15

Năm giải trừ nợ nần

1Cuối mỗi bảy năm là thời kỳ giải trừ nợ nần. 2Các chủ nợ sẽ hủy bỏ mọi món nợ đã cho anh em đồng bào mình vay mượn, không được đòi nữa, vì thời kỳ giải nợ được công bố theo lệnh Chúa. 3Việc giải nợ này chỉ áp dụng giữa người Y-sơ-ra-ên với nhau, không áp dụng cho ngoại kiều. 4-6Tuy nhiên, nếu đồng bào vâng lời Chúa, tuân hành các luật lệ tôi truyền hôm nay, sẽ không có một người Y-sơ-ra-ên nào nghèo khổ. Vì Chúa sẽ ban phước lành dồi dào cho đồng bào trong đất hứa như Ngài đã nói. Y-sơ-ra-ên sẽ cho các nước khác vay chứ không cần vay mượn ai, sẽ cai trị các nước khác chứ không phải bị trị.
7,8Nhưng nếu trong lãnh thổ Y-sơ-ra-ên có người nghèo, đồng bào không được keo kiệt nhưng phải rộng lòng, cho họ mượn rộng rãi để họ thỏa mãn mọi nhu cầu. 9Phải cảnh giác, đừng để tư tưởng đê tiện xúi giục mình nghĩ rằng thời kỳ giải nợ sắp đến, rồi lờ anh em mình đi, không cho mượn gì cả. Nếu người nghèo kêu đến Chúa, đồng bào phải chịu tội. 10Phải sẵn lòng cho mượn, đừng vừa cho vừa thầm tiếc, như thế mới được Chúa ban phước lành, và mọi công việc của đồng bào mới được thịnh vượng. 11Thế nào trong nước cũng có người nghèo nên tôi mới bảo đồng bào phải rộng lòng cho mượn.

Phóng thích nô lệ

12Nếu đồng bào mua một người Hy-bá-lai khác - dù đàn ông hay đàn bà - làm nô lệ, đến năm thứ bảy, người ấy phải được phóng thích. 13Nhưng không được để người ấy ra đi với hai bàn tay trắng. 14Phải cho người ấy gia súc, dầu, rượu dồi dào tùy theo số lượng lợi tức Chúa đã cho đồng bào. 15Phải nhớ rằng đồng bào đã làm nô lệ trong nước Ai-cập và đã được Chúa giải cứu. Vì vậy tôi mới truyền cho đồng bào lệnh này. 16Trong trường hợp người nô lệ không muốn đi vì có lòng mến gia đình chủ, vì không khí hòa thuận, 17đồng bào là chủ, phải lấy một cái dùi, kê tai người ấy vào cửa mà xỏ, và như thế người ấy sẽ làm nô lệ trọn đời. Thể thức này cũng áp dụng cho nữ nô lệ.
18Trường hợp người nô lệ ra đi, đừng buồn tiếc. Vì trong sáu năm người ấy phục dịch, đồng bào chỉ tốn chừng phân nửa số tiền dùng để mướn một người làm công. Và như vậy, Chúa còn ban phước lành cho mọi công việc của đồng bào nữa.

Con thú sinh đầu lòng

19Trong bầy gia súc, phải dành riêng các con đực sinh đầu lòng ra cho Chúa. Đừng bắt bò đực sinh đầu lòng làm việc, cũng đừng cắt lông cừu đực đầu lòng. 20Nhưng đồng bào và gia đình mình sẽ ăn thịt các con vật ấy hàng năm tại Đền thờ, trước mặt Chúa. 21Nếu con vật sinh đầu lòng này bị què, mù, hoặc có tật nguyền gì khác, không được dâng nó cho Chúa; 22nhưng để nó ở nhà làm thịt mà ăn, cả người không tinh sạch cũng được ăn, như trường hợp người ta ăn thịt nai, thịt mang vậy. 23Tuy nhiên, phải nhớ không được ăn huyết, phải đổ huyết xuống đất như đổ nước.