15

Xyoo Xya

(Levis Kevcai 25.1-7)

1“Txhua xya lub xyoo twg, nej yuav tsum xuam tej nyiaj uas luag tshuav nej nqi. 2Tej uas nej yuav tau xuam yog li no: tej nyiaj uas nej qiv rau nej ib tug kwvtij Yixalayees yuav tsum xuam rau nws; nej tsis txhob tsib cov nyiaj ntawd rov qab; rau qhov tus TSWV kom nej xuam tej nujnqis ntawd. 3Nej tsib tau tej nyiaj uas nej qiv rau cov neeg txawv tebchaws, tiamsis nej tsis txhob tsib cov nyiaj uas nej cov kwvtij tshuav nej nqi.
4“Tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv yuav foom koob hmoov rau nej thaum nej mus nyob hauv lub tebchaws uas nws coglus muab rau nej. Nws yuav tsis pub nej ib tug twg pluag li, 5yog nej hwm tus TSWV thiab ua raws li tej lus uas hnub no kuv qhia rau nej, 6tus TSWV yuav foom koob hmoov rau nej, raws li nws tau coglus tseg lawm. Nej yuav muaj nyiaj qiv rau ntau haivneeg, nej yuav tsis mus txais nyiaj ntawm ib haivneeg twg li; nej yuav kav ntau haivneeg, tiamsis yuav tsis muaj ib haivneeg twg kav nej.
7“Thaum nej mus nyob hauv lub tebchaws uas tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv muab rau nej, yog nej cov kwvtij Yixalayees uas nyob hauv nej tej nroog ib tug twg txomnyem, nej tsis txhob ua neeg qia dub thiab tsis kam pab tus ntawd. 8Tiamsis, nej yuav tsum ua neeg siab dawb siab zoo thiab qiv nyiaj rau nws kom txaus li nws xav yuav. 9Txawm yog twb ze rau xyoo uas xuam nujnqis lawm los nej yuav tsum qiv rau nws. Nej tsis txhob muaj lub siab xav phem. Yog nej tsis kam qiv, nws yuav quaj thov tus TSWV foom tsis zoo rau nej, ces nej yuav raug txim. 10Nej yuav tsum zoo siab hlo muab rau nws ntawm lus siab dawb paug, tus TSWV thiaj yuav foom koob hmoov rau txhua yam uas nej ua. 11Nej muaj cov kwvtij Yixalayees txomnyem uas nrog nej nyob, yog li ntawd kuv hais rau nej hais tias, nej yuav tsum ua siab dawb siab zoo rau lawv.

Ua Zoo Rau Cov Qhev

(Khiavdim 21.1-11)

12“Yog cov Yixalayees muaj ib tug twg, tsis hais pojniam lossis txivneej, muab nws muag rau nej ua nej tus qhev, thaum uas nws ua haujlwm rau nej puv rau lub xyoos lawm, xyoo xya, nej yuav tsum tso nws mus. 13Thaum nej tso nws mus, tsis txhob cia nws mus tes dawb tes npliag. 14Nej yuav tsum ua siab dawb siab zoo, muab tej uas tus TSWV foom koob hmoov rau nej muaj uas yog: yaj, nplej thiab cawv txiv hmab pub rau nws coj mus. 15Nco ntsoov hais tias, thaum nej nyob nram tebchaws Iziv, nej ua luag qhev, tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv tau tso nej dim; twb yog vim li ntawd, hnub no kuv thiaj qhia tej no rau nej.
16“Tiamsis yog hais tias nej tus qhev tsis kam mus; vim nws ncawg nej tsevneeg thiab nws yuav thov nrog nej nyob, 17nej coj nws mus rau ntawm qhovrooj thiab muab nws pobntseg tho; ces nws yuav ua nej qhev mus tas nws simneej. Nej ua ib yam li ntawd rau nej tus ntxhais qhev thiab. 18Tsis txhob nyuaj siab thaum uas nej yuav tso ib tug qhev tawm mus, rau qhov nws ua haujlwm rau nej rau lub xyoos, nws tsuas tau nqi zog npaum li ib nrab ntawm tus uas nej ntiav ua haujlwm xwb. Nej yuav tsum ua li no, tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv thiaj foom koob hmoov rau tej uas nej ua.

Thawj Tug Menyuam Nyuj thiab Menyuam Yaj

19“Nej yuav tsum tau xaiv thawj tug menyuam nyuj thiaj menyuam yaj uas yog tus txiv tshwj rau ib cag cia fij rau tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv; tsis txhob siv cov menyuam nyuj ntawd ua haujlwm, thiab tsis txhob muab cov menyuam yaj ntawd txiav plaub. 20Txhua xyoo nej thiab nej tej pojniam menyuam yuav tsum noj tej nqaij ntawd tabmeeg tus TSWV ntawm qhov chaw uas nej pehawm nws. 21Tiamsis yog hais tias, tej tsiaj ntawd, cegtawv, digmuag lossis muaj mob, nej tsis txhob muab tus tsiaj ntawd mus fij rau tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv. 22Nej tua cov tsiaj ntawd noj tau hauv nej tej tsev, tsis hais cov neeg huv thiab tsis huv, puavleej noj tau ib yam li noj tej nqaij kauv lossis nqaij muaslwj. 23Tiamsis nej yuav tsum tsis txhob noj cov ntshav; nej yuav tsum muab hliv povtseg ib yam li hliv dej.