6

Khăp Kơ Yahweh Ơi Adai

1Môseh pơhiăp dơ̆ng tui anai: Anai yơh jing abih khul tơlơi Yahweh Ơi Adai ta hơmâo pơđar laih, jing khul tơlơi pơtă pơtăn laih anŭn khul tơlơi juăt Ñu kơčrâo brơi kơ kâo kiăng pơtô kơ ƀing gih djă̱ pioh amăng anih lŏn ƀing gih či găn krong Yurdan kiăng kơ mă tŭ anŭn. 2Ƀing gih laih anŭn ƀing ană tơčô gih khŏm huĭ pơpŭ kơ Yahweh Ơi Adai ta yơh laih anŭn djă̱ pioh abih bang khul tơlơi pơtă laih anŭn khul tơlơi pơđar kâo brơi kơ ƀing gih; tui anŭn yơh ƀing gih dưi dŏ hăng hơmâo tơlơi hơdip sui yơh amăng anih lŏn anŭn. 3Hơmư̆ bĕ, Ơ ƀing Israel, khŏm tui gưt bĕ abih tơlơi anŭn; tui anŭn ƀing gih dưi hơmâo tơlơi mơyŭn hiam laih anŭn ƀing gih či pơlar lu jai amăng anih lŏn hiam laih anŭn kơmơ̆k, jing anih lŏn hơmâo bă hăng gơnam hiam kar hăng ia tơsâo laih anŭn ia hơni, tui hăng Yahweh Ơi Adai ƀing ơi adon ta ƀuăn brơi laih kơ ƀing gih.
4Hơmư̆ bĕ Ơ ƀing Israel: Yahweh jing Ơi Adai ta, hơjăn Yahweh yơh jing Ơi Adai ta sĭt. 5Khăp bĕ kơ Yahweh ih hăng abih pran jua ih, hăng abih jua bơngăt ih laih anŭn hăng abih tơlơi kơtang ih. 6Djă̱ pioh bĕ khul tơlơi pơđar kâo brơi anai kơ ih hrơi anai amăng pran jua ih. 7Pơrơđah bĕ khul tơlơi pơđar anai ƀơi ană bă ih. Pơhiăp tơbiă bĕ khul tơlơi pơđar anai tơdang ih dŏ amăng sang, tơdang ih rơbat kơtuai jơlan, tơdang ih đih pĭt laih anŭn tơdang ih tơgŭ mơ̆ng pĭt. 8Ăt čih tơbiă bĕ khul tơlơi pơđar anai laih anŭn akă bĕ ƀơi dua gah tơngan ih laih anŭn pŏn bĕ gơñu ƀơi athơi ih jing khul gru kơnăl. 9Čih tơbiă bĕ khul tơlơi pơđar anai ƀơi khul khô̱ng bah amăng sang ih laih anŭn ƀơi khul amăng ja̱ng plei pơnăng gih.
10Ƀu sui ôh Yahweh Ơi Adai ta ba ƀing gih mŭt amăng anih lŏn Ñu ƀuăn brơi laih kơ ƀing ơi adon ta, jing kơ Abraham, Isa̱k laih anŭn kơ Yakôb. Ñu či brơi kơ ƀing gih sa anih lŏn rơhaih hơmâo lu plei pla, jing anih ih ƀu gleh kiăng kơ ma̱n pơdơ̆ng đĭ ôh. 11Ñu či brơi kơ ƀing gih khul sang dŏ bă hăng lu tơlơi hiam ƀu djơ̆ mơ̆ng gơnam ƀing gih pơkra ôh, khul ia dơmŭn gih ƀu gleh kiăng kơ klơi ôh, laih anŭn khul đang boh kơƀâo hăng khul kơyâo ôliwơ gih ƀu gleh kiăng kơ pla ôh. Tơdơi kơ anŭn tơdang ƀing gih ƀơ̆ng laih anŭn mơak hrăp, 12răng bĕ, anăm wơr hĭ Yahweh ôh, jing Pô ba laih ƀing gih tơbiă mơ̆ng čar Êjip, jing anih lŏn hlŭn mơnă anŭn.
13Huĭ pơpŭ bĕ kơnơ̆ng kơ Yahweh Ơi Adai ta đôč, mă bruă bĕ kơ hơjăn Ñu laih anŭn kơnơ̆ng ƀơi anăn Ñu yơh ƀing gih či ƀuăn rơ̆ng. 14Ƀing gih anăm đuaĭ tui ƀing yang pơkŏn ôh, jing ƀing yang rơba̱ng ƀing mơnuih dŏ hơdip jum dar ƀing gih, 15yuakơ Yahweh Ơi Adai ta, Pô dŏ amăng ƀing gih, jing Ơi Adai thâo ga̱r laih anŭn tơlơi hil Ñu či tơbiă rai pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gih laih anŭn Ñu či pơrai hĭ ƀing gih mơ̆ng rŏng lŏn tơnah anai yơh. 16Anăm lông lăng Yahweh Ơi Adai ta ôh kar hăng ƀing gih brŏk ƀuăh laih ƀơi anih Massah. 17Khŏm djă̱ pioh bĕ khul tơlơi pơđar Yahweh, tơlơi phiăn laih anŭn khul tơlơi pơtă Ñu hơmâo brơi laih kơ ih. 18Ngă bĕ hơget tơlơi jing djơ̆ laih anŭn hiam ƀơi anăp Yahweh, tui anŭn ih či hơmâo tơlơi mơyŭn hiam. Ƀing gih dưi mŭt mă tŭ anih lŏn hiam Yahweh ƀuăn rơ̆ng laih kiăng brơi kơ ƀing ơi adon ta, 19laih anŭn ƀing gih dưi puh pơđuaĭ hĭ abih bang ƀing rŏh ayăt gih mơ̆ng anăp gih, kar hăng Yahweh pơtă laih.
20Pơanăp anai, ană bă gih či tơña, “Yua hơget Ơi Adai ta hơmâo pơđar laih kơ ƀing ta tui gưt khul tơlơi phiăn, khul tơlơi pơtă laih anŭn khul tơlơi juăt Ñu lĕ?” 21Ruai bĕ kơ ñu tui anai, “Ƀing ơi adon ta jing hlŭn kơ pơtao Pharaoh amăng čar Êjip, samơ̆ Yahweh ba ƀing gơ̆ tơbiă mơ̆ng čar Êjip hăng hơpăl tơngan kơtang Ñu. 22Yahweh ngă khul tơlơi mơsêh mơyang prŏng kri̱p yi̱p ƀơi čar Êjip laih anŭn ƀơi pơtao Pharaoh wơ̆t hăng ƀơi khua moa ñu. 23Samơ̆ Yahweh pơklaih ƀing ơi adon ta mơ̆ng anih anŭn kiăng ba ƀing gơ̆ truh pơ anai hăng mŭt amăng anih lŏn Ñu ƀuăn brơi laih kơ ƀing gơ̆. 24Yahweh pơđar kơ ƀing ta tui gưt abih bang khul tơlơi pơtă anai laih anŭn kiăng kơ huĭ pơpŭ kơ Ñu; tui anŭn Ñu či brơi kơ ƀing ta dưi đĭ kơyar nanao laih anŭn dưi dŏ hơdip, kar hăng ră anai yơh. 25Tơdah ƀing ta pơñen tui gưt abih bang tơlơi juăt anai ƀơi anăp Yahweh Ơi Adai ta, kar hăng Ñu hơmâo pơđar laih kơ ta, tơlơi tui gưt anŭn či jing hĭ tơlơi tơpă hơnơ̆ng ta yơh.”