Klei Hưn Mdah

 Khua pô hưn êlâo Y-Sôphôni mtô mblang hlăm brô giăm knhal tuč ênuk tal kjuh Êlâo kơ Krist, năng ai êlâo ênuk mtao Y-Jôsia lŏ mkra wĭt bruă klei đăo thŭn 621 Êlâo kơ Krist. Akŏ kơ hdruôm hră čih klei hưn êlâo tuôm blŭ leh: Klei hưn êlâo kơ klei phat kđi leh anăn kơ klei bi rai srăng truh, tơdah ƀuôn ala mtao Yuđa tŭ klei bi kmhal kyua klei diñu bi kdơ̆ng lŏ wĭt kkuh kơ rup yang mkăn. Khua Yang srăng bi kmhal msĕ mơh phung čar riêng gah. Wăt tơdah ƀuôn Yêrussalem tŭ klei bi kmhal, ƀiădah tơdah truh ênuk bi kčah leh lăn čar digơ̆ srăng lŏ bi mlih, phung luă gŭ leh anăn phung kpă ênô srăng hdĭp tinăn.

Jar

Hruê Khua Yang phat kđi (1:1–2:3)
Klei bi rai phung găp djuê riêng gah Israel (2:4-15)
Klei bi kmhal leh anăn klei bi tui ƀuôn Yêrusalem (3:1-20)