws thim txhua yaam rov qaab. Mej txhua tug yuav tsum rov moog rua nwg qub vaaj qub tse hab rov moog nrug nwg cuab tuabneeg nyob. 11Xyoo kws tswb caug hov yuav ua xyoo Zoo Sab rua mej. Xyoo hov mej tsw xob cog qoob cog loos hab tsw xob hlais sau tej qoob loos kws nwg tuaj nwg, hab tsw xob de tej txwv maab kws tsw tau taav ceg, 12vem xyoo hov yog xyoo Zoo Sab xyiv faab, yuav ua xyoo dawb huv rua mej. Mej tsuas noj tej qoob loos kws nwg tuaj nwg huv tej laj teb xwb.
13“ ‘Xyoo Zoo Sab nuav mas txhua tug yuav tsum rov moog txug nwg qub vaaj qub tse. 14Yog mej muag laj muag teb rua kwvtij zej zog lossws yuav laj teb ntawm kwvtij zej zog lug mas ib leeg tsw xob ntxo ib leeg. 15Mej yuav kwvtij zej zog laj teb mas mej yuav ntaus nqe lawv le cov quas xyoo kws dhau xyoo Zoo Sab lug lawm, hab muag tau npaum le cov quas xyoo kws tseed sau tau qoob loos. 16Yog tseed tshuav ntau xyoo kuj nce nqe sab zog, yog tshuav tsawg xyoo lawm kuj nqeg nqe, vem nwg muag lawv le cov naj xyoo kws sau tau qoob loos. 17Ib leeg tsw xob ntxo ib leeg. Mej yuav tsum paub ntshai mej tug Vaajtswv, vem kuv yog Yawmsaub yog mej tug Vaajtswv.
18“ ‘Vem le nuav mej yuav ua lawv le kuv tej kaab ke hab tuav rawv kuv txuj kevcai hab ua lawv nraim, mej txhad le nyob tso sab quas lug huv tebchaws. 19Lub tebchaws yuav tuaj qoob loos mas mej yuav tau noj tsau npo hab nyob tso sab plhuav. 20Yog mej has tas, “Yog tsw pub peb cog hab sau qoob loos, tes xyoo kws xyaa peb yuav muab daabtsw lug noj?” 21Kuv yuav tso moov zoo rua mej rua xyoo kws rau mas lub tebchaws yuav muaj qoob loos txaus peb xyoos. 22Thaus mej cog qoob loos rua xyoo kws yim, mej tseed noj tej qoob laug, moog txug xyoo kws cuaj thaus mej tau qoob loos tshab lug mej tseed noj tej qoob laug. 23Mej muab tej teb muag tuag tsw tau vem tej aav hov yog kuv le, mej yog qhua tuaj qev nyob xwb. 24Thoob plhawv huv lub tebchaws kws mej nyob hov mej yuav pub kuas txhwv tau tej qub aav rov qaab.
25“ ‘Yog mej tej kwvtij leejtwg tsua pluag es nwg muab nwg thaaj aav ib qho muag mas nwg tej txheeb kwvtij yuav tsum tuaj txhwv tej kws nwg tau muab muag lawm. 26Yog leejtwg tsw muaj kwvtij txhwv tau rua nwg, tassws lug rua tom qaab nwg tsua nplua nuj muaj nyaj txag txaus txhwv tau, 27mas ca nwg suav saib muab daim aav muag tau pes tsawg xyoo hab xaam cov nyaj kws tswm nyog thim rov rua tug kws nwg tub muag rua lawm, mas nwg txhad moog nyob tau rua huv nwg thaaj aav ntawd. 28Yog nwg tsw muaj nyaj txaus txhwv tau mas thaaj aav hov yuav nyob huv tug kws yuav lawm txhais teg moog txug xyoo Zoo Sab kws thim txhua yaam rov qaab, mas nwg le muab tso rov rua tug qub tswv rua xyoo Zoo Sab, mas tug qub tswv txhad le rov nyob tau huv nwg thaaj aav.
29“ ‘Yog leejtwg muab lub tsev kws nyob huv lub moos kws muaj ntsaa loog muag, mas nwg yuav txhwv tau rua thaus tsw tau dhau ib xyoos. Nwg muaj feem txhwv tau rua thaus txwm nkaus xyoo. 30Yog txwm nkaus ib xyoos nwg tsw txhwv tes ca muab hlo lub tsev kws nyob huv lub moos kws muaj ntsaa loog hov ua tug kws yuav le tug moog ib tam dhau ib tam moog le, txug xyoo Zoo Sab los tsw txug muab thim lawm. 31Tassws tej tsev huv tej zej zog kws tsw muaj ntsaa loog mas yuav suav zoo ib yaam le tej laj teb, kws txhwv tau rov qaab hab yuav muab tso rov qaab rua xyoo Zoo Sab. 32Tassws cov Levi muaj feem txhwv tau tej tsev huv tej moos kws yog puab tug txhua lub swjhawm. 33Cov Levi tej tsev huv lub moos kws nwg muab muag mas puab yuav txhwv tau. Txug xyoo Zoo Sab tug kws yuav lub tsev hov yuav muab tso rov ua nwg tug, vem yog cov Levi tej tsev huv cov Levi tej moos yog puab teej puab tug huv cov Yixayee. 34Tassws tej moos hov le tshaav yug tsaj muag tsw tau vem tej ntawd yog cov Levi le tug ib txhab ib txhws.
35“ ‘Yog mej tej kwvtij leejtwg tsua pluag nrhav tsw tau noj mas mej ca le yug nwg, tassws nwg nrug mej nyob ib yaam le lwm haiv tuabneeg hab tej tuabneeg kws lug nrug mej nyob. 36Tsw xob yuav paaj nyag ntawm nwg hab tsw xob yuav tshaaj thawj, yuav tsum paub ntshai mej tug Vaajtswv sub mej tej kwvtij txhad le nrug taug mej nyob. 37Mej tsw xob txais nyaj rua nwg es xaam paaj nyag, lossws tsw xob muag mov noj yuav tshaaj thawj. 38Kuv yog Yawmsaub, yog mej tug Vaajtswv kws coj mej tawm huv Iyi tebchaws lug sub kuv txhad muab lub tebchaws Khana‑aa pub rua mej, kuv txhad ua tau mej tug Vaajtswv.
39“ ‘Yog mej tej kwvtij leejtwg kws nrug mej nyob tsua pluag es nwg muab nwg tug kheej muag rua mej, mas mej tsw xob kuas nwg ua num yaam le tug qhev. 40Ca nwg nrug mej nyob yaam le tej tub zug lossws yaam le tej tuabneeg kws lug nrug mej nyob. Ca nwg ua num rua mej txug xyoo Zoo Sab kws thim txhua yaam rov qaab xwb, 41mas nwg hab nwg tej mivnyuas ca le rov qaab moog cuag nwg kwv nwg tij rov moog nyob nwg tej laug qub txeeg qub teg. 42Tsua qhov puab kuj yog kuv cov qhev kws kuv coj tawm huv Iyi tebchaws lug, mas puab tsw xob muab puab muag ua qhev. 43Mej tsw xob quab yuam tswm txom puab. Mej yuav tsum fwm hab paub ntshai mej tug Vaajtswv. 44Tej tub qhe nkauj qhev kws mej muaj tau mas yuav yog mej yuav ntawm tej tebchaws kws nyob ib ncig mej. 45Mej kuj yuav tau ntawm lwm haiv tuabneeg kws nrug mej nyob hab yuav ntawm puab tej tuabneeg kws yug huv mej lub tebchaws mas puab yuav poob ua mej tug. 46Mej muab tej qhev hov ua ntawv kuas poob ua mej tub ki le qhev ua puab le tug moog ib txhws le kuj tau. Mej swv tau puab ua qhev tassws mej tsw xob quab yuam tswm txom mej cov kwvtij Yixayee.
47“ ‘Yog tas lwm haiv tuabneeg lossws lwm tug kws nrug mej nyob nplua nuj tuaj hab mej cov kwvtij kws nrug puab nyob tsua pluag es nwg muab nwg tug kheej muag rua lwm haiv tuabneeg lossws lwm tug kws nrug mej nyob lossws rua lwm haiv tuabneeg tej kwvtij, 48mas thaus kws nwg muab nwg tug kheej muag lawd nwg kuj muaj feem txhwv tau rov qaab. Nwg kwv nwg tij txhwv tau rov qaab, 49lossws nwg yawm laug nwg txwv ntxawm lossws ob tug le tub, lossws nwg tej kwvtij txheeb ze txhwv kuj tau, lossws yog nwg muaj tuaj nwg kuj txhwv tau nwg tug kheej. 50Nwg yuav nrug tug kws yuav nwg xaam saib xyoo kws nwg muag nwg tug kheej tshuav pes tsawg xyoo le txug xyoo Zoo Sab kws thim txhua yaam rov qaab. Tug nqe kws tso nwg kuas dim yuav suav lawv le cov quas xyoo hov, yuav xaam nqe lawv le nqe tub zug rua thaus nwg nrug tug tswv nyob. 51Yog tseed tshuav ntau xyoo nwg yuav tsum them rov qaab kuas txwm cov quas xyoo kws tseed tshuav hov muab xaam ua cov nqe kws txhwv nwg. 52Yog tshuav tsw muaj tsawg xyoo yuav txug xyoo Zoo Sab mas kuas tug kws muab nwg muag nrug tug kws yuav nwg xaam lawv le cov quas xyoo kws nwg tseed yuav ua num hov es them rov qaab ua nqe txhwv nwg. 53Ca nwg zoo le tug kws ua zug ib xyoos xaam ib xyoos nrug tug tswv nyob. Mej tsw xob pub tug tswv quab yuam tswm txom nwg. 54Yog nwg tsw txhwv lawv le kws has nuav los kuj muab nwg hab nwg tej mivnyuas tso kuas dim rua xyoo Zoo Sab kws thim txhua yaam rov qaab, 55vem cov Yixayee yog kuv le tub qhe, puab yog kuv cov tub qhe kws kuv coj tawm huv Iyi tebchaws lug. Kuv yog Yawmsaub, yog mej tug Vaajtswv.’ ”