26

Fij Thawj Cov Qoobloo rau Tus TSWV

1“Thaum nej mus tua tau lub tebchaws uas tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv muab rau nej thiab nej ua zej ua zos nyob rau hauv lawm, 2nej sawvdaws nyias muab nyias thawj cov qoob ib yam mentsis ntim rau hauv kawm coj mus rau ntawm qhov chaw pehawm tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv. 3Nej mus cuag tus povthawj uas ua haujlwm lub sijhawm ntawd; nej txhua tus nyias hais nyias rau nws hais tias, ‘Kuv thov hais rau tus TSWV uas yog kuv tus Vajtswv hais tias, kuv twb los nyob hauv lub tebchaws uas nws coglus muab rau peb cov yawgkoob lawm.’
4“Tus povthawj yuav txais nej tej tawb qoob coj mus tso rau ntawm tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv lub thaj. 5Tom qab ntawd, nej nyias yuav piav nyias tej lus rau tus TSWV hais tias: ‘Kuv yawgkoob yog neeg Alames, nws tsiv ncig teb ncig chaw, nws thiaj coj nws tsevneeg mus nyob nram tebchaws Iziv. Thaum lawv mus nyob nrad lawv muaj tsawg, tiamsis lawv huamvam coob thiab yog ib haivneeg uas muaj zog heev. 6Cov neeg Iziv tsimtxom peb ua lwj ua liam thiab yuam peb ua lawv qhev. 7Peb thiaj li tsa ncauj thov tus TSWV uas yog peb cov yawgkoob tus Vajtswv pab peb. Nws hnov peb tej lus thov, pom peb tej kev txomnyem, tej kev khwv thiab raug luag tsimtxom. 8Nws lub hwjchim thiab lub zog loj zog nchav tso peb dim nram tebchaws Iziv los. Nws ua tej txujci loj thiab tseemceeb uas xav tsis thoob rau peb pom. 9Nws coj peb los nyob ntawm no thiab muab lub tebchaws uas av rog thiab zoo qoob rau peb. 10Yog li ntawd, nimno kuv thiaj coj thawj cov qoob uas tus TSWV pub rau kuv ua tau ibtxhia tuaj fij rau nws.’
 “Tom qab ntawd muab cov qoobloo tso rau ntawm lub thaj thiab pehawm tus TSWV qhov ntawd.
11Nej cia li zoo siab, rau qhov tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv twb muab txhua yam uas zoo pub rau nej thiab nej tsevneeg lawm; cia cov Levis thiab cov neeg txawv tebchaws uas nrog nej nyob koom nrog nej zoo siab.
12“Peb lub xyoo twg nej yuav tsum muab tej qoobloo uas yog ib feem kaum pub rau cov Levis, cov neeg txawv tebchaws, cov menyuam ntsuag thiab tej pojntsuam ib zaug; txawm yog lawv yuav nrog pab twg pawg twg nyob los lawv thiaj muaj noj muaj haus. Thaum nej ua tej no lawm, 13nej hais rau tus TSWV hais tias, ‘Kuv tej qoobloo tsis tshuav ib feem kaum uas yog koj tug nyob hauv kuv tsev lawm; kuv twb muab tagnrho rau cov Levis, cov neeg txawv tebchaws, cov menyuam ntsuag thiab tej pojntsuam raws li tej lus uas koj hais kom kuv ua lawm. Kuv nco ntsoov ua raws li koj tej kevcai uas qhia txog ib feem kaum txhua nqe huv tibsi tsis tso ib nqes tseg li. 14Thaum kuv muaj kev quaj ntsuag, kuv tsis noj tej qoobloo uas yog koj feem ib qho li; thaum kuv tsis tau ua kevcai ntxuav, kuv yeej tsis coj tej qoobloo tawm hauv kuv tsev mus; thiab kuv tsis muab tej ntawd coj mus fij rau tej tuag. Tus TSWV, kuv mloog koj lus thiab ua txhua yam raws li uas koj qhia txog ib feem kaum lawm. 15Thov koj tus uas nyob qhov chaw dawbhuv saum ntuj, tsa muag saib peb thiab foom koob hmoov rau koj haivneeg Yixalayees, thiab lub tebchaws av rog thiab zoo qoob uas koj muab rau peb raws li koj tau coglus rau peb cov yawgkoob lawm.’

Tus TSWV Haivneeg

16“Hnub no tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv hais kom nej ua raws li nws tej kevcai txhua nqe huv tibsi; nej cia li muab siab npuab thiab ua raws li ntawd kom kawg siab kawg ntsws. 17Hnub no nej twb lees yuav tus TSWV ua nej tus Vajtswv lawm; nej coglus hais tias nej yuav mloog nws lus, coj raws li nws tej kevcai txhua nqe, thiab ua raws li tej uas nws hais txhua lo huv tibsi. 18Hnub no tus TSWV yuav nej ua nws haivneeg raws li tej lus uas nws tau cog tseg rau nej lawm; thiab nws hais kom nej coj raws li tej kevcai ntawd txhua nqe. 19Nws yuav ua kom nej ciaj ua ib haivneeg tseemceeb tshaj lwm haivneeg uas nws tsim huv tibsi; nej yuav ua rau sawvdaws qhuas thiab hwm nws lub npe. Nej yuav tau ua nws haivneeg raws li nws tau coglus tseg rau nej lawm.”