1

Hauxeya tug quaspuj hab cov mivnyuas

1Ntawm nuav yog Yawmsaub tej lug kws has tuaj rua Hauxeya kws yog Npe‑awli tug tub, yog ncua swjhawm kws Uxiya, Yauthaa, Aha hab Hexekhiya ua vaajntxwv kaav Yuta, hab ncua swjhawm kws Yelaunpau‑aa kws yog Yau‑as tug tub ua vaajntxwv kaav Yixayee.
2Thawj zag kws Yawmsaub kuas Hauxeya has nwg tej lug, mas Yawmsaub has rua Hauxeya tas, “Ca le moog, moog yuav ib tug quaspuj kws nyam deev hluas nraug hab yug tej mivnyuas hluas nraug, tsua qhov lub tebchaws nuav deev hluas nraug luj heev yog qhov kws tso Yawmsaub tseg.” 3Nwg txawm moog yuav Kaumaw kws yog Ntila‑i tug ntxhais lug ua quaspuj. Kaumaw txhad xeeb mivnyuas hab yug tau ib tug tub rua nwg.
4Yawmsaub txawm has rua Hauxeya tas, “Ca le tis tug tub lub npe hu ua Yile‑ee, tsua qhov tshuav tsw ntev kuv yuav teem txem rua Yehu caaj ceg vem yog tim tej ntshaav kws lug ntawm lub moos Yile‑ee, hab kuv ua rua Yixayee tebchaws tej vaajntxwv tu noob nrho. 5Nub ntawd kuv yuav luv Yixayee raab neev rua huv lub haav Yile‑ee.”
6Kaumaw rov xeeb dua mivnyuas mas yug tau ib tug ntxhais. Yawmsaub has rua Hauxeya tas, “Ca le tis tug mivntxhais hov lub npe hu ua Lauluhama, tsua qhov kuv yuav tsw khuvleej Yixayee caaj ceg dua le lawm, kuv yuav tsw zaam puab lub txem hlo le lawm. 7Tassws kuv yuav khuvleej Yuta caaj ceg, hab kuv kws yog Yawmsaub, kws yog puab tug Vaajtswv, kuv tug kheej yuav tso puab dim. Kuv yuav tsw swv neev tsw swv ntaaj, tsw swv kev ua rog, tsw swv neeg lossws tub rog caij neeg cawm puab dim.”
8Thaus Lauluhama tseg mig lawd, Kaumaw rov xeeb dua mivnyuas hab yug tau ib tug tub. 9Mas Yawmsaub has tas, “Ca le tis tug tub hov lub npe hu ua Lau‑ami, tsua qhov mej tsw yog kuv haiv tuabneeg hab kuv tsw yog mej tug Vaajtswv lawm.
10“Txawm le caag los cov Yixayee yuav coob yaam nkaus le tej xuab zeb ntawm ntug havtxwv kws luj tsw taag suav tsw txheeb. Huv lub chaw kws txeev has rua puab tas, ‘Mej tsw yog kuv haiv tuabneeg,’ kuj yuav rov has rua puab tas, ‘Mej yog Vaajtswv kws muaj txujsa nyob cov tub.’ 11Cov Yuta hab cov Yixayee yuav rov sws sau ua ke, hab puab yuav tsaa ib tug ua puab tug thawj, mas puab yuav ua ke tawm huv lub tebchaws hov, tsua qhov Yile‑ee lub caij lub nyoog yuav tseem ceeb heev.”