15

Thŭn Kơ Tơlơi Pơklŏh Hĭ Khul Nư

(Lêwi 25:1-7)

1Môseh pơhiăp dơ̆ng tui anai: Ƀơi hơnăl tuč amăng rĭm tơjuh thŭn ƀing gih khŏm phư rơngai hĭ khul nư. 2Anai yơh jing tơlơi kiăng kơ pơgiŏng hĭ: Rĭm ƀing khua nư či phư rơngai hĭ nư ñu brơi kơ kơnung djuai Israel jing ayŏng adơi ñu čan. Ñu khŏm ƀu brơi kơ ƀing amăng kơnung djuai Israel ñu ƀôdah ayŏng adơi ñu kla glaĭ ôh, yuakơ Yahweh pơhaih laih thŭn anai kiăng kơ phư rơngai hĭ khul nư. 3Ƀing gih dưi brơi mơnuih tuai kla glaĭ kơ ƀing gih, samơ̆ ƀing gih khŏm phư rơngai hĭ djŏp nư ayŏng adơi gih đo̱m kơ gih. 4Samơ̆ amăng anih lŏn Yahweh Ơi Adai ta či brơi kơ ƀing gih mă tŭ jing kŏng ngăn gih yơh, Ñu či bơni hiam kơ ƀing gih bă blai, laih anŭn ƀu či hơmâo mơnuih rin ôh amăng ƀing gih, 5tơdah ƀing gih kơnơ̆ng tui gưt Yahweh Ơi Adai ta klă tu̱m laih anŭn pơñen ngă tui abih bang tơlơi kâo pơđar kơ ƀing gih hrơi anai. 6Yahweh Ơi Adai ta yơh či bơni hiam kơ ƀing gih kar hăng tơlơi Ñu hơmâo ƀuăn laih, laih anŭn ƀing gih či brơi lu kơnung djuai čan mă samơ̆ ƀing gih ƀu čan mă mơ̆ng kơnung djuai hlơi pô ôh. Ƀing gih či git gai lu kơnung djuai samơ̆ ƀu hơmâo kơnung djuai hlơi pô git gai ƀing gih ôh.
7Tơdah hơmâo pô rin amăng ƀing ayŏng adơi gih jing pô dŏ hơdip amăng plei pla amăng anih lŏn Yahweh Ơi Adai ta či brơi kơ ƀing gih, anăm pơkhăng hĭ pran jua ƀôdah ƀu čơmah pha brơi ôh kơ ayŏng adơi ƀun rin ƀing gih anŭn. 8Samơ̆ pŏk bĕ pran jua laih anŭn brơi gơ̆ čan mă hơget tơlơi gơ̆ kơƀah kiăng. 9Răng bĕ, anăm ƀing gih pơkom pioh ôh tơlơi pơmĭn sat ƀai tui anai, “Thŭn tal tơjuh, jing thŭn kiăng kơ phư rơngai hĭ khul nư jĕ truh laih,” tơdah ƀing gih ngă tui anŭn, ƀing gih ƀu či glưh pran jua kơ ayŏng adơi gih anŭn tơdang dŏ amăng tơlơi kơƀah kơƀap laih anŭn ƀu brơi kơ ƀing gơ̆ hơget gĕt ôh. Ƀing gơ̆ či iâu kwưh Yahweh pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gih laih anŭn Yahweh či yap ƀing gih soh yơh. 10Čơmah pha brơi bĕ kơ ƀing gơ̆ laih anŭn ngă bĕ hăng pran jua ƀu klih ôh; giŏng anŭn yuakơ tơlơi anai yơh Yahweh Ơi Adai ta či bơni hiam kơ ƀing gih amăng abih bang tơlơi bruă ƀing gih mă yơh. 11Či hơmâo nanao ƀing mơnuih rin yơh amăng anih lŏn. Hơnŭn yơh kâo pơđar kơ ƀing gih pŏk bĕ pran jua kơ ƀing ayŏng adơi gih, jing mơnuih rin ƀôdah mơnuih kơƀah kiăng amăng anih lŏn gih.

Tơlơi Pơrơngai Ƀing Ding Kơna

(Tơbiă 21:1-11)

12Môseh pơhiăp dơ̆ng tui anai: Tơdah sa čô Hêbrơ, wơ̆t tơdah đah rơkơi ƀôdah đah kơmơi, sĭ hĭ ñu pô kơ ƀing gih laih anŭn mă bruă kơ ƀing gih amăng năm thŭn, amăng thŭn tal tơjuh ƀing gih khŏm brơi gơ̆ rơngai yơh. 13Laih anŭn tơdang ƀing gih pơrơngai hĭ gơ̆, anăm brơi gơ̆ tơbiă hăng tơngan đôč đač ôh. 14Čơmah djru bĕ kơ gơ̆ mơ̆ng tơpul triu bơbe gih, pơdai gih laih anŭn mơ̆ng ia boh kơƀâo gih. Pha brơi bĕ kơ gơ̆ tui hăng Yahweh Ơi Adai ta hơmâo bơni hiam laih kơ ƀing gih. 15Hơdơr nanao bĕ, ƀing gih jing laih hlŭn amăng čar Êjip laih anŭn Yahweh Ơi Adai ta song mă gih laih. Anŭn yơh jing tơhơnal tơlơi yua hơget kâo pơđar kơ ƀing gih ngă tui anai hrơi anai.
16Samơ̆ tơdah ding kơna đah rơkơi gih khăp kơ ƀing gih, kơ sang anŏ gih laih anŭn ñu ăt dŏ jơna̱p mơak hăng ƀing gih mơ̆n, tui anŭn ñu laĭ, “Kâo ƀu kiăng đuaĭ mơ̆ng ih ôh;” 17tui anŭn mă bĕ sa ƀĕ hơjơi laih anŭn klâŏ hluh hĭ bĕ čơmang tơngia gơ̆ ƀơi bah amăng sang gih, laih anŭn ñu či jing hĭ ding kơna kơ gih amăng abih tơlơi hơdip gơ̆ yơh. Ngă hrup hăng anŭn mơ̆n kơ ding kơna đah kơmơi gih tơdah gơ̆ kiăng.
18Samơ̆ ƀing gih anăm pơmĭn tơnap ôh kơ tơlơi pơrơngai hĭ ding kơna gih amăng thŭn tal tơjuh, yuakơ bruă gơ̆ mă kơ ƀing gih amăng năm thŭn anai hơmâo nua yom hrup hăng dua wơ̆t lu hloh mơ̆ng pô ih blơi apăh yơh. Laih anŭn Yahweh Ơi Adai ta či bơni hiam kơ ƀing gih amăng rĭm tơlơi gih ngă yơh.

Khul Ană Hlô Mơnơ̆ng Rong Blung Hlâo

19Môseh pơhiăp dơ̆ng tui anai: Ruah pioh hơjăn bĕ kơ Yahweh Ơi Adai ta rĭm ană tơno blung hlâo mơ̆ng tơpul rơmô laih anŭn mơ̆ng tơpul triu bơbe gih. Anăm pioh ôh rơmô tơno blung hlâo gih kiăng kơ mă bruă kŏn yuă blâo hơget lơi ƀơi khul ană triu tơno ană blung hlâo anŭn. 20Rĭm thŭn gih hăng sang anŏ gih khŏm ƀơ̆ng hlô mơnơ̆ng anŭn ƀơi anăp Yahweh Ơi Adai ta kơnơ̆ng ƀơi anih Ñu či ruah brơi. 21Tơdah hlô mơnơ̆ng anŭn hơmâo nam rơka rơwen, bum mơta ƀôdah hơmâo tơlơi ƀu hiam kơtang pơkŏn, ƀing gih anăm pơyơr ngă yang ôh hlô mơnơ̆ng anŭn kơ Yahweh Ơi Adai ta. 22Ƀing gih dưi ƀơ̆ng hlô mơnơ̆ng ƀu hiam anai amăng plei pla gih pô. Abih dua ƀing rơgoh laih anŭn ƀing ƀu rơgoh dưi ƀơ̆ng yơh hlô mơnơ̆ng anai, hrup hăng kơtŏng ƀôdah rơsa yơh. 23Samơ̆ gih anăm ƀơ̆ng drah hlô mơnơ̆ng anŭn ôh; tuh tơbiă hĭ bĕ drah anŭn ƀơi lŏn kar hăng tuh ia.