Tơlơi Pơhiăp Hlâo

Lăng Tañ

Pô čih: Zephanyah
Ƀing mă tŭ: Ƀing ană plei Yudah
Hrơi čih: Kơplăh wăh thŭn 640 hăng thŭn 627 Hlâo Kơ Krist
Atŭt akŏ: Pô pơala Zephanyah laĭ lui hlâo kơ tơlơi hrơi Khua Yang rai, tơdang Ơi Adai či pơkơhma̱l hĭ ƀing lŏn čar, wơ̆t hăng lŏn čar lui wir Yudah mơ̆n, samơ̆ či pap brơi kơ ƀing ană plei Ñu yơh.

 Pô pơala Zephanyah pơtô pơblang amăng rơnŭk jĕ abih amăng thŭn tal tơjuh H.K., năng ai amăng rơnŭk hlâo kơ pơtao Yôsiyahu pơphrâo glaĭ tơlơi đaŏ amăng thŭn 621 H.K. Sŏp hră anai ăt hơmâo khul akŏ hrăm laĭ lui hlâo kar kaĭ mơ̆n tui anai: Hrơi tơlơi truh sat laih anŭn tơlơi răm rai pơhuĭ, tơdang lŏn čar Yudah či tŭ pơkơhma̱l yuakơ lŏn čar anŭn kơkuh pơpŭ kơ ƀing yang rơba̱ng. Yahweh či pơkơhma̱l hĭ ƀing lŏn čar pơkŏn mơ̆n. Wơ̆t tơdah plei Yerusalaim či răm rai, samơ̆ amăng hrơi mông djơ̆ găl Yahweh či rŭ̱ pơdơ̆ng glaĭ plei anŭn yơh laih anŭn ƀing ană plei tơpă hơnơ̆ng luă gŭ yơh či hơdip pơ anih anŭn.

Jar Atŭt Kơsem

Hrơi mông Yahweh phat kơđi (1:1–2:3)
Tơlơi truh sat ƀơi ƀing lŏn čar re̱ng gah Israel (2:4-15)
Tơlơi răm rai laih anŭn tơlơi rŭ̱ pơdơ̆ng glaĭ plei Yerusalaim (3:1-20)