7

Tus TSWV Haivneeg

(Khiavdim 34.11-16)

1“Tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv yuav coj nej mus nyob hauv lub tebchaws uas nej tabtom yuav mus tua, thiab nws yuav ntiab ntau haivneeg khiav tawm mus. Thaum nej mus tua, nws yuav ntiab xya haivneeg uas loj thiab muaj zog tshaj nej khiav tawm mus. Cov neeg ntawd yog cov Hitis, cov Nkinkasis, cov Amaules, cov Kana-as, cov Pelixes, cov Hivis thiab cov Yenpus. 2Thaum tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv muab tej haivneeg ntawd cob rau nej tes thiab nej tua yeej lawv lawm, nej yuav tsum tua lawv kom tu noob nrho. Nej tsis txhob nrog lawv sib raug zoo lossis hlub lawv hlo li. 3Nej tsis txhob mus yuav lawv tej ntxhais los rau nej tej tub, thiab tsis txhob cia nej tej ntxhais mus yuav lawv tej tub, 4rau qhov lawv yuav ua rau nej tej tub tej ntxhais tso tus TSWV tseg thiab mus pe luag tej vajtswv. Yog nej ua li ntawd, tus TSWV yuav chim rau nej thiab ua kom nej puastsuaj tamsim ntawd. 5Nej cia li rhuav lawv tej thaj, tsoo lawv tej ncej zeb dab, ntov lawv tej ncej Aselas thiab hlawv lawv tej mlom huv tibsi povtseg. 6Nej yuav tsum ua li no, rau qhov nej yog tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv haivneeg. Nws tau xaiv nej tawm ntawm txhua haivneeg hauv ntiajteb no los ua nws haivneeg uas nws hlub heev.
7“Tus TSWV hlub nej thiab xaiv nej, tsis yog vim nej yog ib haivneeg uas coob tshaj luag lwm haivneeg; qhov tseeb, nej yog ib haivneeg uas tsawg kawg nkaus hauv ntiajteb no. 8Tiamsis tus TSWV hlub nej thiab nws ua raws li tej lus uas nws tau cog tseg rau nej cov yawgkoob lawm. Twb yog vim li no, nws thiaj siv nws lub hwjchim uas loj kawg nkaus cawm nej thiab tso nej dim, nej thiaj tsis tau ua Falaus uas yog cov Iziv tus vajntxwv qhev lawm. 9Nej yuav tsum nco ntsoov hais tias, tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv tib leeg xwb thiaj yog Vajtswv thiab nws yog tus ncaj ncees. Nws yuav ua raws li tej lus uas nws tau cog tseg, nws hlub tus uas mloog nws lus thiab muab siab npuab nws, mus txog ib txhiab tiam neeg, 10tiamsis nws yuav rau txim rau cov neeg uas ntxub nws. 11Yog li ntawd, nej yuav tsum ua raws li tej uas kuv qhia rau nej; thiab coj raws li tej kevcai txhua nqe uas hnub no kuv muab cob rau nej.

Tus uas Mloog Lus Tau Koob Hmoov

(2 Kevcai 28.1-14)

12“Yog nej mloog thiab ua raws li tej kevcai no, tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv yuav ua raws li tej lus uas nws tau cog tseg rau nej, nws yuav hlub nej mus ibtxhis raws li nws tau coglus tseg rau nej cov yawgkoob lawm. 13Nws yuav hlub thiab foom koob hmoov rau nej, nej yuav huamvam muaj tubki coob. Nws yuav foom koob hmoov rau nej tej liaj teb, nej yuav muaj qoobloo ntau, muaj cawv txiv hmab thiab roj txiv ntoo; nws yuav foom koob hmoov rau nej, kom muaj nyuj, muaj yaj thiab muaj tshis coob. Nws yuav foom tej koob hmoov no rau nej, thaum nej mus nyob hauv lub tebchaws uas nws tau coglus tseg rau nej cov yawgkoob lawm hais tias nws yuav muab rau nej. 14Tej neeg uas nyob hauv ntiajteb no tsis muaj ib haivneeg uas yuav tau koob hmoov npaum li nej. Nej tej pojniam thiab tej tsiaj txhu tsis muaj ib tug tshob uas tsis muaj menyuam li. 15Tus TSWV yuav tsomkwm tsis pub kom nej muaj mob muaj nkeeg, thiab nws yuav tsis tso tej mob phem uas nej pom nram tebchaws Iziv los raug nej li, tiamsis nws yuav tso tej ntawd los raug nej tej yeebncuab txhua tus. 16Nej yuav tsum tua txhua haivneeg uas tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv muab cob rau nej tes kom puastsuaj tas, nej tsis txhob hlub lawv hlo li. Nej tsis txhob pe lawv tej vajtswv, yog nej pe nej yuav raug kev puastsuaj.
17“Nej tsis txhob xav hais tias cov neeg no coob dua nej, nej yuav raws tsis tau lawv khiav tawm. 18Nej tsis txhob ntshai lawv; nej yuav tsum nco ntsoov tej xwm uas tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv ua rau Falaus thiab cov Iziv. 19Nej yuav tsum nco ntsoov tej sub tawg sub ntsha uas nej qhovmuag pom, tej txujci tseemceeb, thiab tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv lub hwjchim thiab lub zog loj zog nchav uas tso nej dim, nej thiaj tsis tau ua luag qhev. Tus TSWV yuav ua rau cov neeg uas nimno nej ntshai heev ntawd kom puastsuaj tas ib yam li nws ua rau cov Iziv raug puastsuaj lawm. 20Tus TSWV yuav tso sub tawg sub ntsha los rau tej haivneeg ntawd, txawm yog cov uas khiav mus nkaum los yuav raug puastsuaj tas huv tibsi. 21Yog li ntawd, nej tsis txhob ntshai tej neeg ntawd. Tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv yuav nrog nraim nej; nws yog Vajtswv tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus, tsimnyog sawvdaws hwm thiab ntshai nws. 22Thaum nej mus tua lawv, tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv yuav ntiab lawv tawm zuj zus mus. Nej tsis txhob ua ib zaug tua kom lawv puastsuaj tas huv tibsi; yog nej ua li ntawd, yuav muaj tsiaj nruab nrag coob heev tuaj txov nej. 23Tus TSWV yuav muab nej tej yeebncuab cob rau nej, nws yuav ua kom lawv ceeb thiab tawg khiav mus txog hnub uas lawv raug kev puastsuaj tas. 24Tus TSWV yuav muab lawv tej vajntxwv cob rau nej tes. Nej yuav tua tej vajntxwv ntawd tuag tas, thiab lawv tej koob meej yuav ploj mus. Yeej tsis muaj leejtwg yuav tiv taus nej; nej yuav tua lawv tuag tas huv tibsi. 25Nej yuav tsum muab lawv tej mlom hlawv povtseg. Nej tsis txhob ntshaw tej nyiaj tej kub uas luag muab vuam rau tej mlom ntawd, thiab nej tsis txhob coj tej ntawd los ua nej tug. Yog nej coj los, nej yuav raug puastsuaj, rau qhov tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv ntxub tej mlom ntawd heev. 26Nej tsis txhob coj tej mlom ntawd ib tug los tso rau hauv nej tej tsev, nyob tsam nej yuav raug foom tsis zoo ib yam li tej mlom ntawd. Nej yuav tsum ntxub thiab saib tej mlom ntawd tsis muaj nqis, rau qhov tus TSWV twb foom tsis zoo rau tej mlom ntawd lawm.