3

Cov Yixalayees Tua Yeej Vajntxwv Aunkas

(Teev Npe 21.31-35)

1“Dhau ntawd, peb mus rau pem tebchaws Npasas, Vajntxwv Aunkas txawm coj nws pab tubrog tuaj tua peb ze rau ntawm lub nroog Ediles. 2Tiamsis tus TSWV hais rau kuv hais tias, ‘Koj tsis txhob ntshai nws. Kuv yuav muab nws, nws cov tubrog thiab nws lub tebchaws cob rau nej. Koj cia li ua rau Aunkas ib yam li koj ua rau Xihoos uas yog cov Amaules tus vajntxwv uas kav lub nroog Hesenpoos.’
3“Yog li ntawd, tus TSWV thiaj muab Vajntxwv Aunkas thiab nws cov pejxeem cob rau peb, thiab peb muab lawv tua tuag tas huv tibsi. 4Thaum ntawd peb mus txeeb tau nws tej nroog tagnrho tsis tseg ib lub li. Tagnrho cov nroog uas peb txeeb tau hauv cheebtsam Alenkaus uas Vajntxwv Aunkas uas nyob hauv tebchaws Npasas kav muaj rau caum lub. 5Tagnrho cov nroog ntawd puavleej muaj ntsa yeej siab heev, tej roojvag los muaj nqaj hlau liaj, thiab ntau lub zos tsis muaj ntsa yeej. 6Peb rhuav txhua lub nroog puastsuaj tas, thiab tua cov pojniam, txivneej thiab menyuam tuag tas huv tibsi, ib yam li peb ua rau Vajntxwv Xihoos hauv lub nroog Hesenpoos lawm. 7Peb coj lawv tej tsiaj txhu thiab huab lawv tej khoom hauv lawv tej nroog mus tas.
8“Thaum ntawd peb mus txeeb tau lub tebchaws uas cov Amaules ob tug vajntxwv kav ntawm tus dej Yauladees sab hnubtuaj, txij ntua ntawm tus dej Alenoos mus txog rau pem lub roob Helemoos. ( 9Lub roob Helemoos, cov neeg Xidoos hu ua roob Xili-oos, thiab cov neeg Amaules hu ua roob Xenis.) 10Peb txeeb tau tagnrho cheebtsam uas Vajntxwv Aunkas kav hauv tebchaws Npasas: cov nroog uas nyob hauv tiaj nrag, cheebtsam Nkile-as thiab Npasas, thiab dhau mus rau lub nroog Xalekas thiab Ediles uas nyob sab hnubtuaj.”
 (
11Aunkas yog tus vajntxwv kawg ntawm haivneeg Lefayees. Nws lub txaj, yog muab hlau ua, dav plaub tshim thiab ntev cuaj tshim raws li luag ibtxwm ntsuas. Niaj hnub no lub txaj ntawd tseem nyob hauv cov neeg Amoos lub nroog Lanpas.)

Cov Xeem uas Nyob Sab Hnubtuaj

(Teev Npe 32.1-42)

12“Thaum peb txeeb tau lub tebchaws ntawd los ua peb tug lawm, kuv muab cheebtsam ntawm lub nroog Alu-es sab qaumteb uas nyob ze tus dej Alenoos lub laj roob hauv Nkile-as nrog tej nroog ib nrab faib rau xeem Lunpees thiab xeem Khas. 13Kuv muab cheebtsam Nkile-as uas seem thiab lub nroog Npasas uas Aunkas kav nrog rau cheebtsam Alenkaus tagnrho faib rau xeem Manaxes ib nrab.”
 (Raws li sawvdaws paub, Npasas yog cov Lefayees lub tebchaws.
14Yailes uas yog xeem Manaxes tau tagnrho cheebtsam Alenkaus uas yog Npasas, mus txog ntua ntawm cov Nkesus thiab cov Ma-akas tus ciamteb. Yailes muab nws tej zos tis npe raws li nws lub npe, niaj hnub no luag tseem hu ua Yailes tej zos.)
15“Kuv muab cheebtsam Nkile-as faib rau Makhiles cuab kwvtij uas yog xeem Manaxes. 16Kuv muab cheebtsam ntawm Nkile-as mus ti nkaus rau ntawm tus Dej Alehoos faib rau xeem Lunpees thiab xeem Khas. Ob xeem ntawd tus ciamteb sab qabteb phua plawv tus dej Alenoos, thiab sab qaumteb tus ciam txij ntua ntawm tus Dej Yanpaus uas yog cov Amoos tus ciamteb. 17Sab hnub poob tus ciam mus txog ntua tus dej Yauladees, txij ntua ntawm Hiavtxwv Kalilais uas nyob sab qaumteb mus txog rau nram Hiavtxwv Tuag uas nyob sab qabteb thiab mus txog rau ntawm lub taw roob Pinkas uas nyob sab hnubtuaj.
18“Thaum ntawd kuv hais li no rau lawv tias: ‘Tus TSWV uas yog peb tus Vajtswv twb muab lub tebchaws uas nyob ntawm tus Dej Yauladees sab hnubtuaj rau nej lawm. Nej cia li txhij nej cov tubrog thiab kom lawv hla tus Dej Yauladees mus rau sab tim ub, mus ua nej cov kwvtij Yixalayees ntej, thiab pab lawv tua lub tebchaws. 19Kuv paub hais tias nej muaj pojniam, menyuam thiab tsiaj txhu coob. Yog li ntawd, tsuas tseg nej cov pojniam, menyuam thiab tej tsiaj txhu nyob hauv cov nroog uas kuv twb muab faib rau nej lawm xwb. 20Nej yuav tau mus pab nej cov kwvtij Yixalayees tua lub tebchaws uas tus TSWV muab rau lawv uas nyob ntawm tus Dej Yauladees sab hnubpoob, mus txog thaum tus TSWV pub rau lawv nyob kaj siab lug hauv lub tebchaws ntawd ib yam li tus TSWV twb pub rau nej lawm. Tom qab ntawd nej mam li rov qab los nyob hauv lub tebchaws uas kuv muab rau nej.’
21“Ces kuv hais rau Yausuas hais tias: ‘Koj twb pom tej uas tus TSWV uas yog koj tus Vajtswv ua rau Vajntxwv Xihoos thiab Vajntxwv Aunkas lawm; nws yuav ua ib yam li ntawd rau txhua lub tebchaws uas koj mus tua. 22Koj tsis txhob ntshai lawv, rau qhov tus TSWV uas yog koj tus Vajtswv yuav pab kom koj tua yeej.’

Tsis Pub Mauxes Mus Rau Tebchaws Kana-as

23“Thaum ntawd kuv thov Vajtswv hais tias, 24‘Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam, koj twb qhia tej txujci tseemceeb uas koj yuav ua rau kuv paub thaum chivkeeb los lawm. Yeej tsis muaj dua lwm tus vajtswv ua nyob saum ntuj lossis hauv ntiajteb no yuav muaj cuabkav ua tej txujci tseemceeb npaum li koj tau ua tas los lawm! 25Tus TSWV, thov pub kuv hla tus Dej Yauladees mus rau sab tim ub, kom kuv tau pom lub tebchaws av rog thiab zoo qoob, tej laj roob uas zoo nkauj thiab tej roob siab hauv tebchaws Lenpanoos.’
26“Tiamsis twb yog vim nej ntag, tus TSWV thiaj li chim rau kuv thiab tsis mloog kuv tej lus thov. Nws hais rau kuv hais tias, ‘Koj los txog ntawm no xwb, ces tau lawm! Tsis txhob hais qhov uas koj yuav mus rau tebchaws Kana-as li! 27Koj cia li nce mus rau saum lub ncov Roob Pinkas thiab tsa muag saib sab qaumteb, sab qabteb, sab hnubtuaj thiab sab hnubpoob. Koj ua tib zoo saib tej uas koj qhovmuag pom, rau qhov koj yuav tsis tau hla tus Dej Yauladees. 28Koj yuav tsum qhia Yausuas thiab txhawb nws lub zog, kom nws muaj lub siab tawv, rau qhov nws yog tus uas yuav coj kuv haivneeg hla tus Dej Yauladees mus nyob lub tebchaws uas koj pom ntawd.’
29“Yog li ntawd, peb tseem nyob hauv lub hav uas saib ntsoov lub nroog Npepe-aus.”