34

Mauxes Tuag

1Mauxes tawm hauv lub tiaj nrag Mau-am mus rau saum Roob Nenpaus, thiab nws nce mus txog rau saum lub ncov Roob Pinkas uas nyob sab hnubtuaj ntawm lub nroog Yelikaus; thaum Mauxes nce mus txog saud lawm, tus TSWV kom nws tsa qhovmuag saib thoob plaws lub tebchaws. Nws pom lub tebchaws Nkile-as thoob plaws mus ti nkaus lub nroog Das; 2nws ntsia pom tagnrho tej cheebtsam uas Nathalis, Efalayees, Manaxes thiab Yudas nyob mus rau sab hnubpoob ti nkaus rau hiavtxwv Meditelanes; 3nws pom tagnrho tebchaws Yudas sab qabteb, thiab lub tiaj nrag txij ntua ntawm lub nroog Xau-as mus ti nkaus lub nroog Yelikaus uas muaj toovlaj ntau heev. 4Tus TSWV hais rau Mauxes hais tias, “Lub tebchaws no yog lub uas kuv tau coglus tseg rau Anplahas, Ixaj thiab Yakhauj hais tias kuv yuav muab rau lawv cov xeebntxwv. Kuv pub rau koj pom, tiamsis tsis pub koj mus nyob.”
5Tus TSWV tus tub txib Mauxes, thiaj tuag rau hauv tebchaws Mau-am, raws li tus TSWV tau hais tseg lawm. 6Tus TSWV muab Mauxes faus rau hauv ib lub hav hauv tebchaws Mau-am uas nyob ncaj lub nroog Npepe-aus, tiamsis txij thaum ntawd los txog niaj hnub no yeej tsis muaj leejtwg paub hais tias tus TSWV muab Mauxes lub cev coj mus faus rau qhov twg lawm. 7Thaum Mauxes tuag, nws hnubnyoog muaj ib puas nees nkaum xyoo; txawm yog nws laus heev los nws tseem muaj zog thiab qhovmuag pom kev zoo. 8Cov Yixalayees quaj nyiav Mauxes tau peb caug hnub hauv lub tiaj nrag Mau-am.
9Noos tus tub Yausuas muaj tswvyim, Mauxes thiaj tsa nws ua tus hloov Mauxes chaw. Cov Yixalayees mloog Yausuas lus raws li tej lus uas tus TSWV kom Mauxes qhia rau lawv.
10Txij thaum ntawd los cov Yixalayees tsis muaj ib tug cev Vajtswv lus zoo npaum li Mauxes uas tus TSWV nrog nws tham tim ntsej tim muag li lawm. 11Tsis muaj ib tug cev Vajtswv lus twg uas ua tau tej txujci tseemceeb thiab xav tsis thoob ib yam li tej uas tus TSWV kom Mauxes ua rau Falaus, nws cov nomtswv thiab nws cov pejxeem hauv lub tebchaws Iziv pom. 12Tsis muaj ib tug cev Vajtswv lus twg uas ua tau tej txujci tseemceeb thiab txaus ntshai ib yam li tej uas Mauxes ua rau cov Yixalayees pom li lawm.