16

Pe Ntil Nau Nhêt Sông Tâm Nal Jêh

1Ăn khân may kah gĭt prăp khay Abip, jêh ri kah gĭt prăp Nau Găn ma Yêhôva Brah Ndu khân may; yorlah tâm khlay Abip yơh Yêhôva Brah Ndu khân may njŭn khân may luh jêh bơh n'gor Êjipt dôl măng. 2Ăn khân may nhhơr mpa ƀư brah Nau Găn ma Yêhôva Brah Ndu khân may, biăp mâu lah ndrôk ta ntŭk Yêhôva mra săch gay ma dơm amoh păng ta nây. 3Lơi sa ndrel ôh piăng let geh ndrui; dôl pơh nar ăn khân may sa păng ndrel ma piăng let mâu geh ndrui, piăng let nau rêh ni. Yorlah khân may luh jêh bơh n'gor Êjipt ma nau du ndal yơh gay ma lĕ rngôch nar khân may gŭ rêh khân may dơi kah gĭt ma nar khân may luh bơh n'gor Êjipt. 4Lơi ăn bu saơ ôh ndrui ndrel ma khân may tâm lĕ n'gor khân may dôl pơh nar; nglay puăch khân may ƀư brah ta mhaơ nar tal nguay, lơi hôm têm bơh măng tât ôi. 5Khân may mâu dơi nhhơr mpa ƀư brah Nau Găn tâm ăp rplay ƀon Yêhôva Brah Ndu khân may ăn jêh ma khân may, 6ƀiălah ta ntŭk Yêhôva Brah Ndu khân may mra săch gay ăn amoh păng gŭ ta nây; ta nây yơh khân may mra nhhơr mpa ƀư brah Nau Găn dôl mhaơ ta nar nhâp, di đah mông khân may luh bơh n'gor Êjipt. 7Ăn khân may gâm sa păng ta ntŭk Yêhôva Brah Ndu khân may mra săch; jêh ri ta ôi khân may plơ̆ sĭt ta ngih bok khân may. 8Dôl tâm prau nar ăn khân may sa piăng let mâu geh ndrui; jêh ri ta nar pơh mra geh nau tâm rƀŭn ma nau yơk ma Yêhôva Brah Ndu khân may, khân may mâu dơi ƀư du ntil kan ôh nar nây.
9Ăn khân may kơp pơh nar pơh; ntơm kơp pơh nar pơh aơ bơh nar khân may ntơm rek ba. 10Dôl nây ăn khân may kah gĭt prăp nau Nhêt sông Nar Ver ma Yêhôva Brah Ndu khân may djôt mpa nhhơr tĭng nâm nuih n'hâm ŭch, ndơ nây khân may tĭng nâm Yêhôva Brah Ndu khân may ăn nau ueh uĭn ma khân may. 11Jêh ri khân may mra răm maak ta năp Yêhôva Brah Ndu khân may, khân may jêh ri kon bu klâu, bu ur khân may, n'hat na bu klâu jêh ri bu ur khân may, phung Lêvi gŭ tâm ƀon khân may, nơm gŭ jưh ƀât lât, kon đơi mbơ̆, jêh ri bu ur ndrô khĭt sai ta nklang khân may, ta ntŭk Yêhôva Brah Ndu khân may mra săch gay ăn amoh păng gŭ ta nây. 12Ăn khân may kah gĭt khân may jêng jêh dĭk tâm n'gor Êjipt, jêh ri ăn khân may njrăng kah gĭt prăp nau vay aơ.
13Ăn khân may kah gĭt prăp nau nhêt sông Ngih Ndưp dôl pơh nar, tơ lah khân may njŭn sĭt play bơh ntŭk mprah ba jêh ri ntŭk khân may iet dak play kriăk ƀâu. 14Khân may mra răm maak tâm nau khân may nhêt sông, khân may jêh ri kon bu klâu, kon bu ur khân may, phung Lêvi, nơm gŭ jưh ƀât lât, kon đơi mbơ̆, jêh ri bu ur ndrô khĭt sai gŭ tâm ƀon khân may. 15Dôl tâm pơh nar ăn khân may kah gĭt prăp nau nhêt sông ma Yêhôva Brah Ndu khân may, ta ntŭk Yêhôva mra săch yorlah Yêhôva Brah Ndu khân may mra mŏt ton nau ueh uĭn ma khân may tâm lĕ play khân may geh jêh ri lĕ kan ti khân may ƀư. Pô ri khân may bêng ma nau răm maak ndrel n'grŭp. 16Pe tơ̆ ăp năm ăn lĕ rngôch phung bu klâu tâm mpơl ta năp Yêhôva Brah Ndu khân may ta ntŭk păng mra săch; ta nau nhêt sông Piăng Let Mâu Geh Ndrui, ta nar nhêt sông Nar Ver, jêh ri ta nar nhêt sông Ngih Ndưp. Khân păng mâu dơi tâm mpơl ta năp Yêhôva ti hŏng ôh. 17Ăp nơm mra nhhơr tĭng nâm păng dơi, tĭng nâm nau ueh uĭn Yêhôva Brah Ndu khân may ăn jêh ma khân may.

Nau Chiă Uănh Tâm Nau Phat Dôih

18Ăn khân may tâm dơm kôranh phat dôih jêh ri phung kôranh chiă uănh tâm lĕ rngôch ƀon Yêhôva Brah Ndu khân may ăn jêh ma khân may, tĭng nâm ndŭl mpôl khân may; jêh ri khân may mra phat dôih phung ƀon lan ma nau sŏng. 20Ăn khân may tĭng ndô̆ nau sŏng jêh ri kanŏng nau sŏng, gay ma khân may dơi gŭ rêh jêh ri dơn n'gor Yêhôva Brah Ndu ăn ma khân may.
21Lơi tăm du ntil tơm si jêng rup brah Asêrim ôh ta meng nơng khân may mra rdâk ma Yêhôva Brah Ndu khân may. 22Jêh ri lơi rdâk meh ôh, ndơ nây Yêhôva Brah Ndu khân may tâm rmot.