15

Năm Mpăn

1Ta lôch dŭt ăp năm khân may mra ăn nau mpăn (kon me) 2Jêh ri aơ jêng trong ăn mpăn: ăp nơm tơm rnon mra ăn mpăn moh păng ăn jêh ma nơm chiau meng păng, oh nâu păng, yorlah bu mbơh jêh nau Yêhôva ăn mpăn. 3May dơn lah rnon ma bu năch; ƀiălah moh mpa jêng ndơ may gŭ jêh ndrel ma oh nâu may, may mra ăn mpăn hom. 4Ƀiălah mâu mra geh ôh nau trơi o ta nklang khân may yor Yêhôva mra mŏt ton nau ueh uĭn ma khân may tâm n'gor Yêhôva Brah Ndu khân may ăn ma khân may sŏk pha jêng drăp ndơn, 5Kanŏng tơ lah khân may mra tông bâr Yêhôva Brah Ndu khân may, dôl njrăng gay ƀư tĭng ndô̆ lĕ rngôch nau ntăm aơ gâp ntăm ma khân may nar aơ. 6Yorlah Yêhôva Brah Ndu khân may mra mŏt ton nau ueh uĭn ma khân may, tĭng nâm nau păng ton jêh, jêh ri khân may mra ăn ma âk ndŭl mpôl bunuyh chan, ƀiălah khân may mâu mra chan ndơ bu ôh; jêh ri khân may mra jêng kôranh chiă uănh ma âk ndŭl mpôl bunuyh, ƀiălah khân păng mâu mra jêng kôranh chiă uănh khân may ôh.
7Tơ lah geh ta nklang khân may du huê bunuyh o ach, du huê tâm phung oh nâu khân may tâm ƀon khân may tâm n'gor Yêhôva Brah Ndu khân may ăn ma khân may, lơi ƀư dăng nuih n'hâm mâu lah kuêt mbăt ti ma oh nâu khân may o ach ôh, 8ƀiălah ăn khân may ling ti ma khân păng, jêh ri ăn păng chan ăn rĭng ndơ pưt kƀah, moh ndơ păng ŭch. 9Njrăng hom klach lah geh nau mĭn mhĭk tâm nuih n'hâm khân may jêh ri khân may lah, 'Năm tal pơh, năm ăn mpăn dăch jêh, 'jêh ri khân may uănh ma măt mhĭk ma oh nâu khân may o ach jêh ri khân may mâu ăn du mlâm mpa ma păng ôh, jêh ri khân păng nter ma Yêhôva phong khân may jêh ri nau nây jêng nau tih khân may. 10Ăn khân may ăn ma khân ôbăl ma nau nơih, jêh ri khân may mâu mra geh nuih n'hâm jâk ôh dôl ăn ma ôbăl; yorlah yor nau nây Yêhôva Brah Ndu khân may mra mŏt ton nau ueh uĭn ma khân may tâm lĕ rngôch kan jêh ri tâm lĕ rngôch nau khân may ƀư. 11Yorlah mra geh mro phung o ach tâm n'gor; yor nây gâp ntăm ma khân may, ăn khân may ling ăn toyh ti khân may ma oh nâu khân may, ma nơm pưt mpa jêh ri ma nơm o ach tâm n'gor.

Nau Vay Dŏng Dĭk

12Tơ lah du huê tâm phung oh nâu khân may jêng du huê bu klâu mâu lah bu ur Hêbrơ, bu ŭch tăch jêh păng ma khân may, păng mra pah kan ma khân may prau năm, jêh ri năm tal pơh khân may mra ăn ôbăl jêng mpăn kon me ăn ôbăl sĭt. 13Jêh ri tơ lah khân may ăn ôbăl mpăn jêng kon me, khân may mâu dơi ăn ôbăl sĭt ti hŏng ôh; 14khân may mra ăn mpa ma ôbăl ma nau lŏng, biăp may, ba tă bơh ntŭk may blên, dak play kriăk ƀâu tă bơh ntŭk may iet; tĭng nâm Yêhôva Brah Ndu khân may ăn nau ueh uĭn jêh ma khân may, khân may mra ăn ma ôbăl. 15Ăn khân may kah gĭt nau khân may jêng jêh dĭk tâm n'gor Êjipt, jêh ri Yêhôva Brah Ndu khân may tâm chuai jêh khân may; yor nây nar aơ gâp ntăm ma khân may nau aơ. 16Ƀiălah tơ lah ôbăl lah ma khân may, 'Gâp mâu mra luh du bơh ngih may ôh; yor păng rŏng ma may jêh ri bunuyh tâm ngih may, yor ôbăl geh nau ueh gŭ ndrel ma may, 17pô ri ăn may sŏk du mlâm nsôch, jêh ri chuh tôr mbŏm tôr ta mpông bloh, jêh ri ôbăl mra jêng dĭk may n'ho ro. May mra ƀư tâm ban lĕ ma dĭk bu ur may. 18Mâu mra jêng nau jêr ôh ma may tơ lah may ăn ôbăl mpăn jêng kon me, yorlah ôbăl pah kan jêh ma may prau năm, kan nây khư bar tơ̆ rlau lơn ma kan du huê n'hat na nkhôm. Pô ri Yêhôva Brah Ndu khân may mra mŏt ton nau ueh uĭn ma khân may tâm lĕ rngôch kan khân may ƀư.

Nau Prăp Mpô Mpa Deh Kon Bôk Rah

19Ăn khân may prăp an ma Yêhôva Brah Ndu khân may lĕ rngôch kon nkuăng deh bôk rah tâm ndrôk jêh ri biăp khân may. Lơi dŏng tâm kan ôh ndrôk khân may deh bôk rah, mâu lah kreh rsau biăp khân may deh bôk rah. 20Khân may mra sa păng ăp năm, khân may jêh ri bunuyh tâm ngih khân may, ta năp Yêhôva Brah Ndu khân may tâm ntŭk păng mra săch. 21Ƀiălah tơ lah păng geh ntŭk mhĭk, tơ lah păng rvĕn, mâu lah chieh măt, mâu lah tơ lah păng geh nau mhĭk glăm êng, lơi dŏng păng ƀư brah ma Yêhôva Brah Ndu khân may ôh. 22Ăn khân may sa păng tâm ƀon khân may, mbu nâm ƀơ̆ nđâp nơm kloh dơi sa păng dadê, nâm bu ur sa nkrŏng jêh ri jun. 23Kanŏng lơi sa mham păng ôh; ăn khân may nkhŭt lơi mham păng ta neh nâm bu dak.