15

Thŭn Bi Êngiê Nư

1“Ti knhal tuč grăp kjuh thŭn diih srăng bi êngiê nư. 2Leh anăn anei jing ênhă êlan bi êngiê nư: grăp čô pô nư srăng bi êngiê ya ñu brei leh kơ pô riêng gah ñu čan, ñu amâo srăng lŏ juă nư ôh kơ pô riêng gah ñu, ayŏng adei ñu, kyuadah arăng hưn leh klei Yêhôwa bi êngiê nư. 3Nư ih dưi juă nư kơ mnuih tue; ƀiădah ya mnơ̆ng jing dŏ diih dôk leh hŏng ayŏng adei diih, diih srăng bi êngiê hĕ. 4Ƀiădah amâo srăng mâo mnuih ƀun ƀin ôh ti krah diih, kyuadah Yêhôwa srăng hơêč hmưi klei jăk jĭn kơ diih hlăm ala čar Yêhôwa Aê Diê diih brei kơ diih mă bha jing ngăn dưn, 5knŏng tơdah diih srăng gưt asăp Yêhôwa Aê Diê diih, êjai răng čiăng ngă tui hlue jih jang klei mtă anei kâo mtă kơ diih hruê anei. 6Kyuadah Yêhôwa Aê Diê diih srăng hơêč hmưi klei jăk jĭn kơ diih tui si ñu ƀuăn leh, leh anăn diih srăng brei kơ lu găp djuê mnuih čan, ƀiădah diih amâo srăng čan dŏ arăng ôh; leh anăn diih srăng jing khua kiă kriê kơ lu găp djuê mnuih, ƀiădah diñu amâo srăng jing khua kiă kriê diih ôh.
7 Tơdah mâo ti krah diih sa čô mnuih ƀun ƀin, sa čô hlăm phung ayŏng adei diih hlăm ƀuôn diih hlăm čar Yêhôwa Aê Diê diih brei kơ diih, đăm bi khăng ai tiê amâodah kpăt kngan kơ ayŏng adei diih ƀun ƀin ôh, 8ƀiădah brei diih mblang kngan diih kơ gơ̆, leh anăn brei gơ̆ čan bi djăp mnơ̆ng gơ̆ kƀah, ya dŏ gơ̆ čiăng. 9Răng bĕ huĭdah mâo klei mĭn jhat hlăm ai tiê diih, leh anăn diih lač, ‘Thŭn tal kjuh, thŭn bi êngiê giăm leh’ leh anăn diih dlăng hŏng ală jhat kơ ayŏng adei diih ƀun ƀin, leh anăn diih amâo brei sa mnơ̆ng kơ gơ̆ ôh, leh anăn gơ̆ ur kơ Yêhôwa kčŭt kơ ih di leh anăn klei anăn jing klei soh diih. 10Brei diih brei kơ gơ̆ hŏng klei ênưih, leh anăn diih amâo srăng mâo ai tiê ktrŏ ôh êjai brei kơ gơ̆; kyuadah kyua klei anăn Yêhôwa Aê Diê diih srăng hơêč hmưi klei jăk jĭn kơ diih hlăm jih jang bruă leh anăn hlăm jih jang klei diih ngă. 11 Kyuadah srăng mâo nanao phung ƀun ƀin hlăm čar; kyuanăn kâo mtă kơ diih, ‘Brei diih mblang bi prŏng kngan diih kơ ayŏng adei diih, kơ pô kƀah mnơ̆ng leh anăn kơ pô ƀun ƀin hlăm ala čar.’ ”

Klei Bhiăn Yua Hlŭn

(KKbiă 21:1-11)

12 “Tơdah sa čô hlăm phung ayŏng adei diih, jing sa čô êkei amâodah mniê Hêbrơ, čhĭ leh gơ̆ pô kơ diih, gơ̆ srăng mă bruă kơ diih năm thŭn, leh anăn thŭn tal kjuh diih srăng bi êngiê brei gơ̆ wĭt. 13Leh anăn tơdah diih bi êngiê sa čô hlŭn êkei, diih amâo dưi brei gơ̆ wĭt kngan êhŏng ôh; 14ih srăng brei mnơ̆ng kơ gơ̆ hŏng klei kmah biăp diih, mdiê mơ̆ng anôk diih juă, kpiê mơ̆ng anôk diih djiêt; tui si Yêhôwa Aê Diê diih brei klei jăk jĭn leh kơ diih, diih srăng brei kơ gơ̆. 15Brei diih hdơr kơ klei diih jing leh hlŭn hlăm čar Êjip, leh anăn Yêhôwa Aê Diê diih bi tui leh diih; kyuanăn hruê anei kâo mtă kơ diih klei anei. 16Ƀiădah tơdah gơ̆ lač kơ diih, ‘Kâo amâo srăng kbiă mơ̆ng sang diih ôh,’ kyua gơ̆ khăp kơ diih leh anăn mnuih hlăm sang diih, kyua gơ̆ mâo klei jăk dôk mbĭt hŏng diih, 17snăn brei diih mă sa ƀĕ hjei, leh anăn tlŏ knga gơ̆ dưh hŏng boh ƀăng bhă, leh anăn gơ̆ srăng jing hlŭn êkei diih nanao. Diih srăng ngă msĕ mơh kơ hlŭn mniê diih. 18Amâo srăng jing klei dleh ôh kơ diih tơdah diih bi êngiê gơ̆, kyuadah gơ̆ mă bruă kơ diih leh năm thŭn, bruă anăn năng dua bliư̆ lu hĭn kơ bruă sa čô dĭng buăl mưn. Snăn Yêhôwa Aê Diê diih srăng hơêč hmưi klei jăk jĭn kơ diih hlăm jih jang bruă diih ngă.”

Klei Pioh Brei Hlô Mnơ̆ng Mđai Tal Êlâo

19 “Brei diih pioh brei kơ Yêhôwa Aê Diê ih jih jang êđai knô mđai tal êlâo hlăm êmô leh anăn biăp diih. Đăm yua bruă ôh êđai êmô diih mđai tal êlâo, kăn kăp mlâo êđai biăp diih mđai tal êlâo rei. 20Diih srăng ƀơ̆ng gơ̆ grăp thŭn, diih leh anăn mnuih hlăm sang diih, ti anăp Yêhôwa Aê Diê diih hlăm anôk ñu srăng ruah. 21Ƀiădah tơdah gơ̆ mâo anôk jhat, tơdah gơ̆ êwiên amâodah bum ală, amâodah tơdah gơ̆ mâo klei jhat kjham mkăn, đăm ngă yang hŏng gơ̆ kơ Yêhôwa Aê Diê diih ôh. 22Brei diih ƀơ̆ng gơ̆ hlăm ƀuôn diih; hlei pô čhŏ wăt pô doh dưi ƀơ̆ng gơ̆ sơăi, msĕ si arăng ƀơ̆ng ktŏng leh anăn hlô rang knô. 23 Ƀiădah đăm ƀơ̆ng êrah gơ̆ ôh; brei diih tuh hĕ êrah gơ̆ ti lăn msĕ si êa.”