9

A̱rôn Pơyơr Khul Gơnam Ngă Yang

1Ƀơi hrơi tal sapăn Môseh iâu rai A̱rôn hăng ƀing ană đah rơkơi ñu laih anŭn ƀing kŏng tha Israel. 2Ñu laĭ kơ A̱rôn, “Mă rai bĕ sa drơi rơmô tơno ană kơ gơnam pơyơr yuakơ tơlơi soh djơ̆ ih laih anŭn sa drơi triu tơno kơ gơnam pơyơr čuh ih, abih dua ƀu hơmâo rơnam rơka ôh, laih anŭn pơyơr bĕ ƀơi anăp Yahweh. 3Giŏng anŭn, laĭ bĕ kơ ƀing Israel tui anai: Mă rai bĕ sa drơi bơbe tơno kơ gơnam pơyơr yuakơ tơlơi soh djơ̆; sa drơi ană rơmô laih anŭn sa drơi ană triu, abih dua drơi anai jing tha sa thŭn laih anŭn ƀu hơmâo rơnam rơka ôh jing sa gơnam pơyơr čuh. 4Ba rai bĕ sa drơi rơmô hăng sa drơi triu tơno kơ gơnam pơyơr tơlơi pơgop pơlir. Abih bang gơnam pơyơr anai kiăng kơ ngă yang ƀơi anăp Yahweh, hrŏm hăng sa gơnam pơyơr pơdai lŭk hăng ia rơmuă mơ̆n. Yuakơ hrơi anai Yahweh či pơƀuh rai kơ ƀing gih.”
5Ƀing gơñu mă hơdôm khul tơlơi Môseh hơmâo pơtă laih ba nao ƀơi anăp Sang Khăn Pơjơnum, laih anŭn abih bang ană plei rai jĕ hăng dŏ dơ̆ng ƀơi anăp Yahweh. 6Giŏng anŭn, Môseh laĭ, “Anai jing tơlơi Yahweh hơmâo pơđar laih ƀing gih kiăng kơ ngă, tui anŭn tơlơi ang yang Yahweh či pơƀuh rai kơ ƀing gih yơh.”
7Môseh laĭ kơ A̱rôn, “Rai bĕ ƀơi kơnưl hăng pơyơr gơnam pơyơr yuakơ tơlơi soh djơ̆ ih laih anŭn gơnam pơyơr čuh ih kiăng kơ pơkra tơlơi pap brơi kơ ih pô laih anŭn kơ ƀing ană plei; pơyơr đĭ bĕ gơnam pơyơr anŭn jing kơ ƀing ană plei laih anŭn pơkra bĕ tơlơi pap brơi kơ ƀing gơñu, kar hăng Yahweh hơmâo pơtă laih.”
8Tui anŭn, A̱rôn nao ƀơi kơnưl laih anŭn pơdjai hĭ sa drơi ană rơmô jing sa gơnam pơyơr yuakơ tơlơi soh djơ̆ kơ ñu pô. 9Ƀing ană đah rơkơi ñu ba rai drah kơ ñu, laih anŭn ñu añrŭ čơđe̱ng tơngan ñu amăng drah hăng pik ƀơi khul tơki ƀơi kơnưl anŭn; drah dŏ glaĭ ñu tuh tơbiă ƀơi jơ̆ng atur kơnưl. 10Ƀơi kơnưl ñu čuh rơmuă, khul boh ƀlĕh laih anŭn añăm rơmuă go̱m hơtai boh mơ̆ng gơnam pơyơr yuakơ tơlơi soh djơ̆, tui hăng Yahweh hơmâo pơtă laih kơ Môseh; 11čơđeh añăm laih anŭn klĭ hlô pơyơr anŭn, ñu čuh hĭ gah rơngiao kơ anih jưh.
12Giŏng anŭn, ñu pơdjai gơnam pơyơr čuh. Ƀing ană đah rơkơi ñu ba nao drah kơ ñu, laih anŭn ñu añăh drah anŭn ƀơi kơnưl. 13Ƀing gơñu ba nao kơ gơ̆ rĭm črăn añăm wơ̆t hăng akŏ hlô anŭn, tui anŭn ñu či čuh hĭ gơnam anŭn ƀơi kơnưl yơh. 14Ñu rao khul črăn gah lăm laih anŭn khul tơkai hăng čuh hĭ gơñu ƀơi gah ngŏ kơ gơnam pơyơr čuh ƀơi kơnưl.
15Giŏng anŭn, A̱rôn ba rai gơnam pơyơr jing gơnam kơ ƀing ană plei. Ñu mă bơbe tơno anŭn kơ gơnam pơyơr yuakơ tơlơi soh djơ̆ jing kơ ƀing ană plei, pơdjai hĭ hlô anŭn hăng pơyơr jing sa gơnam pơyơr yuakơ tơlơi soh djơ̆ kar hăng ñu ngă laih kơ ană rơmô anŭn.
16Ñu ba rai gơnam pơyơr čuh hăng pơyơr gơnam anai tui hăng hơdră tơlơi phiăn. 17Ñu ăt ba rai gơnam pơyơr pơdai, mă sa kơpŏt tơngan gơnam anŭn laih anŭn čuh hĭ ƀơi kơnưl tơdơi kơ gơnam pơyơr čuh mơguah.
18Ñu pơdjai hĭ rơmô tơno laih anŭn triu tơno anŭn jing gơnam pơyơr kơ tơlơi pơgop pơlir kơ ƀing ană plei. Ƀing ană đah rơkơi ñu ba nao kơ ñu drah hlô anŭn, laih anŭn ñu añăh ƀơi kơnưl amăng jum dar bơnăh. 19Samơ̆ khul črăn rơmuă rơmô hăng triu anŭn, jing rơmuă aku, rơmuă go̱m khul črăn gah lăm, khul boh ƀlĕh laih anŭn añăm rơmuă go̱m ƀơi hơtai boh, 20ƀing gơñu pioh khul črăn anai ƀơi gah ngŏ khul tơda, giŏng anŭn A̱rôn čuh rơmuă anŭn ƀơi kơnưl. 21A̱rôn pŭ̱ đĭ khul čơđeh tơda anŭn wơ̆t hăng pha tơkai gah hơnuă ƀơi anăp Yahweh jing sa gơnam pơyơr pŭ̱ đĭ, tui hăng Môseh hơmâo pơtă laih.
22Giŏng anŭn, A̱rôn yơr đĭ tơngan ñu anăp nao pơ gah ană plei hăng bơni hiam kơ ƀing gơñu. Giŏng kơ ñu ngă yang gơnam pơyơr yuakơ tơlơi soh djơ̆ anŭn, jing gơnam pơyơr čuh laih anŭn gơnam pơyơr tơlơi pơgop pơlir, ñu yak trŭn.
23Giŏng anŭn, Môseh hăng A̱rôn mŭt nao pơ Sang Khăn Pơjơnum. Tơdang ƀing gơñu tơbiă rai, ƀing gơñu bơni hiam kơ ană plei; laih anŭn tơlơi ang yang Yahweh pơƀuh rai kơ abih bang ană plei. 24Apui tơbiă rai mơ̆ng anăp Yahweh hăng čuh gơnam pơyơr čuh wơ̆t hăng khul črăn rơmuă ƀơi kơnưl. Tơdang abih bang mơnuih ƀuh tơlơi anŭn, ƀing gơñu ur dreo mơak mơai laih anŭn bon akŭp ƀô̆ mơta ƀơi tơnah.