4

Mauxes Ntuas Cov Yixalayees

1Ces Mauxes hais rau cov Yixalayees hais tias, “Nej yuav tsum coj raws li tej lus uas kuv qhia rau nej, nej thiaj muaj sia nyob ntev, thiab kav lub tebchaws uas tus TSWV uas yog nej cov yawgkoob tus Vajtswv muab pub rau nej. 2Nej tsis txhob ntxiv ib lo lus rau tej lus uas kuv hais tseg rau nej lossis rho ib lo lus tseg li. Nej yuav tsum ua raws li tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv tej lus uas kuv hais rau nej txhua lo huv tibsi. 3Nej puavleej pom tej uas tus TSWV ua saum Roob Pe-aus lawm. Tus TSWV tua cov neeg uas pe tus mlom Npa-as txhua tus povtseg huv tibsi, 4tiamsis nej cov uas muab siab npuab tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv, nej sawvdaws puavleej tseem ua neej nyob los txog niaj hnub no.
5“Kuv twb qhia tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv tej kevcai uas nws kom kuv qhia rau nej tas lawm. Thaum nej mus nyob hauv lub tebchaws uas nej tabtom yuav mus tua, nej yuav tsum ua raws li tej kevcai ntawd. 6Nej yuav tsum muab siab npuab thiab ua raws li tej kevcai no, luag lwm haivneeg thiaj pom hais tias nej muaj tswvyim. Thaum luag hnov txog tej kevcai no, luag yuav hais ncha ntws hais tias, ‘Haivneeg no muaj tswvyim thiab txawj ntse kawg li!’
7“Tsis muaj ib haivneeg twg uas muaj tus tswv nrog lawv nyob thiab pab lawv ib yam li tus TSWV uas yog peb tus Vajtswv nrog peb thiab pab peb, txawm yog haivneeg ntawd muaj hwjchim loj npaum twg los xij, yeej tsis muaj ib tug uas yuav pab lawv li. Tiamsis thaum twg peb tsa ncauj thov tus TSWV, nws yeej pab peb. 8Tsis muaj ib haivneeg tseemceeb twg uas muaj tej kevcai ncaj ncees li tej uas hnub no kuv qhia rau nej. 9Nej yuav tsum ceevfaj thiab nco ntsoov tej uas nej qhovmuag pom no mus tas nej simneej. Nej yuav tsum muab piav qhia rau nej tej tubki thiab tej xeebntxwv mloog 10txog tej xwm uas hnub nej mus cuag tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv saum lub Roob Xinais. Hnub ntawd nws hais rau kuv hais tias, ‘Koj cia li hu cov pejxeem tuaj ua ke, kuv xav qhia kuv tej lus rau lawv mloog, kom lawv thiaj paub hwm thiab mloog kuv lus tas lawv tiamneej thiab lawv thiaj paub qhia lawv tej tubki kom mloog kuv tej lus.’
11“Nej yuav tsum piav qhia rau nej tej menyuam mloog hais tias, hnub ntawd nej mus sawv ntawm taw roob, muaj huab tsaus nti li pa taws thiab muaj nplaim taws cig nto ntuj. 12Nej qhia rau lawv hais tias, tus TSWV hais lus hauv cov nplaim taws tuaj rau nej, nws hais li cas rau nej los nej yeej hnov txhua lo, tiamsis nej tsis pom nws. 13Nws qhia tej uas nej yuav tsum tau ua rau nej, nej thiaj yuav coj tau raws li tej lus uas nws cog tseg rau nej lawm. Nws hais kom nej ua raws li Kaum Nqe Kevcai uas nws tau sau rau ntawm ob daim txiagzeb. 14Tus TSWV kom kuv qhia nws tej kevcai rau nej paub thiab nej yuav tsum coj, thaum nej mus nyob hauv lub tebchaws uas nej tabtom mus tua ntawd.

Tsis Txhob Puab Mlom

15“Thaum tus TSWV hais lus hauv cov nplaim taws uas nyob saum Roob Xinais tuaj rau nej, nej tsis pom nws. Yog nej xav tau zoo, nej yuav tsum ceevfaj 16tsis txhob puab ib tus mlom dabtsi hlo li, tsis hais zoo li pojniam lossis zoo li txivneej, 17tsis hais zoo li tus tsiaj lossis zoo li tus noog, 18tsis hais zoo li tus nab lossis zoo li tus ntses. Yog nej puab tej ntawd, ces nej ua txhaum ntag. 19Nej tsis txhob teev lossis pe tej uas nej pom nyob saum nruab ntug, tsis hais lub hnub lossis lub hli thiab tej hnubqub. Tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv cia lwm haivneeg pe tej ntawd. 20Tiamsis Vajtswv coj nej tawm nram tebchaws Iziv uas zoo li lub cub tawg los ua nws haivneeg, ib yam li niaj hnub no nej yog nws haivneeg. 21Tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv chim rau kuv twb yog vim nej ntag, tus TSWV thiaj hais tias, nws tsis pub kuv hla tus Dej Yauladees mus nyob tim lub tebchaws av rog thiab zoo qoob uas nws tabtom muab pub rau nej. 22Kuv yuav tuag rau hauv lub tebchaws no, kuv yuav tsis tau hla tus Dej Yauladees mus rau sab tid, tiamsis nej yuav tau hla mus nyob hauv lub tebchaws uas av rog thiab zoo qoob ntawd. 23Nej yuav tsum nco ntsoov tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv tej lus uas nws cog tseg rau nej lawm. Nej yuav tsum mloog tus TSWV tej lus uas qhia rau nej hais tias, nej tsis txhob puab ib yam mlom dabtsi rau nej pe hlo li, 24rau qhov tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv khib nej heev, nws zoo ib yam li tej nplaim taws uas cig laim lias.
25“Txawm yog nej mus nyob hauv lub tebchaws ntawd tau ntev, thiab muaj tub muaj ki, muaj xeebntxwv lawm los nej tsis txhob puab ib yam mlom dabtsi li, yog nej puab mlom, ces nej ua txhaum lawm ntag. Qhov uas neeg puab mlom yog kev txhaum uas ua rau tus TSWV chim. 26Hnub no kuv thov lub ntuj thiab lub teb nrog kuv ua timkhawv, yog nej tsis mloog kuv lus, tsis ntev nej yuav puastsuaj tas rau hauv lub tebchaws ntawd. Nej yuav tsis tau nyob ntev hauv lub tebchaws uas nej tabtom yuav hla tus Dej Yauladees mus nyob ntawd. Nej yuav puastsuaj tas huv tibsi. 27Tus TSWV yuav ua rau nej tawg ua sab ua sua mus nrog lwm haivneeg nyob, nej cov neeg tsuas tshuav cov tsawg thiaj dim kev puastsuaj thiab muaj sia ua neej nyob xwb. 28Nej yuav tau teev luag tej mlom hauv tej tebchaws uas nej mus nyob ntawd, tsis hais tej mlom uas yog ntoo lossis pobzeb, tej mlom ntawd yeej tsis hnov lus thiab tsis pomkev, tsis txawj noj thiab tsis hnov ntxhiab dabtsi hlo li. 29Thaum nej mus nyob hauv luag tej tebchaws, yog nej muab siab rau nrhiav tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv tiag, nej yeej yuav ntsib nws. 30Thaum tej xwm no los raug nej thiab nej raug kev txomnyem ntxhov siab, thaum ntawd nej yuav tig rov los cuag tus TSWV thiab mloog nws lus. 31Nws yog tus Vajtswv uas muaj kev hlub. Nws yuav tsis tso nej tseg lossis ua rau nej puastsuaj, nws yuav nco ntsoov tej lus uas thaum ub nws tau cog tseg rau nej cov yawgkoob lawm.
32“Nej sim mus nug saib tiam thaum ub uas tseem tsis tau yug nej, suav txij thaum Vajtswv tsim muaj neeg nyob rau lub ntiajteb no los, puas muaj tej xwm loj npaum li tej uas nej pom no los tsis muaj? Nej sim mus nug thoob ntiajteb saib, puas muaj leejtwg hnov tej xwm zoo li no los tsis hnov? 33Puas muaj leej twg hnov Vajtswv hais lus hauv cov nplaim taws tuaj, thiab nws tseem ciaj sia nyob ib yam li thaum nej hnov Vajtswv hais, es nej tseem muaj sia nyob? 34Puas muaj ib tug vajtswv twg muaj cuabkav coj tau ib haivneeg tawm hauv lwm haivneeg lub tebchaws los ua nws haivneeg, li tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv tau coj nej tawm nram tebchaws Iziv los? Twb yog Vajtswv lub hwjchim thiab nws lub zog, ua siv ua npog, ua tsov ua rog, ua tej txujci tseemceeb uas loj kawg nkaus, thiab ua tej xwmtxheej uas neeg ntshai tabmeeg rau nej qhovmuag pom ntag. 35Tus TSWV ua tej no qhia rau nej paub hais tias, nws tib leeg xwb thiaj yog Vajtswv, tsis muaj dua lwm tus Vajtswv. 36Tus TSWV ua rau nej hnov nws lub suab hais saum ntuj tuaj, nws thiaj qhia tau nej; thiab cia nej pom nws tej nplaim taws uas tseemceeb hauv ntiajteb no, nej hnov nws lub suab hais lus hauv tej nplaim taws ntawd tuaj. 37Nws hlub nej cov yawgkoob, nws thiaj xaiv nej thiab nws lub hwjchim uas loj kawg nkaus coj nej tawm nram tebchaws Iziv los. 38Thaum nej txav zuj zus mus rau tom hauv ntej, tus TSWV ntiab tej haivneeg uas loj thiab muaj zog dua nej khiav tawm ua ntej nej mus txog, nws ua li ntawd twb yog nws coj nej mus nyob hauv lawv lub tebchaws uas nws muab pub rau nej nyob ua nej tug lawm. 39Yog li ntawd, hnub no nej yuav tsum nco ntsoov rau nruab siab hais tias, tus TSWV uas yog Vajtswv, nws kav saum ntuj thiab hauv ntiajteb. Tsis muaj dua lwm tus vajtswv nyob qhovtwg li, tsuas yog muaj nws tib leeg xwb thiaj yog Vajtswv. 40Nej yuav tsum ua raws li tus TSWV tej kevcai uas hnub no kuv qhia rau nej txhua nqe, nej thiab nej tej tubki thiaj yuav noj qab nyob zoo. Nej yuav muaj sia ua neej nyob ntev hauv lub tebchaws uas tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv yuav muab rau nej ua nej tug mus ibtxhis.”

Cov Nroog Cawm Siav Sab Hnubtuaj

41Mauxes xaiv tau peb lub nroog uas nyob sab hnubtuaj ntawm tus Dej Yauladees 42tseg rau tus uas yuam kev tua tus neeg uas tsis yog nws tus yeebncuab tau khiav mus cawm siav. Nws khiav mus nyob hauv cov nroog ntawd ib lub kom luag tsis txhob muab nws tua. 43Xeem Lunpees tau lub nroog Npexeles uas nyob ntawm tiaj suabpuam; xeem Khas tau lub nroog Lamaus uas nyob hauv cheebtsam Nkile-as; thiab xeem Manaxes tau lub nroog Nkaulas uas nyob hauv cheebtsam Npasas.

Qhia Vajtswv Txoj Kevcai

44Mauxes qhia Vajtswv tej kevcai rau cov Yixalayees. 45-46Mauxes muab tus TSWV tej kevcai no qhia rau lawv, tom qab uas lawv tsiv nram tebchaws Iziv los nyob rau hauv lub hav ntawm tus Dej Yauladees sab hnubtuaj uas saib ntsoov lub nroog Npepe-aus. Lub hav ntawd nyob hauv cov Amaules tus Vajntxwv Xihoos uas kav lub nroog Hesenpoos lub tebchaws. Thaum Mauxes thiab cov Yixalayees tsiv nram tebchaws Iziv los, lawv tua yeej Vajntxwv Xihoos. 47Lawv kav tagnrho Vajntxwv Xihoos lub tebchaws, thiab Vajntxwv Aunkas lub tebchaws uas yog cheebtsam Npasas, Aunkas yog cov Amaules tus vajntxwv uas nyob ntawm tus Dej Yauladees sab hnubtuaj. 48Lub tebchaws no tus ciam txij ntua ntawm lub nroog Alu-es uas nyob ntawm ntug Dej Alenoos mus rau sab qaumteb ti nkaus lub Roob Xili-oos uas yog lub roob Helemoos. 49Thiab tagnrho cheebtsam uas nyob ntawm tus Dej Yauladees sab hnubtuaj, thiab mus ti nkaus rau nram Hiavtxwv Tuag uas nyob sab qabteb, thiab mus txog ntua ntawm taw Roob Pinkas uas nyob sab hnubtuaj.