15

Guangc Zaeqv Nyei Hnyangx

(Beiv mangc Lewi 25:1-7)

1Mouz nzunc buangv siec hnyangx wuov hnyangx, meih mbuo oix zuqc guangc zaeqv. 2Oix zuqc hnangv naaiv nor zoux. Dauh dauh zaeqv-ziouv oix zuqc guangc ninh nyei gorx-youz, se caux ninh juangc fingx nyei I^saa^laa^en Mienh, qiemx ninh nyei zaeqv, weic zuqc Ziouv ganh gorngv guangc zaeqv nyei ziangh hoc taux aqv. 3Se gorngv gaav bun ganh fingx mienh, heuc ninh jaauv duqv nyei. Mv baac gaav haaix nyungc bun caux meih mbuo juangc fingx nyei gorx-youz, oix zuqc guangc bun ninh. 4-5Se gorngv meih mbuo ei nzengc Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, nyei waac, longx-longx nyei gan yie ih hnoi jiu bun meih mbuo naaiv deix yietc zungv lingc, yiem meih mbuo mbu'ndongx ziouc maiv maaih mienh jomc mienh, weic zuqc yiem Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, jiu bun meih mbuo nzipc benx meih mbuo nyei buonc deic-bung, Ziouv oix camv-camv nyei ceix fuqv bun meih mbuo. 6Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, oix ziux ninh laengz nyei waac ceix fuqv bun meih mbuo. Meih mbuo oix gaav bun camv-guoqv nyei baeqc fingx, mv baac meih mbuo maiv zuqc gaav haaix norm guoqv nyei. Meih mbuo oix gunv camv-norm guoqv nyei baeqc fingx, mv baac ninh mbuo maiv duqv gunv meih mbuo.
7Se gorngv yiem Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, jiu bun meih mbuo nyei deic-bung, maiv gunv haaix norm mungv gu'nyuoz maaih dauh meih mbuo nyei gorx-youz jomc, meih mbuo maiv dungx zoux hnyouv ngaengc hnyouv njapv, maiv tengx ninh. 8Zungv oix zuqc zoux hnyouv jangv, bun ninh gaav gaux ninh qiemx longc nyei ga'naaiv. 9Oix zuqc faix fim maiv dungx yiem hnyouv hnamv maiv benx nyei sic ziouc hnamv, “Aav lamh taux da'cietv hnyangx, guangc zaeqv nyei hnyangx aqv.” Meih mbuo nyei hmien yaac mienv-mienv nyei mangc meih mbuo jomc haic nyei gorx-youz, meih mbuo yaac maiv bun haaix nyungc ninh, ninh oix gox Ziouv, meih mbuo ziouc maaih zuiz aqv. 10Oix zuqc buangv hnyouv bun ninh yaac maiv dungx korv-fiqv. Hnangv naaiv zoux, Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, ziouc ceix fuqv bun meih mbuo nyei nyungc-nyungc gong, maiv gunv meih mbuo zoux haaix nyungc. 11Yiem wuov norm deic-bung mienh jomc mienh yietc liuz maiv haih nzengc. Weic naaiv yie mbuox meih mbuo oix zuqc zoux hnyouv jangv tengx mienh jomc mienh caux dangx-donx nyei mienh.

Bungx Nouh Nyei Leiz

(Beiv mangc Cuotv I^yipv 21:1-11)

12Se gorngv caux meih mbuo juangc fingx nyei Hipv^lu Mienh, maiv gunv m'jangc fai m'sieqv, zuqc maaic tengx meih mbuo zoux nouh fu-sux meih mbuo juqv hnyangx, taux siec hnyangx wuov hnyangx oix zuqc bungx ninh cuotv. 13Bungx ninh cuotv nyei ziangh hoc, maiv dungx bun ninh kungx-buoz baeqc zaux nyei mingh. 14Oix zuqc zoux hnyouv jangv bun ga'naaiv ninh. Bun yungh, ba'gi yungh, mbiauh caux a'ngunc diuv. Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, hnangv haaix nor ceix fuqv bun meih mbuo, meih mbuo yaac oix zuqc hnangv wuov nor bun ninh. 15Oix zuqc jangx jienv meih mbuo yiem I^yipv Deic-Bung zoux jiex nouh. Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, yaac zuoqc meih mbuo cuotv daaih. Weic naaiv yie ih hnoi cingx hnangv naaiv hatc meih mbuo.
16Mv baac se gorngv meih mbuo nyei nouh gauv gorngv, “Yie siev maiv duqv meih mingh,” weic zuqc ninh hnamv meih caux meih nyei hmuangv doic yaac duqv yiem longx, 17meih oix zuqc zorqv ninh nyei m'normh bangc gaengh longc zuei zuei tong. Hnangv naaic ninh ziouc yietc seix benx meih nyei nouh aqv. Nouh beiz yaac fih hnangv nyei zoux.
18Bungx ninh cuotv wuov zanc yaac maiv dungx korv-fiqv. Ninh zungv fu-sux meih juqv hnyangx. Beiv cingv daaih nyei gong-mienh nyei gong-zinh gauh camv yietc buonc. Meih hnangv naaiv zoux, yiem meih zoux nyei yietc zungv sic, Ziouv, meih nyei Tin-Hungh, oix ceix fuqv bun meih.

Daauh Toi Saeng-Kuv Nyei Leiz

19Meih mbuo nyei ngongh guanh, yungh guanh caux ba'gi yungh guanh nyei daauh toi dorn, da'faanh gouv wuov deix, oix zuqc fungx bun Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh. Maiv dungx longc meih mbuo nyei daauh toi ngongh zoux gong, yaac maiv dungx japv daauh toi ba'gi yungh nyei biei. 20Hnyangx-hnyangx meih mbuo caux meih mbuo nyei hmuangv doic oix zuqc yiem Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, oix ginv daaih nyei dorngx, yiem ninh nyei nza'hmien nyanc naaiv deix daauh toi saeng-kuv nyei orv. 21Se gorngv haaix dauh saeng-kuv maaih dorngx nqemh, se buoz-zaux waaic fai m'zing maengh fai waaic fangx camv, maiv dungx ziec bun Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh. 22Oix zuqc yiem ganh nyei mungv nyanc. Maaih uix caux maiv maaih uix nyei mienh nyanc duqv nyei, hnangv nyanc jung njaih wuov nor. 23Mv baac maiv dungx nyanc nziaamv. Oix zuqc dox ga'ndiev ndau hnangv dox wuom nor.