25

Thŭn Tal Tơjuh (Thŭn Saƀat)

(Juăt 15:1-11)

1Yahweh pơhiăp hăng Môseh ƀơi čư̆ Sinai, 2“Pơhiăp bĕ hăng ƀing Israel hăng laĭ kơ ƀing gơñu, ‘Tơdang ƀing gih mŭt amăng anih lŏn Kâo brơi kơ ƀing gih, ƀing gih khŏm pơpŭ bĕ kơ Yahweh hăng brơi anih lŏn anŭn pơdơi tui tơlơi juăt pơkă laih kơ hrơi saƀat. 3Tơjŭ pla bĕ amăng năm thŭn ƀơi đang hơma gih laih anŭn amăng năm thŭn răk wai bĕ khul đang boh kơƀâo gih hăng pơƀut glaĭ bĕ khul boh čroh mơ̆ng đang boh pơdai mơ̆ng hơma. 4Samơ̆ amăng thŭn tal tơjuh, anih lŏn khŏm hơmâo sa thŭn saƀat kơ tơlơi pơdơi, jing thŭn saƀat kơ Yahweh yơh. Anăm tơjŭ pla amăng khul đang hơma gih kŏn dưi răk wai lơi khul đang boh kơƀâo gih. 5Anăm yuă ôh khul pơdai čă đĭ ñu pô ƀôdah pĕ khul boh kơƀâo mơ̆ng phŭn hrĕ boh kơƀâo ƀing gih ƀu yuă pơkra anŭn. Anih lŏn khŏm hơmâo sa thŭn kơ tơlơi pơdơi. 6Hơget gơnam čă rai amăng thŭn saƀat či jing hĭ gơnam ƀơ̆ng kơ ƀing gih, anŭn jing kơ gih pô, kơ ƀing ding kơna đah rơkơi gih, kơ ƀing ding kơna đah kơmơi gih, kơ ƀing mă bruă apăh laih anŭn kơ mơnuih hơdip jăng jai hrŏm hăng gih, 7ăt kơ tơpul hlô rong gih wơ̆t kơ khul hlô mơnơ̆ng glai mơ̆n. Hơget añăm tăm tơnah pơtơbiă rai či dưi ƀơ̆ng yơh.

Thŭn Rŭ̱ Pơdơ̆ng Glaĭ (Thŭn Jubili)

8“ ‘Yap bĕ tơjuh thŭn saƀat amăng khul thŭn, tơjuh wơ̆t tơjuh thŭn, tui anŭn tơjuh thŭn saƀat amăng khul thŭn jing abih bang pă̱pluh-duapăn thŭn. 9Giŏng anŭn, brơi ayŭp bĕ tơdiăp amăng djŏp anih ƀơi hrơi tal pluh amăng blan tal tơjuh, ƀơi Hrơi Pơkra Tơlơi Pap Brơi; ƀing gih ayŭp bĕ tơdiăp amăng djŏp anih lŏn gih. 10Pơrơgoh bĕ thŭn tal rơmapluh hăng pơhaih bĕ tơlơi rơngai amăng djŏp anih lŏn kơ abih bang mơnuih dŏ amăng čar gih. Anŭn či jing sa tơlơi rŭ̱ pơdơ̆ng glaĭ kơ ƀing gih yơh; rĭm čô amăng ƀing gih či mă glaĭ kŏng ngăn kơ ñu pô, jing kŏng ngăn ñu hơmâo sĭ hĭ laih, laih anŭn hlơi pô sĭ hĭ ñu pô jing hlŭn, ñu či wơ̆t glaĭ rơngai pơ sang anŏ ñu pô yơh. 11Thŭn tal rơmapluh yơh či jing sa tơlơi rŭ̱ pơdơ̆ng glaĭ kơ ƀing gih; anăm tơjŭ pla ôh kŏn pĕ hơpuă lơi hơget gơnam tăm čă đĭ mă pô ƀôdah pĕ mơ̆ng khul phŭn hrĕ boh kơƀâo ƀu răk wai ôh. 12Yuakơ anŭn jing sa tơlơi rŭ̱ pơdơ̆ng glaĭ laih anŭn či jing hĭ rơgoh hiam kơ ƀing gih yơh; ƀơ̆ng bĕ kơnơ̆ng hơget gơnam mă rai tơpă mơ̆ng khul đang hơma gih.
13“ ‘Amăng Thŭn Rŭ̱ Pơdơ̆ng Glaĭ anai, rĭm čô khŏm mă glaĭ kŏng ngăn jing gơnam ñu hơmâo sĭ laih kơ pô blơi gơnam anŭn.
14“ ‘Tơdah ƀing gih sĭ hĭ lŏn kơ pô re̱ng gah gih ƀôdah blơi mă mơ̆ng gơ̆, anăm yua mă tơdruă ôh. 15Ƀing gih či blơi mơ̆ng pô re̱ng gah gih yap ƀơi khul thŭn yuakơ Thŭn Rŭ̱ Pơdơ̆ng Glaĭ yơh. Laih anŭn ñu či sĭ kơ ƀing gih ăt yap ƀơi khul thŭn anih lŏn či dưi pơtơbiă rai khul boh čroh mơ̆ng đang boh pơdai mơ̆ng hơma mơ̆n. 16Tơdah dŏ hơmâo lu thŭn, ƀing gih či yap đĭ nua ñu, laih anŭn tơdah khul thŭn kơnơ̆ng dŏ ƀiă, ƀing gih ăt či yap trŭn mơ̆ng nua ñu mơ̆n, yuakơ ñu sĭ kơ ƀing gih jing tui hăng khul mrô bơyan pĕ hơpuă. 17Anăm yua mă tơdruă ôh; samơ̆ huĭ pơpŭ bĕ kơ Ơi Adai gih. Kâo yơh jing Yahweh Ơi Adai gih.
18“ ‘Ngă tui bĕ khul tơlơi phiăn Kâo laih anŭn răng pơñen tui gưt bĕ khul tơlơi juăt Kâo, tui anŭn ƀing gih či dưi hơdip rơnŭk rơnua amăng anih lŏn anŭn. 19Tui anŭn, anih lŏn či pơtơbiă rai boh čroh boh pơdai, laih anŭn ƀing gih či ƀơ̆ng trơi hăng hơdip rơnŭk rơnua yơh. 20Năng ai ƀing gih či tơña, “Hơget gơnam ƀing ta či ƀơ̆ng amăng thŭn tal tơjuh tơdah ƀing ta ƀu tơjŭ pla ƀôdah ƀu hơpuă ôh gơnam tăm ta lĕ?” 21Kâo či pha brơi kơ ƀing gih tơlơi mơyŭn hiam amăng thŭn tal năm, tui anŭn kơnơ̆ng amăng thŭn anai, anih lŏn či pơtơbiă rai rơbeh djŏp kơ klâo thŭn yơh. 22Tơdang ƀing gih pla amăng thŭn tal sapăn, ƀing gih či ƀơ̆ng huă mơ̆ng gơnam tăm hơđăp laih anŭn ăt či ƀơ̆ng huă mơ̆ng anŭn truh kơ bơyan hơpuă amăng thŭn tal duapăn truh mơ̆n.

Tơlơi Rŭ̱ Pơdơ̆ng Đĭ Kŏng Ngăn

23“ ‘Anih lŏn ƀu dưi sĭ hĭ hlŏng lar ôh, yuakơ anih lŏn anai jing gơnam Kâo, laih anŭn ƀing gih kơnơ̆ng hrup hăng ƀing tuai jing ƀing Kâo brơi dŏ jăng jai kiăng kơ yua đôč. 24Amăng abih anih lŏn ƀing gih yap jing kŏng ngăn anŭn, ƀing gih khŏm pŏk brơi bĕ hơdră kơ tơlơi song mă glaĭ anih lŏn anŭn.
25“ ‘Tơdah sa čô amăng ƀing ayŏng adơi Israel gih jing pô ƀun rin sĭ hĭ kŏng ngăn ñu kơ arăng, pô kơnung djuai jĕ hloh yơh či rai song mă gơnam pô rin anŭn hơmâo sĭ laih. 26Tơdah sa čô mơnuih ƀu hơmâo hlơi pô ôh kiăng kơ song glaĭ brơi kơ gơ̆, samơ̆ ñu pô yơh či hơmâo tơlơi đĭ kơyar kiăng kơ song glaĭ, 27ñu či yap nua mơ̆ng khul thŭn ñu hơmâo sĭ laih hăng kla glaĭ kơ pô hơmâo blơi laih khul thŭn gơ̆ aka yua ôh anŭn, tui anŭn ñu dưi hơmâo glaĭ kŏng ngăn ñu pô yơh. 28Samơ̆ tơdah ñu ƀu hơmâo gơnam kiăng kơ kla glaĭ kơ pô blơi anŭn ôh, gơnam ñu hơmâo sĭ laih či dŏ amăng kŏng ngăn pô blơi anŭn hlŏng truh kơ Thŭn Rŭ̱ Pơdơ̆ng Glaĭ yơh. Kŏng ngăn anŭn či dưi brơi glaĭ amăng Thŭn Rŭ̱ Pơdơ̆ng Glaĭ, tui anŭn ñu dưi hơmâo glaĭ kŏng ngăn ñu pô yơh.
29“ ‘Tơdah sa čô sĭ hĭ laih sa boh sang amăng gah lăm pơnăng plei, ñu hơmâo tơlơi dưi song glaĭ tơdơi kơ hrơi ñu sĭ anŭn amăng hlo̱m sa thŭn. Tơdang amăng thŭn anŭn yơh ñu dưi song glaĭ sang anŭn. 30Tơdah ñu ƀu song glaĭ ôh sang anŭn hlâo kơ sa thŭn hlo̱m rơgao hĭ, sang amăng pơnăng plei anŭn či lŏm kơ pô blơi laih anŭn kơ kơnung djuai pô anŭn hlŏng lar yơh. Ñu ƀu či dưi brơi glaĭ ôh amăng Thŭn Rŭ̱ Pơdơ̆ng Glaĭ. 31Samơ̆ khul sang amăng khul plei ƀu hơmâo ôh pơnăng plei jum dar, ƀing gih khŏm yap hrup hăng khul đang hơma yơh. Pô sang či dưi song glaĭ yơh ƀơi mông pă tŭ mơ̆n; samơ̆ tơdah ñu ƀu dưi ôh, pô blơi khŏm brơi glaĭ kơ pô ñu amăng Thŭn Rŭ̱ Pơdơ̆ng Glaĭ yơh.
32“ ‘Kơđai glaĭ, ƀing Lêwi dưi song glaĭ nanao khul pưk sang gơñu amăng khul plei ƀing Lêwi jing anih lŏm kơ ƀing gơñu. 33Tui anŭn, khul kŏng ngăn lŏm kơ ƀing Lêwi či dưi song glaĭ, anŭn jing sa boh sang sĭ hĭ laih amăng plei pă ƀing gơñu hơmâo yơh; samơ̆ tơdah ƀing gơñu ƀu dưi song glaĭ ôh, pô blơi khŏm brơi glaĭ amăng Thŭn Rŭ̱ Pơdơ̆ng Glaĭ yuakơ khul pưk sang amăng khul plei ƀing Lêwi jing kŏng ngăn gơñu amăng ƀing Israel yơh. 34Samơ̆ anih đang rơ̆k lŏm kơ khul plei gơñu, ƀing gơñu ƀu dưi sĭ hĭ ôh; anŭn jing kŏng ngăn gơñu hlŏng lar yơh.

Khul Tơlơi Brơi Čan Kơ Ƀing Ƀun Rin

35“ ‘Tơdah sa čô pô ayŏng adơi gih jing pô ƀun rin laih anŭn ƀu dưi čem rong ñu pô ôh amăng plei pla gih, djru bĕ gơ̆ hrup hăng ƀing gih djru kơ sa čô tuai ƀôdah kơ sa čô dŏ jưh jăng jai, tui anŭn yơh gơ̆ dưi hơdip tŏ tui hrŏm hăng ƀing gih. 36Anăm mă tŭ kơmlai hơget ôh mơ̆ng gơ̆, samơ̆ huĭ pơpŭ bĕ kơ Ơi Adai gih, tui anŭn pô ayŏng adơi gih dưi tŏ tui hơdip hrŏm hăng ƀing gih yơh. 37Tơdah ƀing gih djru kơ pô ayŏng adơi gih, anăm brơi ôh gơ̆ čan prăk hăng tơlơi mă kơmlai ƀôdah sĭ gơnam ƀơ̆ng kơ gơ̆ amăng tơlơi tŭ yua. 38Kâo yơh jing Yahweh Ơi Adai gih, jing Pô ba ƀing gih tơbiă mơ̆ng čar Êjip kiăng kơ brơi anih lŏn Kanaan laih anŭn kiăng kơ jing Ơi Adai gih.

Khul Tơlơi Pơrơngai Ƀing Ding Kơna

39“ ‘Tơdah sa čô amăng ƀing ayŏng adơi Israel gih jing hĭ ƀun rin tŏng krah ƀing gih hăng sĭ hĭ ñu pô kơ ƀing gih, anăm brơi gơ̆ mă bruă hrup hăng sa čô hlŭn ôh. 40Ƀing gih khŏm lăng kơ gơ̆ hrup hăng pô mă bruă apăh ƀôdah hrup hăng pô dŏ jưh hrŏm hăng ƀing gih; ñu či mă bruă kơ ƀing gih kơnơ̆ng tơl Thŭn Rŭ̱ Pơdơ̆ng Glaĭ. 41Giŏng anŭn, ñu laih anŭn ƀing ană bă ñu či rơngai yơh, laih anŭn ñu či wơ̆t glaĭ pơ kơnung djuai ñu pô laih anŭn pơ kŏng ngăn ƀing ơi adon ñu hlâo adih yơh. 42Ƀing Israel jing ƀing ding kơna Kâo, jing ƀing Kâo hơmâo ba tơbiă laih mơ̆ng čar Êjip, tui anŭn ƀing gih ƀu dưi sĭ hĭ ƀing gơñu hrup hăng ƀing hlŭn ôh. 43Anăm kơtư̆ juă ƀing gơ̆ ôh, samơ̆ huĭ pơpŭ bĕ kơ Ơi Adai gih.
44“ ‘Ƀing hlŭn đah rơkơi đah kơmơi gih khŏm jing ƀing rai mơ̆ng ƀing kơnung djuai pơkŏn jum dar ƀing gih; mơ̆ng ƀing gơñu yơh ƀing gih dưi blơi ƀing hlŭn. 45Ƀing gih ăt dưi blơi mă ƀing dŏ jưh jăng jai hơdip hrŏm hăng ƀing gih laih anŭn ƀing mơnuih amăng ƀing kơnung djuai gơñu hơmâo tơkeng rai amăng lŏn čar gih, laih anŭn ƀing gơñu či jing muk dram kơ ƀing gih yơh. 46Ƀing gih dưi brơi ƀing gơñu kơ ƀing ană bă gih hrup hăng kŏng ngăn hăng dưi pơjing ƀing gơñu jing hlŭn amăng abih tơlơi hơdip gơñu, samơ̆ ƀing gih ƀu dưi kơtư̆ juă ƀing ayŏng adơi Israel gih ôh.
47“ ‘Tơdah sa čô tuai ƀôdah sa čô dŏ jưh jăng jai hrŏm hăng ƀing gih jing hĭ pơdrŏng laih anŭn sa čô amăng ƀing ayŏng adơi gih jing ƀun rin hăng sĭ hĭ ñu pô kơ tuai anŭn ƀôdah kơ sa čô amăng kơnung djuai tuai anŭn, 48ñu ăt hơmâo tơlơi dưi song glaĭ mơ̆n tơdơi kơ ñu sĭ hĭ ñu pô laih. 49Sa čô met wa ñu, sa čô ayŏng adơi ñu ƀôdah sa čô amăng drah kơtăk kơnung djuai ñu yơh dưi song glaĭ ñu. Tơdah ñu dưi đĭ kơyar, ñu dưi song glaĭ ñu pô yơh. 50Ñu hăng pô blơi ñu či yap mơ̆ng thŭn ñu sĭ hĭ ñu pô truh kơ Thŭn Rŭ̱ Pơdơ̆ng Glaĭ. Nua kơ tơlơi rơngai ñu či tui hăng nua apăh kơ sa čô mơnuih mă bruă kơ abih khul thŭn anŭn yơh. 51Tơdah ăt dŏ lu thŭn dơ̆ng mơ̆n, ñu khŏm kla kơ tơlơi song glaĭ ñu anŭn tui hăng khul thŭn dŏ glaĭ hlŏng truh kơ Thŭn Rŭ̱ Pơdơ̆ng Glaĭ yơh. 52Tơdah kơnơ̆ng hơmâo ƀiă thŭn dŏ glaĭ truh pơ Thŭn Rŭ̱ Pơdơ̆ng Glaĭ, ñu ăt kla tui hăng thŭn anŭn mơ̆n. 53Pô ñu khŏm lăng kơ gơ̆ hrup hăng sa čô mă bruă apăh rĭm thŭn; ƀing gih khŏm kơsem lăng bĕ tơlơi anai, huĭdah pô ñu kơtư̆ juă hĭ gơ̆. 54Tơdah arăng ƀu song mă ñu amăng khul jơlan anai ôh, ñu laih anŭn ƀing ană bă ñu či dưi rơngai yơh amăng Thŭn Rŭ̱ Pơdơ̆ng Glaĭ, 55yuakơ ƀing Israel lŏm kơ Kâo hrup hăng ƀing ding kơna. Ƀing gơñu jing ƀing ding kơna Kâo, jing ƀing Kâo hơmâo ba tơbiă laih mơ̆ng čar Êjip. Kâo yơh jing Yahweh Ơi Adai gih.