29

Tus TSWV Coglus rau Cov Yixalayees Hauv Tebchaws Mau-am

1Ntawm no yog tej lus cog tseg uas tus TSWV kom Mauxes hais rau cov Yixalayees thaum lawv tseem nyob hauv tebchaws Mau-am; cov lus cog tseg no yog hais ntxiv rau cov uas tus TSWV hais rau lawv ntawm Roob Xinais.
2Mauxes hu cov Yixalayees tuaj thiab hais rau lawv hais tias, “Nej twb pom txhua yam uas tus TSWV ua rau Falaus, nws cov nomtswv thiab nws lub tebchaws. 3Nej twb pom tej kev siv kev npog thiab tej txujci tseemceeb uas tus TSWV ua lawm. 4Tiamsis los txog rau niaj hnub no, tus TSWV tseem tsis tau pub nej totaub txog tej uas nej pom tas los lawm. 5Thaum tus TSWV coj nej los hla tiaj suabpuam tau plaub caug xyoo ntawd, nej tej ris tsho thiab tej khau twb tsis ntuag li. 6Nej tsis muaj mov noj, tsis muaj cawv txiv hmab lossis cawv ntxwg haus los tus TSWV tseem pub rau nej tau noj tau haus, nej thiaj paub hais tias nws yog nej tus Vajtswv. 7Thaum peb los txog ntawm no, Vajntxwv Xihoos uas kav lub nroog Hesenpoos thiab Vajntxwv Aunkas uas kav lub tebchaws Npasas tau tuaj tua peb. Tiamsis peb tua lawv swb, 8txeeb tau lawv lub tebchaws, thiab muab faib rau xeem Lunpees, xeem Khas thiab ib nrab xeem Manaxes. 9Yog li ntawd, nej yuav tsum muab siab npuab thiab ua raws li tus TSWV tej lus cog tseg no txhua lo huv tibsi, tej uas nej ua thiaj yuav vammeej.
10“Hnub no tagnrho nej sawvdaws sawv tabmeeg tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv, cov txwjlaug, cov nomtswv, cov txivneej, 11cov pojniam menyuam thiab lwm haivneeg uas nrog nej nyob, cov kwv dej thiab txiav taws rau nej. 12Hnub no nej tuaj sawv ntawm no yog nrog tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv sib coglus, thiab lees hais tias nej yuav ua raws li tej lus no, 13tus TSWV thiaj txais yuav nej ua nws haivneeg, thiab nws yuav ua nej tus Vajtswv, raws li nws coglus tseg rau nej yawgkoob, Anplahas, Ixaj thiab Yakhauj lawm. 14Tus TSWV tsis yog coglus rau nej cov uas nyob ntawm xwb, 15tiamsis nws coglus rau cov uas tsis nyob ntawm no, thiab nej tej xeebntxwv uas tseem tsis tau yug los huv tibsi.
16“Nej paub hais tias peb nyob li cas nram tebchaws Iziv, thiab peb hla dhau ntau lub tebchaws los li cas. 17Nej twb pom lawv tej mlom phem qias uas lawv muab ntoo, pobzeb, nyiaj thiab kub ua lawm. 18Nej ceevfaj nyob tsam muaj tej tus txivneej, tej tus pojniam, tej tsevneeg, lossis ib xeem twg uas hnub no tuaj sawv ntawm no tso tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv tseg mus pe lwm haivneeg tej vajtswv. Yog nej ua li ntawd, nej yuav zoo li tus cag tshuaj iab uas tuaj hauv nej haivneeg. 19Nej ceevfaj tsis txhob pub nej cov ntawm no ib tug twg uas tau hnov Vajtswv tej lus cog tseg lawm, xav hais tias ua li nws lub siab phem xav los nws tseem yuav tau lub neej zoo, tiamsis yog nws ua li ntawd, yuav ua rau nej tus zoo tus phem puastsuaj huv tibsi. 20Tus TSWV yuav tsis zam txim rau tus ntawd. Tus TSWV txojkev chim uas kub cuag nplaim taws yuav tawmtsam tus ntawd, thiab tej lus foom tsis zoo uas sau rau hauv phau ntawv no yuav raug tus ntawd mus txog hnub uas tus TSWV muab tus ntawd rhuav puastsuaj tas. 21Tus TSWV yuav rau txim rau tus ntawd qhia rau cov Yixalayees txhua xeem; thiab tus ntawd yuav raug tej lus foom tsis zoo uas teev rau hauv phau ntawv uas yog tus TSWV tej lus.
22“Nej tej tubki yav tom ntej thiab lwm haivneeg uas nyob deb yuav hnov tej kev txomnyem thiab kev siv kev npog uas tus TSWV tso los rau nej lub tebchaws. 23Nej lub tebchaws yuav qhuav ua leejfaj thiab ua ntsev; cog tsis tau ib yam dabtsi, thiab nroj tsuag los tuaj tsis taus li. Nej lub tebchaws yuav zoo ib yam li lub nroog Xaudoos, lub nroog Kaumaulas, lub nroog Amas thiab lub nroog Xenpauyees uas tus TSWV chim thiab muab rhuav puastsuaj tas lawm. 24Tej neeg thoob ntiajteb yuav nug hais tias, ‘Vim li cas tus TSWV ua li no rau lawv lub tebchaws? Yog vim li cas tus TSWV thiaj chim ua luaj?’ 25Luag yuav teb hais tias, ‘Rau qhov tus TSWV haivneeg rhuav tej lus uas lawv cog tseg nrog tus TSWV uas yog lawv cov yawgkoob tus Vajtswv uas coj lawv tsiv nram tebchaws Iziv los lawm. 26Lawv pe tej vajtswv uas lawv tsis tau pe dua li, yog tej vajtswv uas tus TSWV txwv tsis pub lawv pe. 27Vim li no tus TSWV thiaj chim heev rau nws haivneeg thiab tso tej kev siv kev npog uas teev tseg rau hauv phau ntawv no los rau lawv lub tebchaws. 28Tus TSWV npautaws heev, nws thiaj muab lawv ntiab tawm hauv lawv lub tebchaws mus nyob rau luag tej tebchaws uas nimno lawv tseem nyob ntawd.’
29“Muaj tej yam uas tus TSWV uas yog peb tus Vajtswv tsis qhia rau leejtwg paub; tiamsis nws twb qhia nws tej kevcai rau sawvdaws kom peb thiab peb tej xeebntxwv ua raws li tej kevcai ntawd mus ibtxhis.